13

1Tus TSWV samhwm kom ib tug cev Vajtswv lus uas nyob hauv lub xeev Yudas mus rau pem lub nroog Npethees thaum Yelaunpau-as tseem tabtom hlawv khoom fij ntawm lub thaj. 2Raws li tus TSWV tej lus qhia, tus cev Vajtswv lus txawm hais li no: “Lub thaj, lub thaj, ib tug menyuam tub npe hu ua Yauxiyas yuav yug los rau hauv Daviv tsevneeg. Nws yuav muab cov cev Vajtswv lus uas pheej mus hlawv khoom fij rau saum tej chaw siab tua rau saud, thiab nws yuav muab tej pobtxha neeg los hlawv rau saum koj.” 3Tus cev Vajtswv lus thiaj hais ntxiv hais tias, “Lub thaj no yuav vau tawg ntsoog ntxaws, thiab tej hmoov tshauv uas nyob saum lub thaj yuav nchuav tas. Ces koj yuav paub hais tias tej uas tus TSWV tau hais rau kuv lawm yeej muaj tseeb tiag.”
4Thaum Vajntxwv Yelaunpau-as hnov tej lus no, nws txawm taw tes nki rau tus cev Vajtswv lus thiab hais tias, “Cia li ntes tus neeg no mus!” Tamsim ntawd vajntxwv txhais npab cia li qhuav kiag nkaum tsis tau rov qab li lawm. 5Tamsim ntawd lub thaj cia li vau hlo tawg ntsoog ntxaws thiab tej hmoov tshauv nchuav tas rau hauv av raws li tus cev Vajtswv lus tau tuav tus TSWV lub npe hais lawm. 6Vajntxwv Yelaunpau-as thiaj hais rau tus cev Vajtswv lus hais tias, “Thov tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv pab kuv, thiab thov nws kho kuv txhais npab lauj!”
 Tus cev Vajtswv lus thiaj thov tus TSWV, ces vajntxwv txhais npab txawm zoo lawm.
7Vajntxwv hais rau tus cev Vajtswv lus hais tias, “Koj cia li nrog kuv mus tom kuv tsev thiab kuv nrhiav mov rau koj noj tso. Thiab kuv yuav pauj txiaj ntsig rau koj tej uas koj twb ua pub rau kuv lawm.”
8Tus cev Vajtswv lus teb hais tias, “Txawm yog koj muab koj tej nyiaj ib nrab faib rau kuv los kuv yuav tsis nrog koj mus lossis nrog koj noj haus ib yam dabtsi hlo li. 9Tus TSWV yeej samhwm rau kuv kom kuv tsis txhob noj lossis haus ib yam dabtsi li thiab tsis txhob taug txojkev uas kuv tuaj rov qab mus tsev.” 10Yog li ntawd, nws thiaj tsis taug txoj qub kev rov qab, nws thiaj mus dua lwm txojkev lawm.

