14

Yelaunpau-as Tus Tub Tuag

1Thaum lub sijhawm uas Vajntxwv Yelaunpau-as tus tub Anpiyas mob hnyav heev lawm. 2Yelaunpau-as hais rau nws tus pojniam hais tias, “Koj cia li tu cev kom tsis txhob muaj leejtwg paub koj thiab mus rau pem lub nroog Silaus uas yog tus cev Vajtswv lus Ahiyas nyob; nws yog tus uas thaum ub hais tias, kuv yuav tau ua vajntxwv kav tebchaws Yixalayees. 3Koj nqa kaum lub ncuav ib co ncuav phom thiab ib lamhwj zib ntab mus rau nws. Nug nws saib yuav muaj dabtsi tshwmsim rau wb tus tub, ces nws yuav qhia rau koj.”
4Yog li ntawd, nws thiaj mus cuag Ahiyas rau pem lub nroog Silaus, thaum uas Ahiyas twb laus heev thiab qhovmuag tsis pom kev lawm. 5Tus TSWV hais rau Ahiyas hais tias, “Yelaunpau-as tus pojniam tabtom sawv kev tuaj cuag koj, nug txog nws tus tub, vim nws tus tub mob hnyav heev. Koj teb li no rau nws.”
 Thaum Yelaunpau-as tus pojniam tuaj txog ntua, nws ua txuj ua li nws tsis yog Yelaunpau-as tus pojniam.
6Tiamsis thaum Ahiyas hnov nws tuaj txog ntawm taw rooj, Ahiyas txawm hu hais tias, “Los tsev, kuv twb paub koj lawm, koj yog Yelaunpau-as tus pojniam. Vim li cas koj ua txuj ua li uas koj yog lwm tus? Kuv muaj xov tsis zoo yuav qhia rau koj paub. 7Cia li rov qab mus qhia rau Yelaunpau-as hais tias tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais li no: ‘Nyob hauv haivneeg Yixalayees mas kuv yeej xaiv koj thiab tsa koj los ua tus kav kuv haivneeg Yixalayees. 8Kuv twb tshem lub tebchaws ntawm Daviv cov xeebntxwv los thiab muab cob rau koj lawm. Tiamsis koj tsis ua koj lub neej zoo li kuv tus tubtxib Daviv, tus uas hwm kuv, mloog kuv lus thiab ua raws li tej uas kuv kom nws ua. 9Koj tseem ua txhaum loj tshaj cov neeg uas ua nom kav ua ntej koj lawm thiab. Koj tso kuv tseg mus puab mlom thiab nchuav tej mlom tooj los pe ua rau kuv chim. 10Vim li no, kuv yuav tso sub tawg sub ntsha los rau koj tsevneeg, thiab kuv yuav muab cov txivneej uas yog koj cajces tua kom tuag tas, kuv yuav ua rau cov laus thiab cov hluas ib yam nkaus. Kuv yuav muab koj tsevneeg ua kom tu noob nrho; luag yuav tuaj muab lawv cheb mus povtseg ib yam li cheb tej plua tshauv. 11Koj tsevneeg txhua tus uas tuag rau hauv nroog, dev yuav tuaj muab noj kom tas huv tibsi, thiab txhua tus uas tuag rau tom tej nras los dav npoj yuav los muab noj kom tas. Kuv uas yog tus TSWV yog tus uas hais tej lus no ntag.’ ”
12Ahiyas hais rau Yelaunpau-as tus pojniam hais tias, “Koj cia li rov qab mus tsev tamsim no. Thaum koj mus txog ntua hauv lub nroog, koj tus tub yuav tu siav nrho. 13Cov Yixalayees yuav tuaj quaj nyiav nws thiab muab nws coj mus faus. Yelaunpau-as tsevneeg tsuas yog nws tus tub tib leeg thiaj li muab faus muaj ntxa, rau qhov tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv txaus siab rau nws nkaus xwb. 14Tus TSWV yuav tsa dua ib tug vajntxwv los kav haivneeg Yixalayees, nws yuav muab Yelaunpau-as tsevneeg tua kom tuag tu noob nrho. 15Tus TSWV yuav rau txim rau cov Yixalayees, thiab lawv yuav tshee ua zog koog ib yam li tej tauj uas nyob hauv hav dej. Nws yuav muab cov Yixalayees ntiab tawm hauv lub tebchaws zoo tshaj plaws uas nws muab rau lawv cov yawgkoob mus, thiab nws yuav muab lawv raws kom khiav dhau plaws tus dej Efalates mus rau sab tim ub, vim lawv tau puab tej mlom pojniam Aselas los pe ua rau tus TSWV chim heev. 16Vim Yelaunpau-as tau ua txhaum thiab nws coj cov Yixalayees mus ua kev txhaum, tus TSWV thiaj muab cov Yixalayees tso povtseg lawm.”
17Ces Yelaunpau-as tus pojniam txawm rov qab los rau hauv lub nroog Tilexas. Thaum nws los txog ntua hauv tsev, nws tus tub tu siav nrho. 18Cov Yixalayees thiaj tuaj quaj nyiav thiab muab nws coj mus faus raws li tus TSWV tau hais rau nws tus tubtxib Ahiyas uas yog tus cev Vajtswv lus lawm.

