8

Zuqc Caangv Mingh Nzuonx Ye^lu^saa^lem Nyei Mienh

1Naaiv se yiem Aan^taa^se^sitv zoux hungh nyei hnyangx-daauh duqv caux yie, E^saa^laa, yiem Mbaa^mbi^lon nzuonx nyei mienh, ziux ninh mbuo nyei bungh buonc bieiv zeiv caux ninh mbuo nyei douh zong nyei mienh houz. Maaih
2Fi^ne^hatc nyei zeiv-fun, Gesom.
I^taa^maa nyei zeiv-fun, Ndaa^ni^en.
Ndaawitv nyei zeiv-fun, Hatv^tatv,
3Se^kaa^ni^yaa nyei zeiv-fun,
Baalotv nyei zeiv-fun, Se^kaa^li^yaa. Ninh maaih yietc baeqv hmz ziepc dauh m'jangc dorn caux jienv ninh faaux mbuox.
4Baa^hatc Mo^apc nyei zeiv-fun, Se^laa^hi^yaa nyei dorn, E^li^ho^nai, caux jienv ninh maaih nyic baeqv dauh m'jangc dorn.
5Satc^tu nyei zeiv-fun, Yaa^haa^si^en nyei dorn, Se^kaa^ni^yaa, caux jienv ninh maaih faam-baeqv dauh m'jangc dorn.
6Aa^ndin nyei zeiv-fun, Yo^naa^taan nyei dorn, E^mbetc, caux jienv ninh maaih hmz ziepc dauh m'jangc dorn.
7Elaam nyei zeiv-fun, maaih Aa^taa^li^yaa nyei dorn, Ye^saa^yaa, caux jienv ninh maaih cietv ziepc dauh m'jangc dorn.
8Se^faa^ti^yaa nyei zeiv-fun, Mi^kaa^en nyei dorn, Se^mbaa^ndi^yaa, caux jienv ninh maaih betv ziepc dauh m'jangc dorn.
9Yo^aapc nyei zeiv-fun, O^mbaa^ndi nyei dorn, Ye^hi^en, caux jienv ninh maaih nyic baeqv ziepc betv dauh m'jangc dorn.
10Mbaani nyei zeiv-fun, Yo^si^fi^yaa nyei dorn, Se^lo^mitv, caux jienv ninh maaih yietc baeqv luoqc ziepc dauh m'jangc dorn.
11Mbe^mbai nyei zeiv-fun, Mbe^mbai nyei dorn, Se^kaa^li^yaa, caux jienv ninh maaih nyic ziepc betv dauh m'jangc dorn.
12Atc^gaatc nyei zeiv-fun, Hakv^kaa^taan nyei dorn, Yo^haa^nan, caux jienv ninh maaih yietc baeqv ziepc dauh m'jangc dorn.
13Aa^ndo^ni^kam nyei zeiv-fun maaih deix nqa'haav nzuonx. Naaiv se ninh mbuo nyei mbuox, E^li^fe^letv, Ye^u^en, Se^mai^aa, caux jienv ninh mbuo maaih luoqc ziepc dauh m'jangc dorn.
14Mbikc^wai nyei zeiv-fun, Utai caux Sakc^ge, caux jienv ninh mbuo maaih cietv ziepc dauh m'jangc dorn.

E^saa^laa Lorz Lewi Mienh Yiem Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Zoux Gong

15Yie heuc naaiv deix mienh gapv zunv yiem liouc mingh Aa^haa^waa Mungv wuov diuh ndoqv nyei ndoqv-hlen ziouc liepc ciangv yiem wuov buo hnoi. Yie dimv mangc zuangx baeqc fingx caux sai mienh wuov zanc, maiv buatc maaih yietc dauh Lewi Fingx nyei mienh yiem wuov. 16Yie ziouc bun mienh mingh heuc nduoh dauh bieiv zeiv daaih. Maaih E^li^ye^se, Aa^li^en, Se^mai^aa, En^naa^tan, Yaalipv, En^naa^tan, Naatan, Se^kaa^li^yaa caux Me^sun^laam. Aengx heuc i dauh maaih cong-mengh nyei mienh, Yo^yaa^lipv caux En^naa^tan. 17Yie heuc ninh mbuo mingh Kaa^si^fie wuov norm dorngx lorz wuov guanh mienh nyei bieiv zeiv, Itc^ndo, yaac mbuox ninh caux ninh nyei gorx-youz, dongh zoux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei bou, dorh deix mienh daaih yie mbuo naaiv weic yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv fu-sux Tin-Hungh. 18Tin-Hungh za'gengh korv-lienh yie mbuo, ziouc fungx I^saa^laa^en nyei dorn, Lewi caux ninh nyei fun, Maali, nyei zeiv-fun, wuov dauh maaih banh zeic nyei mienh, Se^le^bi^yaa, caux jienv ninh nyei dorn, ninh nyei cien-ceqv gorx-youz, yietc zungv maaih ziepc betv dauh m'jangc dorn. 19Ninh mbuo aengx dorh Me^laa^li nyei zeiv-fun, Haa^saa^bi^yaa caux Ye^saa^yaa, caux ninh mbuo nyei dorn, ninh mbuo nyei cien-ceqv gorx-youz, yietc zungv maaih nyic ziepc dauh m'jangc dorn. 20Cuotv liuz naaiv aengx maaih nyic baeqv nyic ziepc dauh zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei gong-mienh, dongh zinh ndaangc Ndaawitv Hungh caux ninh nyei jien paaiv ninh mbuo nyei ong-taaix tengx ⟨Lewi Mienh.⟩ Naaiv deix mienh yietc zungv maaih mbuox fiev jienv wuov deix sou-daan.