Tus Laus uas Cev Vajtswv Lus Hauv Npethees

11Lub sijhawm ntawd muaj ib tug laus uas cev Vajtswv lus nyob hauv lub nroog Npethees. Nws cov tub txawm los piav tej uas hnub ntawd tus hluas uas cev Vajtswv lus tuaj nram lub xeev Yudas tuaj ua hauv lub nroog Npethees, thiab tej lus uas nws hais rau Vajntxwv Yelaunpau-as rau lawv txiv mloog. 12Tus laus uas cev Vajtswv lus nug lawv hais tas, “Thaum nws sawv kev mus tsev, nws taug txojkev twg lawm?” Lawv thiaj qhia kev rau nws, 13nws txawm hais rau lawv hais tias, “Muab kuv tus neesluav los nog eeb rau kuv.” Lawv txawm ua li nws hais, thiab nws caij tus neesluav 14taug txojkev uas lawv qhia mus caum tus cev Vajtswv lus uas tuaj nram lub xeev Yudas tuaj thiab mus caum cuag thaum nws tseem so hauv qab tsob ntoo qhib. Tus laus uas cev Vajtswv lus nug hais tias, “Koj puas yog tus cev Vajtswv lus uas tuaj nram lub xeev Yudas tuaj?”
 Tus txivneej ntawd teb hais tias, “Kuv yog los mas.”
15Tus laus uas cev Vajtswv lus hais tias, “Koj cia li nrog kuv rov qab mus tom kuv tsev thiab mus nrog kuv noj mov tso.”
16Tiamsis tus cev Vajtswv lus uas tuaj nram lub xeev Yudas tuaj teb hais tias, “Kuv yuav nrog koj mus tsis tau. Thiab kuv yuav nrog koj noj haus ua ke nyob qhov no tsis tau, 17rau qhov tus TSWV yeej samhwm rau kuv kom tsis txhob noj lossis haus ib yam dabtsi li, thiab tsis txhob taug txojkev uas kuv tuaj rov qab mus tsev.”
18Ces tus laus uas cev Vajtswv lus uas tuaj hauv Npethees tuaj hais rau nws hais tias, “Kuv yog ib tug cev Vajtswv lus ib yam li koj thiab; tus TSWV tus timtswv los hais rau kuv kom kuv tuaj coj koj nrog kuv mus tsev thiab muab zaub mov rau koj noj.” Tiamsis tus laus uas cev Vajtswv lus dag xwb.
19Yog li ntawd, tus cev Vajtswv lus uas tuaj nram lub xeev Yudas tuaj thiaj nrog tus laus uas cev Vajtswv lus rov mus rau tom nws tsev thiab nrog nws noj mov ua ke. 20Thaum uas nkawd tseem tabtom zaum ntawm rooj mov, tus TSWV los hais rau tus laus uas cev Vajtswv lus, 21ces nws thiaj qw rau tus cev Vajtswv lus uas tuaj nram lub xeev Yudas tuaj hais tias, “Tus TSWV hais tias koj tsis mloog nws lus thiab tsis ua raws li nws tej lus samhwm. 22Koj tseem rov qab los noj mov rau hauv qhov chaw uas nws tsis pub koj noj. Vim li ntawd koj yuav raug tua tuag, thiab yuav tsis coj koj lub cev mus faus rau hauv koj tsevneeg lub qhov ntxa.”
23Ces thaum uas nkawd noj mov tas lawm, tus laus uas cev Vajtswv lus thiaj muab eeb mus nog rau saum tus neesluav rau tus cev Vajtswv lus uas tuaj nram lub xeev Yudas tuaj 24caij rov qab. Muaj ib tug tsov ntxhuav los ntsib nws tom kev thiab muab nws tom tuag lawm. Nws lub cev pw xyab luas rau hauv plawv kev, hos tus neesluav thiab tus tsov ntxhuav sawv ib sab. 25Muaj ib co neeg dua kev tuaj pom lub cev tuag nyob hauv plawv kev thiab tus tsov ntxhuav sawv ze ntawd. Lawv txawm mus rau pem lub nroog Npethees thiab mus qhia tej uas lawv pom ntawd rau sawvdaws mloog.
26Thaum tus laus uas cev Vajtswv lus hnov dheev li ntawd, nws txawm hais tias, “Tus ntawd twb yog tus cev Vajtswv lus uas tsis mloog tus TSWV tej lus samhwm ntag! Yog li ntawd, tus TSWV thiaj tso tus tsov ntxuav ntawd los tom thiab dua kom nws tuag, raws li tus TSWV twb hais lawm hais tias nws yuav tuag li ntawd.” 27Ces nws txawm hais rau nws cov tub hais tias, “Muab eeb mus nog rau saum kuv tus neesluav rau kuv.” Lawv txawm ua li nws hais, 28ces nws thiaj caij neesluav mus pom tus cev Vajtswv lus ntawd tuag xyab luas rau hauv plawv kev; tus neesluav thiab tus tsov ntxhuav tseem sawv nres nroos rau ib sab. Tus tsov ntxhuav yeej tsis noj tus cev Vajtswv lus ntawd lub cev ib qho thiab tsis tom tus neesluav li. 29Tus laus uas cev Vajtswv lus muab tus cev Vajtswv lus uas tuaj nram lub xeev Yudas tuaj tsaws rau saum tus neesluav thiab coj rov los pam rau hauv Npethees thiab muab faus lawm. 30Tus laus uas cev Vajtswv lus coj tus tuag ntawd mus faus rau hauv nws tsevneeg lub qhov ntxa; nws thiab nws cov tub quaj hais tias, “Kuv tus kwv, kuv tus kwv!” 31Tom qab uas lawv muab tus tuag faus tas lawm, tus laus uas cev Vajtswv lus hais rau nws cov tub hais tias, “Yog thaum twg kuv tuag ces nej muab kuv faus rau hauv lub qhov ntxa no thiab muab kuv lub cev tso rau ntawm nws ib sab. 32Tus TSWV tej lus samhwm uas tus cev Vajtswv lus mus hais tawmtsam lub thaj hauv lub nroog Npethees thiab tej chaw teev dab hauv Xamalis yeej muaj tseeb li ntawd tiag.”

Yelaunpau-as Puastsuaj Rau Nws Txojkev Txhaum

33Cov Yixalayees tus Vajntxwv Yelaunpau-as tsis tso txojkev ua phem ua qias tseg li, nws pheej xaiv tej cajces uas yog neeg dogdig tsa ua povthawj tu tej thaj uas nws ua. Leejtwg xav ua povthawj ces nws pheej lam muab tus ntawd tsa los ua li. 34Txojkev txhaum uas nws ua no thiaj li coj kev puastsuaj los raug nws, nws tsevneeg thiab nws cajces huv tibsi.