13

Yexus Ntxuav Nws Cov Thwjtim Kotaw

1Thaum yuav txog hnub ua Kevcai Hla Dhau, Yexus paub hais tias twb txog lub sijhawm uas nws yuav tawm hauv lub ntiajteb no rov mus cuag Leej Txiv lawm. Yexus yeej ibtxwm hlub nws cov neeg uas nyob hauv ntiajteb no, thiab nws yuav hlub lawv mus txog hnub kawg li.
2Thaum Yexus thiab nws cov thwjtim tabtom noj hmo, dab Ntxwgnyoog twb xub tshoov Ximoos Ixakali-us tus tub Yudas lub siab lawm kom nws ntxeev siab rau Yexus. 3Yexus paub hais tias Leej Txiv twb muab ib puas tsav yam tso rau nws kav huv tibsi lawm; nws paub hais tias Vajtswv txib nws los thiab nws yuav rov mus cuag Vajtswv. 4Yog li ntawd, Yexus txawm sawv ntawm rooj mov mus hle nws lub tsho ntev, thiab muab ib txoj phuam los sia ntawm duav. 5Ces nws muab dej hliv rau hauv lub phiab thiab nqa los ntxuav cov thwjtim kotaw thiab muab txoj phuam uas nws sia ntawm duav so lawv kotaw. 6Thaum Yexus ntxuav los txog ntawm Ximoos Petus, Ximoos Petus txawm hais rau Yexus hais tias, “Tus Tswv, koj yuav ntxuav kuv kotaw thiab los?”
7Yexus teb hais tias, “Tamsim no koj tseem tsis tau totaub qhov uas kuv ua no, tiamsis lwm hnub koj yuav totaub.”
8Petus hais tias, “Kuv yeej tsis pub koj ntxuav kuv kotaw ib zaug li!”
 Yexus teb hais tias, “Yog kuv tsis ntxuav koj kotaw, koj yuav tsis tau ua kuv tus thwjtim lawm.”
9Ximoos Petus teb hais tias, “Tus Tswv, yog li ntwd, thov tsis txhob ntxuav kuv kotaw xwb, tiamsis ntxuav kuv tes thiab taubhau huv tibsi.”
10Yexus hais tias, “Tus uas da dej nws lub cev yeej huv lawm, tsis tas yuav rov ntxuav dua, tsuas ntxuav nws kotaw lawm xwb. Nej txhua tus puavleej huv lawm, tsuas yog tshuav ib tug xwb thiaj tsis huv.” ( 11Yexus paub hais tias tus twg yog tus uas yuav ntxeev siab rau nws; yog li ntawd nws thiaj hais tias, “Nej txhua tus puavleej huv lawm, tsuas yog tshuav ib tug xwb thiaj tsis huv.”)
12Tom qab uas Yexus ntxuav lawv kotaw tas lawm, nws rov muab nws lub tsho ntev los hnav thiab rov los zaum nws lub chaw ntawm rooj mov. Yexus nug cov thwjtim hais tias, “Qhov uas kuv ua rau nej no, nej puas totaub? 13Nej hu kuv ua Xibhwb thiab tus Tswv, nej hu li ntawd yog lawm rau qhov kuv yeej yog tiag. 14Kuv yog nej tus Tswv thiab yog nej tus Xibhwb, kuv twb ntxuav nej kotaw lawm; yog li ntawd, nej ib leeg yuav tsum ntxuav ib leeg kotaw. 15Kuv ua qauv li no qhia rau nej kom nej xyaum ua raws li kuv ua rau nej lawm. 16Kuv qhia tseeb rau nej hais tias tus qhev yeej tsis muaj hwjchim loj dua nws tus tswv, thiab tus tubtxib yeej tsis muaj hwjchim loj dua tus uas txib nws mus. 17Thaum nej paub zaj no lawm, yog nej ua raws li ntawd nej yuav tau kev kaj siab!
18“Kuv tsis yog hais txog nej txhua tus; kuv yeej paub cov uas kuv xaiv cia lawm. Tiamsis yuav tsum muaj raws li Vajtswv txojlus uas hais tias, ‘Tus uas nrog kuv koom noj ib taig mov yuav ntxeev siab rau kuv.’ 19Kuv xub qhia rau nej ua ntej uas muaj tej no kom thaum muaj tej no tshwm tuaj, nej thiaj yuav ntseeg hais tias, ‘Kuv Yog Tus uas Kuv Yog.’ 20Kuv qhia tseeb rau nej hais tias tus uas lees yuav tus uas kuv txib los, tus ntawd lees yuav kuv; thiab tus uas lees yuav kuv, tus ntawd yeej lees yuav tus uas txib kuv los.”