E^saa^laa Dorh Baeqc Fingx Zei Yaac Daux Gaux

21Yiem wuov Aa^haa^waa Ndoqv-hlen yie heuc zuangx mienh zei maiv nyanc haaix nyungc, bun yie mbuo yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien nyiemc ganh zoux faix, tov Tin-Hungh beu jienv yie mbuo caux yie mbuo nyei naamh nyouz caux yie mbuo nyei yietc zungv ga'naaiv, baengh orn nyei mingh duqv tong jauv. 22Yie nyaiv maiv tov hungh diex bun guanh baeng caux geh maaz baeng goux yie mbuo, tengx yie mbuo yangh jauv zaangc maiv zuqc win-wangv hoic, weic zuqc yie mbuo mbuox jiex hungh diex, “Yie mbuo nyei Tin-Hungh caux kaux ninh nyei mienh yiem, mv baac ninh za'gengh nouz haic yietc zungv guangc ninh wuov deix.” 23Yie mbuo ziouc zei maiv nyanc haaix nyungc yaac weic naaiv diuh jauv jouh yie mbuo nyei Tin-Hungh. Tin-Hungh yaac dau yie mbuo daux gaux nyei waac.
24Yie ginv cuotv ziepc nyeic dauh zoux hlo wuov yiemc sai mienh caux Se^le^bi^yaa, Haa^saa^bi^yaa, aengx caux ziepc dauh ninh nyei cien-ceqv gorx-youz. 25Hungh diex caux ninh nyei caangh laangh mienh, caux ninh nyei jien, caux yiem naaic nyei I^saa^laa^en Mienh yietc zungv, weic zaangc Tin-Hungh nyei biauv fongc horc nyei jiem nyaanh caux jaa-dorngx yie nziang liuz ziouc jiu bun wuov deix sai mienh mbuo. 26Yie nziang liuz jiu bun ninh mbuo nyei nyaanh maaih yietc waanc buo cin luoqc baeqv hmz ziepc joih, caux longc nyaanh zoux daaih nyei jaa-sic, hniev-daauh i cin yietc baeqv joih. Jiem maaih i cin yietc baeqv joih. 27Jiem-nzormc nyic ziepc norm maaih biaa joih nyic ziepc luoqc lungz, caux longc daauh horngh dongh siqv zoux daaih nyei i norm jaa-sic youc! youc wuov, ndongc jiem jaaix.
28Yie gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo ganh caux naaiv deix jaa-sic cing-nzengc, fungx bun Ziouv mi'aqv. Jiem nyaanh se cuotv fim fongc horc bun Ziouv, meih mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh. 29Meih mbuo oix zuqc goux longx, zuov taux meih mbuo yiem Ye^lu^saa^lem, zaangc Ziouv nyei biauv, sai mienh yiem nyei dorngx, dorng jienv sai mienh bieiv caux Lewi Mienh, aengx caux I^saa^laa^en Mienh nyei bungh buonc bieiv zeiv nziang.” 30Sai mienh caux Lewi Mienh ziouc zipv nziang liuz wuov deix jiem nyaanh caux jaa-sic dorh mingh Ye^lu^saa^lem, yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv.

Nzuonx Ye^lu^saa^lem

31Zih hlaax ziepc nyeic wuov hnoi, yie mbuo yiem Aa^haa^waa Ndoqv cuotv jauv mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. Yie mbuo nyei Tin-Hungh caux yie mbuo yiem, njoux yie mbuo biaux ndutv win-wangv caux dangv jauv wuov deix mienh nyei buoz-ndiev. 32Yie mbuo taux Ye^lu^saa^lem ziouc hitv buo hnoi wuov.
33Da'feix wuov hnoi, yie mbuo yiem Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz zorqv jiem nyaanh caux wuov deix jaa-dorngx nziang liuz, jiu bun U^li^aa nyei dorn, Me^le^motv sai mienh. Aengx maaih Fi^ne^hatc nyei dorn, E^le^aa^saa, caux i dauh Lewi Mienh, Ye^su^aa nyei dorn, Yo^so^mbaatc, caux Mbinnui nyei dorn, No^atc^yaa, caux ninh yiem wuov. 34Nyungc-nyungc ga'naaiv ninh mbuo nziang jiex aengx saauv liuz ziouc ziux hniev-daauh caux soux mouc fiev jienv sou-daan.
35Zuqc caangv mingh nzuonx daaih nyei mienh dorh saeng-kuv buov ziec fongc horc bun I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh. Weic I^saa^laa^en nyei zuangx mienh ninh mbuo longc ngongh gouv ziepc nyeic dauh, ba'gi yungh gouv juov ziepc luoqc dauh, ba'gi yungh dorn cietv ziepc cietv dauh, yaac longc ziepc nyeic dauh yungh gouv weic fiqv zuiz. Naaiv deix yietc zungv se buov ziec bun Ziouv nyei ga'naaiv. 36Ninh mbuo yaac dorh hungh diex njiec lingc nyei sou mingh bun Yu^fe^ditc Ndaaih mba'hnoi ndortv maengx tengx hungh diex gunv deic-bung nyei domh jien caux saengv-ziouv. Wuov deix domh jien caux saengv-ziouv mbuo ziouc tengx baeqc fingx yaac tengx zaangc Tin-Hungh nyei biauv qiemx longc nyei ga'naaiv.