Yelaunpau-as Tuag

19Dua li lwm yam uas Vajntxwv Yelaunpau-as ua tas los, nws tej kev ntaus rog thiab tej kev tswjhwm puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees cov Vajntxwv lub neej lawm. 20Yelaunpau-as ua vajntxwv kav tebchaws Yixalayees tau nees nkaum xyoo. Nws tuag thiab luag coj nws mus faus, thiab nws tus tub Nadas ua vajntxwv hloov nws chaw.

Cov Yudas tus Vajntxwv Lehaunpau-as

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 11.5–12.15)

21Thaum Xalumoos tus tub Lehaunpau-as ua vajntxwv kav tebchaws Yudas, nws hnubnyoog muaj plaub caug ib xyoos. Nws ua vajntxwv tau kaum xya xyoo nyob hauv lub nroog Yeluxalees uas tus TSWV xaiv hauv tebchaws Yixalayees los ua qhov chaw rau sawvdaws tuaj pehawm tus TSWV. Lehaunpau-as niam hu ua Na-amas thiab yog neeg Amoos.
22Cov Yudas tau ua txhaum ntau yam rau tus TSWV thiab ua rau nws chim heev tshaj li thaum ub lawv cov yawgkoob tau ua los lawm. 23Lawv ua tej chaw teev dab, txhos ncej zeb thiab puab mlom Aselas rau lawv pe saum tej ncov roob thiab hauv tej qab ntoo. 24Tsis tas li ntawd xwb, tseem muaj cov txivneej thiab cov pojniam uas pheej mus ua niamntiav thiab txivntiav hauv tej tsev teev dab ntawd. Cov Yudas tau ua tej kev phem kev qias li cov neeg thaum ub uas tus TSWV muab ntiab tawm hauv lub tebchaws mus ua ntej cov Yixalayees los nyob.
25Thaum Lehaunpau-as ua vajntxwv tau tsib xyoos lawm, Vajntxwv Sisaj uas kav tebchaws Iziv txawm tuaj tua lub nroog Yeluxalees. 26Nws coj tagnrho tej nyiaj uas muab tso rau hauv lub Tuamtsev thiab hauv lub loog thiab tej thaiv hniav ntaj uas Xalumoos muab kub nchuav ua huv tibsi mus lawm. 27Vajntxwv Lehaunpau-as mam li nchuav dua ib co thaiv hniav ntaj tooj los hloov cov ntawd chaw, thiab muab rau cov tub fajxwm uas zov tej roojvag tau siv. 28Txhua zaus uas vajntxwv mus hauv lub Tuamtsev, cov tub fajxwm yeej nqa rawv cov thaiv hniav ntaj tooj ntawd nrog nws mus thiab coj rov los cia rau hauv cov tub fajxwm tej chaw.
29Dua li lwm yam uas Vajntxwv Lehaunpau-as ua tas los, puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yudas cov Vajntxwv lub neej lawm. 30Txij thaum ntawd los Lehaunpau-as thiab Yelaunpau-as nkawd ib tug pheej ua rog rau ib tug tas nkawd tiam neej li. 31Lehaunpau-as tuag thiab luag muab nws coj mus faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas hauv Daviv lub nroog (nws niam hu ua Na-amas thiab yog neeg Amoos), thiab nws tus tub Anpiyas ua vajntxwv hloov nws chaw.