4

Xalumoos Cov Nomtswv

1Xalumoos ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, 2thiab cov no yog nws cov nomtswv:
  Tus povthawj yog Xadaus uas yog Axaliyas tus tub;
  3Ob tug teev ntawv yog Sisas ob tug tub Elihaules thiab Ahiyas;
  Tus saib tej ntaub ntawv yog Ahilus tus tub Yehausafas;
  4Tus thawj tubrog yog Yehauyadas tus tub Npenayas;
  Ob tug povthawj yog Xadaus thiab Anpiyathas;
  5Tus thawj ntawm cov tswvxeev yog Nathas tus tub Axaliyas;
  Vajntxwv tus tuavxam yog Nathas tus tub Xanpus uas yog tus povthawj;
  6Tus uas saib cov tubtxib hauv lub loog yog Ahisas;
  Tus uas saib cov ua haujlwm yog Anpidas tus tub Adaunilas.
7Xalumoos tsa kaum ob leeg txivneej los ua tswvxeev kav cov Yixalayees txhua lub xeev. Lawv yog cov coj zaub mov hauv tej cheebtsam tuaj rau vajntxwv thiab nws tsevneeg noj. Ib tug tswvxeev coj zaub mov tuaj rau vajntxwv tsevneeg ib xyoos twb ib hlis. 8Ntawm no mus yog kaum ob tug tswvxeev ntawd cov npe thiab tej cheebtsam uas lawv saib:
  Npehus: saib sablaj roob Efalayees
  9Npedekes: saib lub nroog Makaxes, Sa-anpimes Npethes Semes, Eloos thiab Npethes Hanas
  10Npehexes saib lub nroog Alunpus, Xukaus thiab tagnrho cheebtsam Hefeles;
  11Npenanpinadas (tus uas yuav Xalumoos tus ntxhais Tafas) saib tagnrho cheebtsam Dules;
  12Ahilus tus tub Npa-anas yog tus saib lub nroog Ta-anas, Menkidaus thiab tagnrho cheebtsam uas nyob ze Npethes Se-as, thiab ze rau ntawm lub nroog Xalethas sab qabteb ntawm lub nroog Yexelees, mus txog ntua rau tim lub nroog Anpees Mehaulas thiab tim lub nroog Yaumees;
  13Npenkenpes saib lub nroog Lamaus-nkile-as thiab cov zos uas nyob hauv cheebtsam Nkile-as uas yog Manaxes tus tub Yailes tus xeebntxwv tug, thiab cheebtsam Ankaunpes hauv lub xeev Npasas, tagnrho rau caum lub nroog loj uas muaj ntsayeej thaiv khov kho thiab muaj tej nqaj roojvag tooj;
  14Idaus tus tub Ahinadas saib cheebtsam Mahana-ees;
  15Ahima-as (tus uas yuav Xalumoos tus txhais Npasemas) saib cheebtsam Nafetalis;
  16Husais tus tub Npa-anas saib cheebtsam Aseles thiab lub nroog Npe-alaus;
  17Palu-as tus tub Yehausafas saib cheebtsam uas cov Ixakhas nyob;
  18Elas tus tub Sime-is saib cheebtsam uas cov Npeenyamees nyob;
  19Ulis tus tub Nkenpeles saib cheebtsam Nkili-as uas cov Amaules tus Vajntxwv Xihoos kav thiab cheebtsam Npasas uas Vajntxwv Aunkas kav.
 Dua li kaum ob tug tswvxeev no lawm, tseem muaj ib tug thawj uas saib tagnrho lub tebchaws thiab.

Xalumoos Kev Tswjhwm Vammeej Heev

20Cov Yudas thiab cov Yixalayees huamvam coob ib yam li tej suabzeb nram ntug hiavtxwv; lawv muaj noj muaj haus thiab muaj kev zoo siab kawg li. 21Xalumoos kav tagnrho cov tebchaws uas nyob ibncig ze ntawd, txij ntua ntawm tus dej Efalates mus txog rau tim tebchaws Filitees thiab mus txog rau nram Iziv tus ciamteb. Lawv puavleej them se rau Xalumoos thiab ua nws qhev mus tas nws tiamneej ntawd li.
22Tej zaub mov uas Xalumoos xav tau txhua hnub yog ib puas tsib caug tawb hmoov nplej thiab peb puas tawb zaub; 23kaum tus nyuj rog rog uas hwv hauv nkuaj, nees nkaum tus nyuj uas tso rau hauv tshav zaub thiab ib puas tus yaj. Dua li ntawd, tseem muaj maum muaslwj, kauv, phaw muaslwj thiab qaibsis.
24Xalumoos kav tagnrho cov tebchaws uas nyob sab hnubpoob txij ntua ntawm tus dej Efalates mus txog rau ntawm lub nroog Nkaxas. Tagnrho cov vajntxwv uas nyob sab hnubpoob ntawm tus dej Efalates puavleej coj khoom tuaj rau Xalumoos, thiab nws mus cog kev phoojywg nrog tej tebchaws nruab ze tagnrho. 25Txij li Xalumoos tiam, cov Yudas thiab cov Yixalayees ua neej nyob kaj siab lug, txhua yim nyias thiaj cog muaj nyias txiv hmab thiab txiv ncuavpias.
26Xalumoos muaj plaub caug txhiab lub nkuaj nees kaw nws cov nees luag tsheb thiab muaj kaum ob txhiab tus tubrog caij nees. 27Xalumoos kaum ob tug tswvxeev, ib tug twg raug ua haujlwm rau nws ib lub hlis, yog muab tej zaub mov uas Vajntxwv Xalumoos xav tau coj tuaj rau nws, kom cov neeg uas nyob hauv lub loog tau noj; lawv muab txhua yam uas Xalumoos xav tau tuaj rau nws. 28Thiab txhua tus tswvxeev puavleej coj lawv tej nplej thiab quavnyab npleg pub nees tuaj rau ntawm qhov chaw uas cia tej ntawd rau cov nees luag tsheb thiab cov nees uas siv ua lwm yam haujlwm tau noj.
29Vajtswv pub rau Xalumoos muaj tswvyim thiab kev txawj ntse tob heev ntsuas tsis tau thiab ntau ib yam li tej suabzeb nram ntug hiavtxwv. 30Xalumoos ntse tshaj cov tub txawg tub ntse uas nyob sab hnubtuaj lossis tej tub txawg tub ntse uas nyob nram tebchaws Iziv lawm thiab. 31Nws ntse tshaj lwm tus txivneej huv tibsi: ntse tshaj Ethas uas yog neeg Exelas, Hemas, Kakaus thiab Dadas uas yog Mahaules cov tub, thiab Xalumoos lub koob meej nrov ncha moo lug mus thoob plaws tej tebchaws uas nyob ibncig ntawd. 32Nws sau tau peb txhiab zaj pajlug thiab ib txhiab tsib zaj nkauj. 33Nws hais txog tej ntoo thiab tej nroj tsuag, tej ntoo ciab pem roob Lenpanoos mus rau tej nroj hixauv uas tuaj ntawm tej ntsayeej; nws hais txog tej tsiaj, tej noog, tej kab thiab tej ntses huv tibsi. 34Tagnrho tej vajntxwv uas nyob hauv ntiajteb no puavleej hnov Xalumoos tej tswvyim thiab xa lawv cov neeg tuaj mloog Xalumoos piav nws tej kev txawj ntse.