1

1Povlauj kws yog Yexu Kheto tug tubkhai lawv le Vaajtswv lub sab nyam has moog rua cov xuv dawb [huv lub moos Efexau] kws muaj sab xwb rua Yexu Kheto. 2Thov txujkev hlub hab txujkev sab tug ntawm Vaajtswv kws yog peb leej Txwv hab ntawm tug Tswv Yexu Kheto nrug nraim mej nyob.

Koob moov saab ntsuj plig huv Kheto

3Qhuas Vaajtswv kws yog peb tug Tswv Yexu Kheto leej Txwv, kws foom koob moov saab ntsuj plig txhua yaam sau ntuj lug huv Kheto rua peb. 4Tsua qhov Vaajtswv xaiv peb huv Kheto ua ntej kws tswm ntuj tswm teb kuas peb ua tuabneeg dawb huv tsw muaj chaw thuaj rua ntawm nwg qhov muag. 5Nwg hlub peb hab teem tseg ua ntej kuas peb ua nwg le mivnyuas rua huv Yexu Kheto lawv le Vaajtswv lub sab nyam hab nwg tub xaav tseg lawd, 6sub txhad ua lub chaw qhuas nwg txujkev hlub ci ntsaa ab kws nwg pub dawb dawb huv Kheto kws nwg hlub rua peb. 7Huv Kheto peb txhad tau txais kev txhwv dim vem muaj nwg cov ntshaav, yog peb tau txais kev zaam txem ntawm peb tej kev txhum lawv le Vaajtswv txujkev hlub muaj nplua quas mag 8kws nwg pub rua peb ntau kawg le ntawm nwg tug tswvyim hab ntawm nwg txujkev paub txhua yaam. 9Nwg pub peb paub tej kws nwg lub sab xaav kws nwg tub muab npog ca lawd lawv le nwg lub sab nyam kws nwg hom ca rua huv Kheto. 10Thaus txug swjhawm lawm nwg yuav ua tej num kws nwg hom tseg lawd kuas tav, yog qhov kws yuav sau zog txhua yaam kws nyob sau ntuj hab huv nplajteb lug nyob huv Kheto.
11Huv Kheto peb txhad raug xaiv, yog peb raug teem ca ua ntej lawv le Vaajtswv lub sab xaav. Nwg yog tug kws ua txhua yaam lawv le nwg lub sab hom tseg 12sub peb cov kws muaj vaam rua huv Kheto ua ntej lwm tug txhad yuav nyob qhuas ntxhas Vaajtswv lub koob meej. 13Huv Kheto, thaus mej tau nov txujlug tseeb yog txuj xuv zoo kws cawm mej dim hab tso sab rua nwg lawm, mej kuj raug nas lub hom thawj kws yog Vaaj Ntsuj Plig dawb huv lawv le cog lug ca. 14Tug Vaaj Ntsuj Plig hov yog puav pheej kws peb yuav tau txais qub txeeg qub teg moog txug thaus Vaajtswv cov tuabneeg txais kev txhwv dim, sub txhad qhuas ntxhas nwg lub koob meej.

Povlauj thov Vaajtswv

15Vem le nuav, thaus kuv tau nov txug mej txujkev ntseeg tug Tswv Yexu hab qhov kws mej hlub cov xuv dawb, 16kuv txhad ua Vaajtswv tsaug txug mej tsw tu le rua thaus kuv ncu txug mej huv kuv tej lug thov. 17Kuv thov kuas peb tug Tswv Yexu Kheto tug Vaajtswv, yog leej Txwv kws muaj fwjchim ci ntsaa ab, pub mej muaj lub sab kws muaj tswvyim hab qha Vaajtswv tshwm rua mej kuas mej paub nwg zoo. 18Kuv thov kuas mej lub sab qheb pum kev sub mej txhad paub tas txujkev vaam kws Vaajtswv hu mej moog txug hov zoo le caag, hab paub tej qub txeeg qub teg ci ntsaa ab kws Vaajtswv pub rua cov xuv dawb ntau kawg npaum le caag, 19hab paub nwg tug fwjchim luj kawg muaj ntau npaum le caag rua peb cov kws ntseeg. Yog tuab tug fwjchim kws nwg swv tug zug luj ua tej num 20kws nwg ua tshwm rua huv Kheto rua thaus nwg tsaa Kheto sawv huv qhov tuag rov lug hab pub Kheto nyob ntawm nwg saab teg xws sau ntuj ceeb tsheej, 21sab dhau txhua tug timtswv kws kaav hab tej fwjchim, tej daab, hab tej kws txawj tswjfwm huvsw, hab tseed sab dhau txhua lub npe kws luas hu txug, tsw yog huv tam nuav xwb tseed yog huv tam kws yuav tshwm lug hab. 22Vaajtswv muab txhua yaam txu lug nyob huv qaab Kheto xwb taw hab pub nwg ua lub taubhau kaav txhua yaam rua cov pawg ntseeg. 23Pawg ntseeg yog Kheto lub cev, yog muaj Yexu nyob puv npo. Nwg yog tug kws tsaav txhua yaam kuas muaj txhwj zog rua txhua qhov.