2

Ðức Thánh Linh Giáng Lâm

1Ðến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ đang họp nhau tại một chỗ. 2Thình lình có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi rất mạnh, ùa tràn vào căn nhà họ đang ngồi. 3Họ thấy có gì giống như những lưỡi bằng lửa bay ra và đậu trên mỗi người. 4Tất cả được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và bắt đầu nói những ngôn ngữ khác, theo như Ðức Thánh Linh ban cho họ nói.
5Lúc ấy tại Giê-ru-sa-lem đang có những người Do-thái tin kính từ mọi nước dưới trời. 6Nghe tiếng ồn ào, họ kéo đến thành một đám đông và lấy làm lạ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của họ. 7Họ ngạc nhiên và sửng sốt nói với nhau, “Tất cả những người đang nói đó chẳng phải là người Ga-li-lê sao? 8Thế sao mỗi chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng ta? 9Nào người Pạc-thi, người Mê-đi, người Ê-lam, và những người sống ở Mê-sô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-xi-a, Pôn-tơ, A-si-a, 10Phi-ry-gi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và dân ở những vùng Li-by-a gần Sy-rê-nê, nào những khách hành hương đến từ Rô-ma, 11gồm người Do-thái và những người ngoại quốc theo Do-thái Giáo, nào người Cơ-rết và người Ả-rập; chúng ta thảy đều nghe họ nói những việc quyền năng diệu kỳ của Ðức Chúa Trời trong ngôn ngữ của chúng ta!”
12Mọi người đều sửng sốt và hoang mang nói với nhau, “Việc nầy có nghĩa gì?” 13Nhưng mấy người khác chế nhạo và nói, “Họ say rượu mới đó mà.”

Phi-rơ Rao Giảng Về Chúa

14Bấy giờ Phi-rơ đứng ra với mười một sứ đồ, cất tiếng và nói với họ,
 “Thưa đồng bào Do-thái và mọi người đang ở Giê-ru-sa-lem, xin hãy biết rõ điều nầy và xin lắng tai nghe tôi nói:
15Những người nầy không phải say rượu như anh chị em tưởng đâu, vì bây giờ mới chín giờ sáng, 16nhưng đây là những gì đấng Tiên Tri Giô-ên đã nói,
  17‘Ðức Chúa Trời phán,
  Trong những ngày cuối cùng,
  Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt.
  Các con trai và các con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri;
  Những người trẻ tuổi sẽ thấy các khải tượng;
  Những người già cả sẽ mơ ước những ước mơ.
  18Trong những ngày ấy,
  Ta sẽ đổ Thần Ta trên các tôi trai và tớ gái của Ta;
  Chúng sẽ nói tiên tri.
  19Ta sẽ ban những điềm lạ trên trời và những dấu kỳ dưới đất,
  Ðó là máu, lửa, và những luồng khói.
  20Mặt trời sẽ trở nên tối tăm,
  Mặt trăng sẽ đỏ như máu,
  Trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa đến.
  21Bấy giờ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.’
22Hỡi người I-sơ-ra-ên, xin lắng nghe những lời tôi trình bày: Ðức Chúa Jesus ở Na-xa-rét là Ðấng đã được Ðức Chúa Trời xác chứng với anh chị em bằng những việc quyền năng, phép lạ, và dấu kỳ; qua Ngài, Ðức Chúa Trời đã thực hiện những việc đó giữa anh chị em như anh chị em đã biết. 23Theo kế hoạch đã vạch trước và theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời, anh chị em đã nộp Ngài vào tay những kẻ không coi Luật Pháp ra gì để đóng đinh Ngài trên cây thập tự, và giết đi. 24Nhưng Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi những đau đớn của sự chết, vì sự chết không thể giữ Ngài lại. 25Vì Vua Ða-vít đã nói về Ngài rằng,
  ‘Tôi hằng để Chúa ở trước mặt tôi;
  Vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi sẽ chẳng bị rúng động.
  26Vì thế, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ,
  Và thân xác tôi cũng sống trong hy vọng.
  27Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi luôn trong âm phủ;
  Ngài sẽ không để cho Người Thánh của Ngài thấy sự rữa nát.
  28Chúa đã chỉ cho tôi con đường sự sống;
  Ngài sẽ cho tôi đầy tràn niềm vui trước thánh nhan Ngài.’
29Thưa anh chị em, tôi xin nói một cách quả quyết với anh chị em về tổ phụ Ða-vít của chúng ta rằng, vua đã chết và được chôn; mồ mả của vua vẫn còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. 30Nhưng vì vua là một vị tiên tri và biết rằng Ðức Chúa Trời đã lấy lời thề mà thề với vua rằng Ngài sẽ đặt một người trong dòng dõi của vua ngồi trên ngai của vua. 31Vì đã thấy trước như thế nên vua đã nói về sự sống lại của Ðấng Christ rằng,
  ‘Ngài sẽ chẳng bị bỏ luôn trong âm phủ,
  Và thân thể Ngài sẽ không thấy sự rữa nát.’
32Ðức Chúa Jesus nầy đã được Ðức Chúa Trời làm cho sống lại, và tất cả chúng tôi đây là các nhân chứng cho việc ấy.
33Vậy sau khi đã được cất lên ngự bên phải Ðức Chúa Trời và đã nhận lãnh Ðức Thánh Linh mà Ðức Chúa Cha đã hứa, Ngài tuôn đổ Ðức Thánh Linh ra như anh chị em đã thấy và nghe. 34Vì Vua Ða-vít chưa từng lên trời, nhưng chính vua đã nói,
  ‘Chúa phán với Chúa của tôi,
  “Con hãy ngồi bên phải Ta,
  35Cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con.”’
36Vậy hỡi toàn thể nhà I-sơ-ra-ên, xin hãy biết một cách chắc chắn rằng: Ðức Chúa Jesus, Ðấng anh chị em đóng đinh trên cây thập tự, đã được Ðức Chúa Trời lập làm Chúa và Ðấng Christ.”

