5

Xalumoos Npaj ua Lub Tuamtsev

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 2.2-18)

1Vajntxwv Hilas uas kav lub nroog Tiles yeej ibtxwm nrog Daviv ua phoojywg, thaum nws hnov hais tias Xalumoos tau ua vajntxwv hloov nws txiv Daviv chaw lawm, Hilas thiaj tso ib co nomtswv tuaj cuag Xalumoos. 2Xalumoos thiaj xa xov rov mus rau Hilas hais tias, 3“Koj yeej paub kuv txiv Daviv ibtxwm ua rog rau nws cov yeebncuab uas nyob hauv tej tebchaws ibncig nws, mas nws thiaj tsis muaj cuab kav ua lub Tuamtsev ua qhov chaw pehawm tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv mus txog thaum tus TSWV pub nws ntaus yeej tagnrho nws cov yeebncuab lawm. 4Tiamsis nimno, tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv pub rau kuv lub tebchaws nyob thajyeeb thoob plaws txhua phab huv tibsi. Kuv tsis muaj yeebncuab thiab tsis muaj kev sib ntaus sib tua uas txaus ntshai lawm. 5Tus TSWV coglus tseg rau kuv txiv Daviv hais tias, ‘Koj tus tub uas kuv yuav tsa ua vajntxwv hloov koj chaw, nws yog tus uas yuav ua lub Tuamtsev rau kuv.’ Yog li ntawd, nimno kuv thiaj npaj ua lub tuamtsev, kom tau qhov chaw pehawm tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv. 6Yog li ntawd, thov koj cov neeg mus txiav cov ntoo ciab pem roob Lenpanoos xa tuaj rau kuv. Kuv cov neeg yuav nrog lawv ua haujlwm ua ke, thiab kuv yuav them nqi rau koj cov neeg raws li koj pom zoo. Koj yeej paub hais tias kuv cov neeg yeej ibtxwm tsis txawj ntov ntoo li koj cov.”
7Thaum Hilas tau hnov Xalumoos cov lus no lawm, nws txaus siab heev, Hilas hais tias, “Hnub no ua tus TSWV tsaug rau qhov nws pub Daviv muaj ib tug tub ntse heev los ua vajntxwv hloov nws chaw kav haivneeg uas coob tshaj plaws lawm.” 8Ces Hilas txawm xa xov rov mus rau Xalumoos hais tias, “Kuv tau txais koj cov lus lawm, kuv zoo siab ua raws li koj tej lus thov. Kuv yuav muab cov ntoo ciab thiab ntoo thuv tuaj pub rau koj. 9Kuv cov neeg yuav luag cov ntoo saum roob Lenpanoos mus rau nram hiavtxwv thiab yuav muab pav nquam raws ntug dej tuaj kom txog qhov chaw uas koj tau teem tseg. Kuv cov neeg mam muab daws, muab teeb ua ke, thiab muab cob rau koj cov neeg. Ces thov koj xa zaub mov tuaj pub kuv cov neeg noj xwb tau lawm.”
10Hilas thiaj li xa ntoo ciab thiab ntoo thuv tuaj rau Xalumoos raws li nws xav tau, 11thiab ib xyoo twg Xalumoos xa ib puas txhiab tawb nplej thiab xa cov roj txiv ntoo uas tsis xyaw lwm yam li ib puas kaum txhiab thoob mus rau Hilas cov neeg tau noj.
12Tus TSWV pub tswvyim rau Xalumoos raws li tus TSWV tau coglus tseg lawm. Hilas thiab Xalumoos muaj kev sib raug zoo heev, nkawd thiaj li coglus ua phoojywg.
13Vajntxwv Xalumoos sau tau peb caug txhiab leej txivneej nyob thoob plaws hauv tebchaws Yixalayees tuaj ua tub zog, 14thiab nws tsa Adaunilas ua tus saib cov tub zog ntawd. Nws muab lawv faib ua peb pab, ib pab kaum txhiab leej, thiab muab lawv sib hloov ua haujlwm, ib pab mus ua haujlwm pem roob Lenpanoos ib hlis thiab rov los tsev ob hlis. 15Xalumoos tseem muaj dua yim caum txhiab leej txivneej ua haujlwm txaug pobzeb pem laj roob, thiab xya caum txhiab leej txivneej ua cov nqa pobzeb, 16thiab nws tsa peb txhiab peb puas leej ua cov saib thiab qhia lawv ua haujlwm. 17Vajntxwv Xalumoos samhwm kom lawv yuav tsum txiav tej daim txiag zeb loj thiab zoo nkauj los pua lub plag Tuamtsev. 18Xalumoos thiab Hilas cov tub zog thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Npinpelaus sib pab nroos txaug pobzeb thiab txiav ntoo los ua lub Tuamtsev.