24

Davi suav cov Yixayee thiab cov Yuda

(1VKk. 21:1-27)

1Yawmsaub chim rau cov Yixayee dua ib zaug, nws thiaj tshoov Davi lub siab kom tawm tsam lawv hais tias, “Cia li mus suav cov Yixayee thiab cov Yuda.” 2Vajntxwv thiaj hais rau Yau‑a thiab cov thawj uas kav cov tub rog tias, “Cia li mus suav thoob plaws txhua xeem Yixayee txij ntua lub moos Daj mus txog lub moos Npe‑awsenpa, kom kuv thiaj paub tias muaj neeg npaum li cas.” 3Ces Yau‑a hais rau vajntxwv tias, “Thov Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv pub kom cov pejxeem huaj vam coob ib puas npaug ntxiv rau cov uas muaj lawd, thiab thov kom vajntxwv uas yog kuv tus tswv lub qhov muag tau pom ntag. Tiamsis ua cas vajntxwv uas yog kuv tus tswv yuav xav ua li no?” 4Tiamsis vajntxwv tej lus kov yeej Yau‑a thiab cov thawj kav cov tub rog tej lus. Yau‑a thiab cov thawj kav tub rog thiaj tawm ntawm vajntxwv xubntiag mus suav cov Yixayee. 5Lawv hla tus dej Yaladee mus thiab tsuam chaw nyob ntawm lub moos Alau‑aw sab nrad uas nyob hauv nruab nrab tiaj thiab mus thoob plaws Kas tebchaws mus txog ntua lub moos Yaxaw. 6Lawv mus txog Kile‑a tebchaws thiab mus txog lub moos Thathi Hausi. Lawv mus txog lub moos Daj Ya‑as thiab tig mus txog lub moos Xaidoo. 7Lawv mus txog lub nroog Thailab uas muaj ntsa loog ruaj khov thiab mus txog cov Hivai thiab cov Khana‑as txhua lub moos. Thiab lawv mus rau nram Neke hauv Yuda tebchaws mus rau lub moos Npe‑awsenpa. 8Lawv mus tau cuaj lub hlis thiab nees nkaum hnub thiaj mus thoob plaws lub tebchaws lawm lawv li rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees. 9Yau‑a thiaj qhia rau vajntxwv paub tias cov pejxeem uas nws mus suav ntawd muaj npaum li cas. Hauv Yixayee tebchaws huvsi muaj 800,000 tus txivneej uas muaj siab tuab ua tau tub rog thiab hauv Yuda tebchaws muaj 500,000 leej.
10Thaum suav cov pejxeem tag lawd Davi kuj ntxhov siab. Davi thiaj hais rau Yawmsaub tias, “Qhov uas kuv ua li no yog kuv tau ua txhaum loj kawg. Au Yawmsaub, nimno thov koj daws kuv uas yog koj tus qhev lub txim no tseg rau qhov kuv tau ua yam uas ruam tshaj plaws.” 11Tagkis tom qab thaum Davi sawv tsees Yawmsaub hais lus tuaj rau Kas uas ua xibhwb cev Vajtswv lus thiab yog Davi tus xibhwb uas hais lus pom tom hauv ntej hais tias, 12“Cia li mus hais rau Davi tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Kuv muab peb yam rau koj xaiv, saib koj yeem cia kuv ua yam twg rau koj.’ ” 13Kas thiaj mus cuag Davi thiab hais tej lus no rau nws tias, “Yuav cia lub tebchaws raug kev tshaib plab peb xyoos lov? Lossis yuav cia koj yuav khiav tshawj chim peb lub hlis lov? Lossis yuav cia mob kis los raug lub tebchaws peb hnub lov? Nimno koj cia li xav saib thiab txiav txim siab saib yuav cia kuv mus teb li cas rau Yawmsaub uas txib kuv tuaj.” 14Mas Davi hais rau Kas tias, “Kuv ntxhov siab heev, thov cia kuv poob rau hauv Yawmsaub txhais tes, rau qhov nws txojkev khuvleej loj kawg li, tiamsis thov tsis txhob cia kuv poob rau hauv neeg txhais tes.”
15Yog li ntawd Yawmsaub thiaj tso mob kis los raug Yixayee tebchaws txij tagkis ntawd mus tag lub sijhawm teem cia. Mas cov neeg uas tuag txij ntua lub moos Daj mus txog lub moos Npe‑awsenpa muaj xya vam leej. 16Thaum tus tubtxib saum ntuj tsa tes kiag rau saum lub nroog Yeluxalees yuav ua kom puam tsuaj, Yawmsaub hloov dua siab tsis tso tej mob kis ntawd lawm. Nws thiaj hais rau tus tubtxib saum ntuj uas tabtom ua kom cov pejxeem puam tsuaj tias, “Txaus lawm, cia li nkaum koj txhais tes tamsim no.” Mas Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj sawv ntsug ntawm Alauna uas yog neeg Yenpu lub tshav ntaus qoob. 17Thaum Davi pom tus tubtxib saum ntuj uas tabtom tua cov pejxeem, nws hais rau Yawmsaub tias, “Kuv yog tus uas tau ua txhaum muaj txim thiab ua phem kawg li lawm. Tiamsis pab yaj no lawv tau ua dabtsi? Thov koj tsa koj txhais tes tawm tsam kuv thiab kuv tsev neeg xwb.”
18Hnub ntawd Kas tuaj cuag Davi thiab hais rau nws tias, “Cia li nce mus tib ib lub thaj xyeem rau Yawmsaub rau ntawm Alauna uas yog neeg Yenpu lub tshav ntaus qoob.” 19Davi thiaj li nce mus raws li Kas tej lus uas Yawmsaub hais. 20Thaum Alauna tsa muag ntsia mus nws pom vajntxwv thiab nws cov tub teg tub taws tabtom nce tuaj rau ntawm nws. Alauna thiaj tawm mus khoov ntshis pe vajntxwv ua lub plhu ti nkaus av. 21Alauna hais tias, “Vajntxwv, ua cas koj uas yog kuv tus tswv yuav tuaj rau ntawm kuv uas yog koj tus qhev?” Davi teb tias, “Kuv tuaj yuav koj lub tshav ntaus qoob coj los ua lub thaj xyeem rau Yawmsaub, xwv thiaj li tav tau tej mob phem no kom ploj ntawm cov pejxeem mus.” 22Alauna hais rau Davi tias, “Vajntxwv, thov koj uas yog kuv tus tswv cia li muab tej uas koj pom zoo los xyeem rau Yawmsaub. Ntawm no muaj nyuj siv hlawv xyeem, muaj tej thob log luam qoob thiab tej quab nyuj ua taws rauv. 23Au vajntxwv, tej no huvsi kuv muab pub rau koj.” Thiab Alauna hais rau vajntxwv tias, “Thov Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv txais yuav koj.”
24Tiamsis vajntxwv hais rau Alauna tias, “Ua tsis tau li ntawd, kuv yuav xuas nyiaj yuav ntawm koj. Kuv yuav muab tej uas kuv tsis tau them nqe ua kevcai hlawv xyeem rau kuv tus Vajtswv Yawmsaub tsis tau li.” Davi thiaj yuav lub tshav ntaus qoob thiab nyuj ua tsib caug sekhee nyiaj. 25Davi thiaj ua ib lub thaj xyeem rau Yawmsaub qhov ntawd thiab ua kevcai hlawv xyeem thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo. Yawmsaub mloog tej lus uas Davi thov pab lub tebchaws ntawd ces tej mob phem txawm ploj hauv cov Yixayee lawm.