10

Zaj Lus Pivtxwv Hais Txog Tus Tswv Yug Yaj

1Yexus hais tias, “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias tus uas mus hauv lub nkuaj yaj, yog nws tsis mus ntawm lub rooj nkuag mus nws cia li nce lwm qhov mus xwb, tus ntawd yog tubsab. 2Tus uas mus ntawm rooj nkuag mus, tus ntawd thiaj yog tus tswv yug yaj. 3Tus uas zov qhov rooj yuav qhib rooj nkuag rau nws, thaum nws cuab nws pab yaj tej npe, pab yaj paub nws lub suab thiab nws coj nws pab yaj tawm mus. 4Thaum nws coj nws pab yaj tawm mus lawm, nws mus ua pab yaj ntej thiab pab yaj raws nws qab, rau qhov pab yaj paub nws lub suab. 5Pab yaj yuav tsis raws lwm tus qab, tiamsis pab yaj yuav khiav ntawm tus ntawd mus, rau qhov pab yaj tsis paub tus ntawd lub suab.”
6Yexus hais zaj lus pivtxwv no rau lawv, tiamsis lawv tsis totaub xyov yog Yexus hais dabtsi.

Yexus Yog Tus Tswv uas Yug Yaj uas Zoo

7Yexus rov hais rau lawv hais tias, “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias kuv yog lub rooj nkuag yaj. 8Txhua tus uas los ua kuv ntej puavleej yog tubsab xwb, tiamsis pab yaj tsis mloog lawv tej lus. 9Kuv yog lub rooj nkuag. Tus uas mus ntawm kuv mus, tus ntawd yuav dim; nws yuav mus mus los los thiab nrhiav tau zaub noj. 10Thaum tubsab tuaj tsuas yog tuaj nyiag, tuaj tua thiab ua kom puastsuaj xwb. Tiamsis kuv los, yog los ua kom nej tau txojsia thiab tau lub neej puv npo.
11“Kuv yog tus tswv yug yaj uas zoo. Tus tswv yug yaj uas zoo txaus siab tuag theej paj yaj. 12Tus uas luag ntiav zov pab yaj tsis yog tus tswv, thiab pab yaj tsis yog nws li. Thaum nws pom hma tuaj, nws yuav khiav tso pab yaj tseg; hma yuav tom pab yaj thiab pab yaj yuav khiav tas. 13Tus ntawd khiav, rau qhov luag ntiav nws zov pab yaj xwb, nws thiaj tsis mob siab pab yaj. 14-15Kuv yog tus tswv yug yaj uas zoo. Kuv paub kuv pab yaj thiab kuv pab yaj paub kuv, ib yam li Leej Txiv paub kuv thiab kuv paub Leej Txiv. Kuv txaus siab tuag theej kuv pab yaj. 16Kuv muaj dua ib pab yaj uas tsis nyob hauv lub nkuaj no. Kuv yuav tsum mus coj lawv los rau hauv lub nkuaj no; lawv yuav mloog kuv lub suab, thiab lawv yuav los ua ib pab koom ib tug tswv xwb.”
17“Leej Txiv hlub kuv rau qhov kuv txaus siab tso kuv txojsia tseg; kuv ua li ntawd kuv thiaj tau kuv txojsia ntawd rov qab los. 18Tsis muaj leejtwg yuav txeeb tau kuv txojsia. Kuv txaus siab tso kuv txojsia tseg. Kuv muaj cai tso kuv txojsia tseg, thiab kuv muaj cai muab kuv txojsia rov qab los. Kuv Txiv kom kuv los ua li no.”
19Vim tej lus uas Yexus hais no thiaj ua rau cov Yudais rov tsis sib haum dua. 20Muaj ntau leej hais tias, “Nws raug dab! Nws vwm lawm! Ua li cas nej tseem yuav mloog nws tej lus ua dabtsi?”
21Tiamsis muaj qee leej hais tias, “Tus neeg uas raug dab yeej tsis txawj hais li tus no hais! Dab yeej kho tsis tau tus neeg uas digmuag kom pom kev li.”

