14

Yexus Yog Txojkev uas Mus Cuag Leej Txiv

1Yexus hais rau nws cov thwjtim hais tias, “Nej tsis txhob txhawj thiab tsis txhob nyuaj siab, nej cia li ntseeg Vajtswv thiab ntseeg kuv. 2Hauv kuv Txiv lub tsev muaj ntau chav, thiab kuv tabtom yuav mus tu chaw rau nej. Yog tsis muaj li ntawd, kuv yeej yuav tsis qhia li no rau nej. 3Thaum uas kuv tu tau chaw rau nej lawm, kuv yuav rov qab los thiab tos nej mus nrog kuv nyob; kuv nyob qhov twg nej yeej yuav nrog kuv nyob qhov ntawd. 4Qhov chaw uas kuv yuav mus nej twb paub kev mus lawm.”
5Thaumas hais rau Yexus hais tias, “Tus Tswv, peb tsis paub xyov koj yuav mus qhov twg; yog li ntawd, peb yuav ua li cas paub kev mus?”
6Yexus teb Thaumas hais tias, “Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia; tsis muaj leejtwg mus cuag tau Leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau.” 7Yexus hais rau lawv hais tias, “Nimno nej twb paub kuv lawm, nej yeej yuav paub kuv Txiv thiab txij no mus nej yuav paub nws thiab pom nws.”
8Filis hais rau Yexus hais tias, “Tus Tswv, thov koj qhia Leej Txiv rau peb pom kom peb txaus siab.”
9Yexus teb hais tias, “Filis, kuv twb nrog nej nyob ntev los lawm, ua li cas koj tseem tsis tau paub kuv thiab? Tus uas pom kuv, tus ntawd twb pom Leej Txiv lawm. Ua li cas koj tseem yuav hais tias, ‘Thov koj qhia Leej Txiv rau peb pom thiab’? 10Filis, koj tsis ntseeg hais tias kuv nyob hauv Leej Txiv thiab Leej Txiv nyob hauv kuv los?” Yexus hais rau nws cov thwjtim hais tias, “Tej lus uas kuv qhia rau nej no tsis yog kuv tej lus. Tiamsis yog Leej Txiv tus uas nyob hauv kuv, ua nws tes haujlwm xwb.” 11Nej cia li ntseeg tej lus uas kuv hais tias, kuv nyob hauv Leej Txiv thiab Leej Txiv nyob hauv kuv. Txawm yog nej tsis ntseeg li kuv hais los nej yuav tsum ntseeg tej haujlwm uas kuv ua. 12Kuv qhia tseeb rau nej hais tias tus uas ntseeg kuv yuav ua tej haujlwm uas kuv ua; tsis yog li ntawd xwb, nws tseem yuav ua tau ntau dua tej uas kuv ua, rau qhov kuv mus cuag Leej Txiv lawm. 13Thiab yog nej tuav kuv lub npe thov ib yam dabtsi kuv yuav pub yam ntawd rau nej, tej uas Leej Tub ua ntawd yuav ua rau Leej Txiv tau ntsejmuag. 14Yog nej tuav kuv lub npe thov kom kuv ua ib yam dabtsi, kuv yuav ua yam ntawd rau nej.

Txib Vaj Ntsujplig Tus Dawbhuv Los

15“Yog nej hlub kuv, nej yeej yuav ua raws li kuv tej lus samhwm. 16Kuv yuav thov Leej Txiv, thiab nws yuav txib dua ib tug Pab los, tus ntawd yuav nrog nej nyob mus ibtxhis. 17Nws yog Vaj Ntsujplig, nws yuav qhia Vajtswv zaj uas yog qhov tseeb rau nej. Neeg ntiajteb tsis lees yuav nws, rau qhov lawv tsis pom nws lossis tsis paub nws. Tiamsis nej paub nws, rau qhov nws nrog nej nyob thiab nws yuav nyob hauv nej lub siab.
18“Kuv yuav tsis tso nej ua ntsuag ib zaug li; kuv yuav rov qab los cuag nej. 19Tshuav tsis ntev neeg ntiajteb yuav tsis pom kuv lawm, tiamsis nej yuav pom kuv; nej yuav muaj txojsia nyob, rau qhov kuv muaj txojsia nyob. 20Thaum txog hnub ntawd nej yuav paub hais tias kuv nyob hauv Leej Txiv thiab nej nyob hauv kuv ib yam li kuv nyob hauv nej.
21“Tus uas lees yuav kuv tej lus qhia thiab ua raws li tej lus ntawd, tus ntawd yog tus uas hlub kuv. Tus uas hlub kuv, kuv Txiv yuav hlub tus ntawd; kuv yuav hlub tus ntawd thiab qhia kuv rau nws paub.”
22Yudas (tus uas tsis yog Yudas Ixakali-us) hais tias, “Tus Tswv, ua li cas koj yuav qhia koj rau peb paub xwb, koj ho tsis qhia koj rau neeg ntiajteb paub?”
23Yexus teb Yudas hais tias, “Tus uas hlub kuv yeej ua raws li kuv tej lus qhia. Kuv Txiv yuav hlub tus ntawd; kuv Txiv thiab kuv yuav los cuag nws thiab nrog nws nyob. 24Tus uas tsis hlub kuv yeej tsis ua raws li kuv tej lus qhia. Thiab tej lus uas nej hnov kuv qhia ntawd tsis yog kuv tej lus tiamsis yog Leej Txiv tus uas txib kuv los tej lus.
25“Nimno kuv tseem nrog nej nyob, kuv thiaj qhia tej no rau nej. 26Tus Pab uas yog Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv uas kuv thov kom Leej Txiv txib los, nws yuav qhia txhua yam rau nej thiab pab kom nej nco txhua yam uas kuv tau qhia rau nej lawm.
27“Kuv muab kuv txojkev kaj siab tso rau nej; txojkev kaj siab uas kuv muab pub rau nej, kuv tsis muab rau nej li neeg ntiajteb muab. Nej tsis txhob txhawj, tsis txhob nyuaj siab thiab tsis txhob ntshai. 28Nej twb hnov kuv hais rau nej hais tias, ‘Kuv yuav mus, tiamsis kuv yuav rov qab los cuag nej.’ Yog nej hlub kuv, nej yeej yuav zoo siab qhov uas kuv mus cuag Leej Txiv; rau qhov nws muaj hwjchim loj dua kuv. 29Nimno kuv qhia tej no rau nej, thaum muaj lawm nej thiaj yuav ntseeg kuv. 30Kuv yuav tsis tau nrog nej tham ntev lawm, rau qhov tus uas kav lub ntiajteb tabtom los lawm. Nws tsis muaj hwjchim kav kuv, 31tiamsis kuv ua ib puas tsav yam raws li Leej Txiv kom kuv ua, neeg ntiajteb thiaj paub hais tias kuv hlub Leej Txiv.
 “Cia li sawv peb mus.