Dân Ðáp Ứng

37Bấy giờ khi nghe như thế, họ cảm thấy đau nhói trong lòng; họ nói với Phi-rơ và các vị sứ đồ còn lại, “Thưa các anh em, chúng tôi phải làm gì?”
38Phi-rơ nói với họ, “Hãy ăn năn. Mỗi người trong anh chị em phải chịu báp-têm trong danh Ðức Chúa Jesus Christ để được tha tội, và anh chị em sẽ nhận một món quà là Ðức Thánh Linh. 39Vì lời hứa ấy đã dành cho anh chị em, cho con cháu của anh chị em, và cho mọi người ở xa, tức những người mà Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng ta, sẽ gọi.”
40Phi-rơ còn dùng nhiều lời khác để làm chứng và kêu gọi họ rằng, “Anh chị em hãy cứu lấy mình khỏi thế hệ gian tà nầy.”
41Vậy những người tin nhận lời ông đều chịu báp-têm, và hôm đó có khoảng ba ngàn linh hồn thêm vào số các môn đồ.

Cộng Ðồng Tín Hữu Ðầu Tiên

42Những người ấy chuyên tâm vâng giữ lời dạy của các sứ đồ, giao hảo thân tình với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và các buổi nhóm cầu nguyện.
43Bấy giờ mọi người có cảm giác sợ hãi; các sứ đồ đã làm nhiều việc diệu kỳ và phép lạ.
44Khi ấy tất cả các tín hữu hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. 45Họ bán đất đai và tài sản, rồi lấy tiền bán được chia cho mọi người, tùy theo nhu cầu của mỗi người. 46Hằng ngày họ một lòng chăm chỉ đến đền thờ; còn tại các tư gia, họ cử hành lễ bẻ bánh và dùng bữa với nhau với lòng vui vẻ và chân thành. 47Họ ca ngợi Ðức Chúa Trời và được lòng mọi người. Mỗi ngày Chúa thêm những người được cứu vào số người của họ.