Yudas Ntxeev Siab rau Yexus

(Mathais 26.20-25; Malakaus 14.17-21; Lukas 22.21-23)

21Tom qab uas Yexus hais li ntawd tas nws nyuaj siab heev, thiab nws hais tias, “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias nej cov ko muaj ib tug yuav ntxeev siab rau kuv.”
22Cov thwjtim ib leeg txawm ntsia ib leeg, lawv tsis paub hais tias tus uas Yexus hais ntawd yog leejtwg. 23Yexus cov thwjtim tus uas Yexus hlub heev, nws zaum npuab Yexus. 24Ximoos Petus txawm ua lajmuag rau tus thwjtim ntawd thiab hais tias, “Koj nug Yexus saib tus uas nws hais ntawd yog leejtwg?”
25Ces tus thwjtim ntawd tig mus nug Yexus hais tias, “Tus Tswv, tus ntawd yog leejtwg?”
26Yexus teb hais tias, “Kuv muab ncuav ntsw cev rau leejtwg noj, ces yog tus ntawd ntag.” Yog li ntawd, Yexus txawm muab ncuav ntsw cev rau Ximoos Ixakali-us tus tub Yudas noj. 27Thaum Yudas txhais nkaus qhov ncuav ntawd, dab Ntxwgnyoog txawm nkag rau hauv Yudas. Yexus hais rau Yudas hais tias, “Koj yuav ua dabtsi, koj cia li ua tsawg tsuag!” 28Cov thwjtim uas zaum ntawm rooj mov tsis muaj ib tug totaub hais tias, vim li cas Yexus hais li ntawd rau Yudas. 29Yudas yog tus ceev lub hnab nyiaj, cov thwjtim qee leej thiaj xav hais tias Yexus txib Yudas mus muas tej yam los rau lawv siv ua kevcai, lossis Yexus kom Yudas muab mentsis nyiaj mus pub rau cov neeg pluag.
30Yudas txais nkaus qhov ncuav ntawd noj, tamsim ntawd Yudas txawm tawm plaws mus lawm. Thaum ntawd twb tsaus ntuj lawm.

Txoj Kevcai Tshiab

31Tom qab uas Yudas tawm mus lawm, Yexus hais tias, “Nimno twb txog lub sijhawm uas Neeg Leej Tub tau koob meej lawm; nimno nws yuav ua rau Vajtswv tau koob meej. 32Yog Neeg Leej Tub ua rau Vajtswv tau koob meej lawm, Vajtswv yuav ua rau Neeg Leej Tub tau koob meej ib yam nkaus thiab; Vajtswv yuav ua li ntawd tamsim no ntag. 33Kuv cov menyuam, kuv yuav nrog nej nyob tsis ntev lawm. Nej yuav nrhiav kuv, tiamsis nimno kuv qhia rau nej ib yam li kuv twb qhia rau cov Yudais tej nomtswv lawm hais tias, ‘Qhov chaw uas kuv yuav mus ntawd nej mus tsis tau.’ 34Nimno kuv yuav muab ib txoj kevcai tshiab rau nej: Nej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg ib yam li kuv hlub nej. Nej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg. 35Yog nej ib leeg hlub ib leeg, sawvdaws thiaj yuav paub hais tias nej yog kuv cov thwjtim.”

Yexus Qhia Hais Tias Petus Yuav Tsis Lees Paub Yexus

(Mathais 26.31-35; Malakaus 14.27-31; Lukas 22.31-34)

36Ximoos Petus nug Yexus hais tias, “Tus Tswv, koj yuav mus qhov twg?”
 Yexus teb hais tias, “Qhov chaw uas kuv yuav mus ntawd, nimno koj nrog kuv mus tsis tau, tiamsis lwm hnub koj mam li lawv kuv qab los.”
37Petus nug hais tias, “Tus Tswv, ua li cas kuv nrog koj mus tsis tau? Kuv yeej txaus siab tuag theej koj!”
38Yexus teb hais tias, “Koj yeej txaus siab tuag theej kuv tiag los? Kuv qhia tseeb rau koj hais tias, thaum qaib tsis tau qua koj yuav hais peb zaug hais tias koj tsis paub kuv.”