15

Yexus Yog Tsob Tseem Txiv Hmab

1“Kuv yog tsob tseem txiv hmab, thiab kuv Txiv yog tus uas tu. 2Nws muab txhua ceg hmab uas tsis txi txiv ntshua tawm ntawm kuv mus povtseg. Txhua ceg hmab uas txi txiv nws muab tav kom hajyam txi txiv ncw. 3Tej lus uas kuv qhia nej, twb yog ntxuav kom nej huv ntag. 4Nej cia li txuas rau ntawm kuv thiab kuv yuav txuas rau ntawm nej. Tus ceg hmab uas tsis txuas rau ntawm txoj hmab yeej txi tsis taus txiv. Ib yam li ntawd, yog nej tsis txuas rau ntawm kuv, nej yeej txi tsis taus txiv.
5“Kuv yog tsob hmab, nej yog cov ceg. Tus uas txuas rau ntawm kuv, thiab kuv txuas rau ntawm nws, tus ntawd yuav txi txiv ncw; yog nej tsis txuas rau ntawm kuv, nej yeej ua tsis tau ib yam dabtsi li. 6Tus uas tsis txuas rau ntawm kuv, tus ntawd zoo ib yam li tus ceg hmab uas luag muab txiav povtseg; thaum qhuav lawm, luag yuav muab sua mus pov hlawv kom kub hnyiab tas huv tibsi. 7Yog nej txuas rau ntawm kuv thiab nej khaws kuv tej lus cia rau nruab siab lawm, nej xav yuav yam twg, nej cia li thov nej yuav tau yam ntawd. 8Yog nej txi txiv ncw, kuv Txiv yuav tau ntsejmuag, thiab yog nej ua li ntawd, nej yuav tau ua kuv cov thwjtim. 9Kuv hlub nej ib yam li kuv Txiv hlub kuv; nej yuav tsum muaj lub siab hlub ib yam li kuv. 10Yog nej ua raws li kuv tej lus, nej yuav muaj lub siab hlub ib yam li kuv ua raws li kuv Txiv tej lus thiab kuv muaj lub siab hlub ib yam li nws.
11“Kuv hais tej no rau nej kom nej zoo siab ib yam li kuv zoo siab, thiab nej yuav zoo siab kawg nkaus li. 12Kuv lo lus samhwm yog li no: Nej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg, ib yam li kuv hlub nej. 13Tus uas muaj kev hlub loj tshaj plaws yog tus uas zoo siab tuag theej nws cov phoojywg. 14Yog nej ua raws li kuv hais, nej thiaj yog kuv cov phoojywg. 15Nimno kuv tsis hu nej ua tubtxib lawm, rau qhov tus tubtxib tsis paub xyov nws tus tswv ua dabtsi. Tiamsis kuv hu nej ua phoojywg, rau qhov kuv twb qhia txhua yam uas kuv Txiv qhia rau kuv rau nej lawm. 16Tsis yog nej xaiv kuv, tiamsis yog kuv xaiv nej thiab tsa nej kom mus txi cov txiv uas nyob mus ibtxhis. Yog nej tuav kuv lub npe thov yam twg, Leej Txiv yuav pub yam ntawd rau nej. 17Tej lus uas kuv samhwm rau nej yog li no: Nej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg.

Neeg Ntiajteb Yuav Ntxub Nej

18“Yog neeg ntiajteb ntxub nej, nej yuav tsum nco ntsoov hais tias, lawv twb xub ntxub kuv ua ntej lawm. 19Yog nej nyiam uas raws li neeg ntiajteb ua, ces neeg ntiajteb yuav hlub nej. Tiamsis nej tsis nyiam ua raws li neeg ntiajteb ua, rau qhov kuv twb xaiv nej tawm hauv lub ntiajteb no lawm; yog li ntawd, neeg ntiajteb thiaj li ntxub nej. 20Nej yuav tsum nco ntsoov tej lus uas kuv qhia rau nej hais tias, ‘Tus tub qhe yeej tsis muaj hwjchim loj dua nws tus tswv.’ Yog lawv tsimtxom kuv, lawv yuav tsimtxom nej thiab; yog lawv ua raws li kuv tej lus qhia, lawv yuav ua raws li nej tej lus qhia thiab. 21Lawv yuav ua tej no rau nej, vim nej yog kuv li, rau qhov lawv tsis paub tus uas txib kuv los. 22Yog kuv tsis tau los qhia lawv, lawv yeej yuav tsis muaj txim, tiamsis nimno lawv hais tsis tau hais tias lawv tsis muaj txim. 23Tus uas ntxub kuv, tus ntawd yeej ntxub kuv Txiv thiab. 24Yog kuv tsis tau los ua tej haujlwm uas tsis tau muaj neeg ua dua rau lawv pom ces lawv yeej tsis muaj txim, tiamsis lawv twb pom tej uas kuv ua lawm lawv thiaj ntxub kuv thiab kuv txiv. 25Yeej yuav muaj li no thiaj raws li tej lus uas sau tseg rau hauv lawv txoj kevcai hais tias, ‘Kuv twb tsis tau ua txhaum los lawv cia li ntxub kuv.’
26“Tus Pab yog Vaj Ntsujplig, nws los qhia Vajtswv zaj uas yog qhov tseeb thiab yog Leej Txiv txib nws los. Kuv yuav kom Leej Txiv txib nws los, thiab nws yuav qhia kuv zaj rau nej. 27Thiab nej yuav qhia kuv zaj, rau qhov nej yeej nrog kuv nyob thaum chivthawj los lawm.