8

Rnoh Phung Israel Sĭt Ta Ƀon Yêrusalem

1Aơ phung kôranh noi deh jêh ri ndŭl mpôl phung tă bơh Babilôn hăn hao ndrel gâp, tâm rnôk hađăch Artasersês chiă uănh. 2Phung kon sau Y-Phinêas geh Y-Gersôn; tâm phung kon sau Y-Ithamar, geh Y-Daniel; phung kon sau Y-David, geh 3tâm phung kon sau Y-Sêkania, kon Y-Parôs geh Y-Sakari, jêh ri phung gŭ ndrel păng; tĭng nâm ndŭl deh geh bu chih du rhiăng prăm jê̆t bu klâu. 4Tâm phung kon sau Y-Pahat-Môap geh Y-Êlihôênai, kon bu klâu Y-Sêrahia, jêh ri ndrel păng geh bar rhiăng nuyh. 5Tâm phung kon sau Y-Satu, geh Y-Sêkania, kon bu klâu Y-Jêhasiêl, jêh ri ndrel ma păng geh pe rhiăng nuyh; 6tâm phung kon buklâu Y-Adin geh Y-Êbet, kon bu klâu Y-Yônathan, jêh ri ndrel ma păng geh prăm jê̆t nuyh buklâu; 7tâm phung kon sau Y-Êlam, geh Y-Êsai, kon buklâu Y-Athalia, jêh ri ndrel ma păng geh pơh jê̆t nuyh bu klâu; 8tâm phung kon sau Y-Sêphatia geh Y-Sêbadia, kon buklâu Y-Mikel, jêh ri ndrel ma păng geh pham jê̆t nuyh buklâu; 9tâm phung kon sau geh Y-Ôbadia, kon buklâu Y-Jêhiêl, jêh ri ndrel ma păng geh bar rhiăng jê̆t ma pham nuyh. 10Tâm phung kon sau Y-Bani geh Y-Sêlômit, kon buklâu Y-Jôsiphia, jêh ri ndrel ma păng geh du rhiăng prao jê̆t nuyh. 11Tâm phung kon sau Y-Bêbai, jêh ri ndrel ma păng bar jê̆t ma pham nuyh buklâu. 12Tâm phung kon sau Y-Asgat geh Y-Jôhanan, kon buklâu Y-Hakatan, jêh ri ndrel ma păng geh du rhiăng jê̆t nuyh buklâu. 13Tâm phung kon sau Y-Adônikam, tât pakơi dŭt; amoh phung khân păng: Y-Êliphêlet, Y-Jêuel, jêh ri Y-Sêmay a, jêh ri ndrel khân păng geh prao jê̆t nuyh buklâu. 14Tâm phung kon sau Y-Bikvai geh Y-Uthai ndrel Y-Sakur, jêh ri ndrel ma păng geh pơh jê̆t nuyh buklâu.
15Gâp rgum khân păng ta dak krong hoch mpeh Ahava jêh ri ta nây hên gŭ njưh pe nar. Dôl gâp sek uănh phung ƀon lan, phung kôranh ƀư brah, ƀiălah mâu saơ ôh du huê phung Lêvi. 16Gâp prơh bu hăn kuăl Y-Êliêser, Y-Ariel, Y-Sêmêya, Y-Êlnathan, Y-Jarip, Y-Êlnathan, Y-Nathan, Y-Sakari, jêh ri Y-Mêsulam, jêng kôranh, jêh ri n'ho kuăl đŏng Y-Jôarip, jêh ri Y-Êlnathan, jêng phung geh nau blau mĭn. Jêh ri 17gâp prơh phung nây hăn tât ma Y-Idô jêng kôranh noi deh, gŭ ta ntŭk Kasiphia, jêh ri nti ăn ma khân păng moh nau mra lah ma Y-Idô jêh ri ma phung oh nâu păng, phung pah kan tâm ngih brah (phung Nêthinim), gŭ ta kasiphia nâm bu ntĭt, dơi leo tât ma he lĕ rngôch phung kơl kan tâm ngih brah Brah Ndu he. 18Yorlah rnơm ma ti Brah Ndu rgong he, lĕ phung nây leo tât ma he du huê bunuyh blau mĭn, jêng noi deh Y-Mahli, kon buklâu rong Y-Lêvi, kon buklâu Y-Israel, amoh păng Y-Sêrêbia, nđâp ma phung kon bu klâu păng jêh ri phung băl mpôl păng, geh jê̆t ma pham nuyh; 19geh nđâp ma Y-Hashabia jêh ri Y-Êsai jêng phung noi deh Mêrari, ndrel ma phung băl mpôl păng jêh ri phung kon bu klâu khân păng, geh bar jê̆t nuyh; 20rmeh ma bar rhiăng bar jê̆t nuyh phung pah kan ma ngih brah (phung Nêthinim), bơh Y-David jêh ri phung kôranh hŏ dơm kơl kan phung Lêvi, lĕ rngôch geh amoh da dê. 21Ta nây, dăch kơh dak krong Ahava, gâp ntĭnh du ntil nau ât sông sa, gay he ntrŭnh ƀư