Cov Yudais Tsis Ntseeg Yexus

22Thaum lub caij ntuj no uas ua kevcai nco txog hnub uas kho lub Tuamtsev hauv lub nroog Yeluxalees. 23Yexus ncig mus ncig los hauv Xalumoos lub qabkhav ntawm lub Tuamtsev; 24cov Yudais txawm sib sau tuaj cuag Yexus thiab nug nws hais tias, “Koj tseem yuav cia peb tos txog thaum twg thiab? Yog hais tias koj yog tus Mexiyas, koj cia li qhia qhov tseeb rau peb.”
25Yexus teb hais tias, “Kuv twb qhia rau nej lawm, tiamsis nej tsis ntseeg kuv tej lus. Tej haujlwm uas kuv Txiv kom kuv ua twb qhia kuv rau nej paub lawm; 26tiamsis nej tsis ntseeg, rau qhov nej tsis yog kuv pab yaj. 27Kuv pab yaj paub kuv lub suab; kuv paub kuv pab yaj thiab pab yaj raws kuv qab. 28Kuv muab txojsia ntev dhawv mus ibtxhis rau lawv; lawv yuav tsis tuag ib zaug li, thiab tsis muaj leejtwg yuav txeeb tau lawv hauv kuv txhais tes mus li. 29Tej uas kuv Txiv muab pub rau kuv tseemceeb dua txhua yam huv tibsi, thiab tsis muaj leejtwg tuaj txeeb tau tej uas Leej Txiv saib xyuas. 30Leej Txiv thiab kuv yog tib tug.”
31Ces cov Yudais txawm khaws pobzeb yuav rov ntaus Yexus dua. 32Yexus hais rau lawv hais tias, “Kuv Txiv kom kuv ua ntau yam haujlwm zoo rau nej pom; tej ntawd yam twg ua rau nej ntsawv siab, nej thiaj yuav muab pobzeb ntaus kuv?”
33Lawv teb hais tias, “Qhov uas peb yuav muab pobzeb ntaus koj tsis yog vim tej haujlwm zoo uas koj ua, tiamsis vim qhov uas koj hais lus saib tsis taus Vajtswv. Koj tsuas yog neeg xwb, tiamsis koj khav hais tias koj yog Vajtswv.”
34Yexus teb hais tias, “Twb muaj lus sau tseg rau hauv nej txoj Kevcai lawm, Vajtswv hais tias, ‘Nej yog tej vajtswv.’ 35Yog Vajtswv txoj lus twb hais tias lawv yog ‘tej vajtswv;’ yog li ntawd, yeej tsis muaj leej twg yuav rhuav tau Vajtswv Txojlus li. 36Kuv twb yog tus uas Leej Txiv xaiv thiab txib kuv los rau hauv ntiajteb. Ua li cas nej hais tias kuv hais lus saib tsis tau Vajtswv, rau qhov kuv hais tias kuv yog Vajtswv Leej Tub? 37Yog kuv tsis ua tej haujlwm uas kuv Txiv kom kuv ua, ces nej tsis txhob ntseeg kuv tej lus. 38Tiamsis kuv twb ua tej haujlwm ntawd lawm, txawm yog nej tsis ntseeg kuv los nej yuav tsum ntseeg tej haujlwm uas kuv ua ntawd; nej yuav paub hais tias Leej Txiv thiab kuv koom ib txojsia.”
39Ces lawv yuav rov ntes Yexus dua, tiamsis Yexus khiav lawm.
40Ces Yexus txawm hla tus dej Yauladees mus rau ntawm qhov chaw uas Yauhas muab neeg ua kevcai raus dej thiab Yexus mus nyob tid. 41Muaj neeg coob coob tuaj cuag Yexus, lawv hais tias, “Yauhas twb tsis tau ua ib yam txujci tseemceeb li, tiamsis txhua yam uas Yauhas hais txog tus txivneej no puavleej muaj tseeb.” 42Cov neeg uas tuaj ntawd muaj ntau leej ntseeg Yexus.