17

Eliyas thiab Ntuj Qhuav

1Muaj ib tug cev Vajtswv lus hu ua Eliyas, nyob hauv lub nroog Tisenpes hauv cheebtsam Nkile-as, hais rau Vajntxwv Ahaj hais tias, “Kuv tuav tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj sia nyob, tus uas kuv niaj hnub ua nws tes haujlwm lub npe hais rau koj hais tias ob lossis peb xyoo tom ntej no yuav tsis muaj ib ncos lwg lossis ib kob nag los mus txog thaum kuv hais kom muaj thiaj li yuav rov muaj.”
2Ces tus TSWV hais rau Eliyas hais tias, 3“Koj cia li tawm ntawm qhov chaw no mus rau sab hnubtuaj, mus nkaum ze rau ntawm tus dej Khelis uas nyob ntawm tus dej Yauladees sab hnubtuaj. 4Koj yuav tau tus dej ntawd haus, thiab kuv twb hais kom uablag nqa mov los rau koj noj nyob qhov ntawd lawm.”
5Eliyas thiaj ua raws li tus TSWV hais. Nws txawm mus nyob ntawm tus dej Khelis. 6Nws haus tus dej ntawd thiab uablag pheej nqa mov thiab nqaij los rau nws noj txhua tagkis thiab txhua hmo. 7Tiamsis tsis ntev tom qab ntawd, tus dej kuj qhuav tas vim tsis muaj nag los.

Eliyas thiab Tus Pojntsuam Hauv Xalefas

8Ces tus TSWV hais rau Eliyas hais tias, 9“Koj cia li sawv kev mus rau pem lub nroog Xalefas uas nyob ze lub nroog Xidoos thiab mus nyob qhov ntawd. Kuv twb hais rau ib tug pojntsuam uas nyob hauv lub nroog ntawd kom nws pub zaub pub mov rau koj noj lawm.” 10Yog li ntawd, Eliyas thiaj mus rau pem lub nroog Xalefas. Thaum nws mus txog ntawm lub roojvag nroog, nws pom ib tug pojntsuam tabtom tuaj khaws taws. Eliyas txawm hais rau tus pojntsuam ntawd hais tias, “Thov koj nqa mentsis dej tuaj pub rau kuv haus.” 11Thaum tus pojntsuam tabtom rov mus nqa dej, Eliyas txawm hu hais tias, “Thov nqa mentsis mov tuaj pub kuv noj thiab.”
12Nws teb hais tias, “Kuv thov coglus rau tus TSWV, koj tus Vajtswv uas muaj sia nyob hais tias, kuv tsis muaj mov lawm. Kuv tsuas tshuav ib nyuag taus hmoov nplej nyob hauv tais thiab ib qho nyuag roj txiv ntoo nyob hauv qab hub lawm xwb. Kuv tuaj khaws taws coj mus rauv ua qhov nyuag hmoov nplej ntawd rau kuv thiab kuv tus tub noj. Pluas mov no yog pluas mov kawg, ces wb tos tuag lawm xwb.”
13Eliyas txawm hais rau tus pojntsuam ntawd hais tias, “Koj tsis txhob txhawj, cia li mus ua koj pluas hmo. Tiamsis xub ua ib qho me me nqa tuaj rau kuv noj tso, koj mam li rov mus muab qhov seem ua rau koj thiab koj tus tub noj. 14Vim tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais li no: ‘Cov hmoov nplej hauv lub tais yuav tsis paub tas thiab cov roj hauv lub hub yuav tsis paub qhuav ua ntej uas tus TSWV tso nag los.’ ”
15Tus pojntsuam ntawd thiaj mus ua raws li Eliyas hais rau nws, lawv thiaj muaj mov txaus noj ntau hnub. 16Raws li tus TSWV tau coglus tseg rau Eliyas lawm hais tias cov hmoov nplej hauv lub tais yuav tsis paub tas thiab cov roj hauv lub hub yuav tsis paub qhuav.
17Tsis ntev tom qab no, muaj ib hnub tus pojntsuam ntawd tus tub txawm mob; nws mob hnyav heev zuj zus, thaum kawg nws txawm tuag lawm. 18Tus pojntsuam ntawd hais rau Eliyas hais tias, “Koj twb yog Vajtswv tus neeg, ua li cas koj thiaj ua li no rau kuv? Koj tuaj ntawm no, yog koj tuaj ua kom Vajtswv nco txog kuv tej kev txhaum uas kuv tau ua tas los lawm kom kuv tus tub tuag xwb los?”
19Eliyas hais tias, “Cia li puag koj tus tub los rau kuv.” Eliyas tsaws hlo tus metub ntawm leej niam xubntiag, puag mus rau saum chav uas Eliyas nyob, thiab muab tus tub ntawd tso pw rau saum Eliyas lub txaj. 20Ces Eliyas tsa ncauj thov Vajtswv hais tias, “Tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv, vim li cas koj ua rau tus pojntsuam no tau kev txomnyem ua luaj no? Nws yog tus uas muaj lub siab dawb pub zaub pub mov rau kuv noj, vim li cas koj ua rau nws tus tub tuag lawm!” 21Ces Eliyas txawm qhau cev hlo pw tsuam tus tub ntawd lub cev peb zaug thiab thov Vajtswv hais tias, “Tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv, thov koj rau siav rau pa rau tus tub no kom rov muaj sia lauj!” 22Tus TSWV teb Eliyas tej lus thov, ces tus tub ntawd txawm ua pa thiab rov muaj sia lawm.
23Eliyas thiaj puag tus tub ntawd nqis los rau txheej tsev hauv qab no, muab rau leej niam thiab hais rau nws hais tias, “Koj saib, koj tus tub rov muaj sia lawm!”
24Tus pojntsuam ntawd teb hais tias, “Nimno kuv paub lawm hais tias koj yog Vajtswv tus neeg thiab yog tus cev Vajtswv lus tiag.”