hêt-rhôi he nơm panăp măt Brah Ndu he, jêh ri dăn vơh vơl ma Păng ntĭm trong di đăp mpăn ngăn ăn ma he, ma kon sau he, jêh ri drăp ndơ he geh dơi hăn. 22Hôm e đŏng, gâp geh nau prêng mâu jo dăn hađăch du mpôl phung tahan jêh ri tahan ncho seh kâp kơl he tă bơh bu rlăng tâm dôl he hăn rŏ trong; yorlah he geh lah jêh ma hađăch pô aơ: Ti Brah Ndu hên rgong lĕ rngôch bunuyh mbu nơm joi Păng; ƀiălah nau dơi Păng jêh ri nau ji nuih Păng ma mbu nơm dun chalơi Păng. 23Yor nây, he ât sông sa jêh ri vơh vơl Păng nau nây; Păng tăng bâr he vơh vơl
24Tâm phung kôranh ƀư brah gâp dơi săch jê̆t ma bar nuyh jêng kôranh, amoh jêng Y-Sêrêbia, Y-Hasabia jêh ri jê̆t nuyh băl mpôl khân păng ndrel ma khân păng, 25jêh ri gâp njing ma khân păng prăk, miah jêh ri khăl ngan, ndơ bu nhhơr, tă bơh hađăch phung kơl nchră păng, phung kôranh hađăch, nđâp ma lĕ rngôch phung Israel geh măt ta nây, hŏ nhhơr jêh ăn ngih Brah Ndu he, 26Pôri, gâp njing jao ma khân păng prao rhiăng prăm jê̆t talâng prăk, khăl ngan ma prăk rnoh khlay du rhiăng talâng, jêh ri du rhiăng talâng miah 27bar jê̆t mlâm ngan ma miah rnoh khlay du rbăn darik (di ma du kilô n'gul miah), bar mlâm ngan grưng chrêk, ueh ngăn, khlay nâm bu miah lĕ. 28Jêh ri gâp lah ma khân păng, khân may nơm kloh ueh ma Yêhôva, jêh ri lĕ khăl ngan aơ kloh ueh tâm ban lĕ. Prăk miah jêng ndơ nuih n'hâm ŭch nhhơr ma Yêhôva Brah Ndu phung chô che khân may. 29Mât mray răp jăp păng tât moh nar khân may njing tay ta năp măt phung kôranh ƀư brah toyh, jêh ri phung Lêvi, ndrel ta năp măt phung kôranh noi deh phung Israel ta Yêrusalem, tâm vâl prăp drăp ngih brah Yêhôva. 30Pô nây, phung kôranh ƀư brah, jêh ri phung Lêvi, sŏk dơn jêh nau njing jâk prăk, miah, jêh ri khăl ngan nây, hŏ sek uănh lĕ lôch jêh, jêh nây sŏk lĕ ndơ nây gay djôt leo tât ƀon Yêrusalem, ăn tâm ngih Brah Ndu he.
31Nar jê̆t ma bar khay nguay, hên dâk hăn tă bơh ntŭk rmlak ta dak krong Ahava ŭch hăn tât ma ƀon Yêrusalem. Ti Brah Ndu hên rgong hên, jêh ri păng tâm rklaih tă bơh ti phung rlăng, jêh ri phung gŭ kâp dâp n'gŏ trong. 32Pô nây, hên tât ƀon Yêrusalem gŭ ta nây pe nar. 33Nar tal puăn, hên njing đŏng prăk, miah, jêh ri lĕ rngôch khăl ngan tâm ngih brah Brah Ndu, jêh nây jao ma Y-Mêrêmôt, kon buklâu Y-Uria, kôranh ƀư brah, jêh ri ndrel ma păng geh Y-Êlêasar, kon buklâu Y-Phinêas, jêh ri ndrel ma khân păng geh phung Lêvi Y-Jôsabat, kon buklâu Y-Jêsua, jêh ri Y-Nôadia, kon buklâu Y-Binui. 34Bu kơp tĭng ntil ndơ jêh ri njing; rnoh bu njing jâk bu chih prăp dôl rnôk nây.
35Phung bunuyh tă bu veng ƀư bună lĕ sĭt jêh, nhhơr ndơ nhhơr gŭch ma Yêhôva Brah Ndu phung Israel tâm jê̆t ma bar mlâm ndrôk nkuăng yor lĕ rngôch phung Israel, du rsĭn ma prao mlâm biăp nkuăng; pơh jê̆t ma ma pơh biăp kon, jêh ri jê̆t ma bar mlâm be nkuăng gay ƀư ndơ nhhơr chuai yor nau tih: lĕ rngôch nhhơr da dê ƀư ndơ nhhơr gŭch ma Yêhôva. 36Khân păng jao nau hađăch ntrŭnh ma phung kôranh chiă uănh jêh ri ma phung kôranh n'gor kơh Đah Ri Dak Krong; jêh ri phung nây kơl kan phung ƀon lan jêh ri kan ngih brah Brah Ndu.