20

Yexus Sawv Hauv Qhov Tuag Rov Qab Los

(Mathais 28.1-20; Malakaus 16.1-8; Lukas 24.1-12)

1Hnubkaj thaum sawv ntxov uas kaj ntug txoog, Malis Madalas mus txog ntawm lub ntxa thiab nws pom daim txiagzeb uas npog lub rooj ntxas twb dov rau ib cag lawm. 2Malis txawm khiav rov qab los cuag Ximoos Petus thiab tus thwjtim uas Yexus hlub, thiab nws hais rau nkawd hais tias, “Lawv twb muab tus Tswv nqa tawm hauv qhov ntxa lawm, peb tsis paub xyov lawv coj nws mus tso qhov twg lawm.”
3Petus thiab tus thwjtim ntawd txawm mus rau tom lub ntxa. 4Nkawd sibtw khiav mus, tiamsis tus thwjtim ntawd khiav ceev dua Petus nws thiaj xub mus txog ntawm lub ntxa. 5Nws khoov ntshis mus xauj hauv lub qhov ntxa; nws pom daim ntaubmag uas qhwv Yexus hle ua ib pawg rau hauv, tiamsis nws tsis nkag mus rau hauv. 6Thaum Ximoos Petus mus txog, nws txawm nkag plaws mus saib hauv lub qhov ntxa. Nws pom daim ntaubmag uas qhwv Yexus hle ua ib pawg rau hauv, 7thiab nws pom daim ntaub uas qhwv Yexus taubhau tais tso rau ib cag tsis nyob nrog daim ntaubmag uas qhwv Yexus. 8Tus thwjtim uas xub mus txog ntawm lub ntxa mam li nkag mus rau hauv, nws tau pom tej ntawd thiab ntseeg. ( 9Nkawd tseem tsis tau totaub Vajtswv txojlus uas hais tias nws yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los.) 10Tom qab ntawd, nkawd rov qab los tsev lawm.

Yexus Tshwm rau Malis Madalas Pom

(Mathais 28.9-10; Malakaus 16.9-11)

11Tiamsis Malis tseem sawv ntawm lub qhov ntxa sab nraud quaj. Thaum nws tseem quaj quaj ntawd nws khoov ntshis xauj hauv lub qhov ntxa, 12nws pom ob tug timtswv ceebtsheej hnav ris tsho dawb paug zaum ntawm qhov chaw uas tso Yexus lub cev rau; ib tug zaum pem taubhau thiab ib tug zaum nram kotaw. 13Nkawd nug Malis hais tias, “Mentxhais, ua li cas koj quaj?”
 Malis teb nkawd hais tias, “Xyov lawv coj kuv tus Tswv mus tso rau qhov twg lawm, kuv tsis paub li.”
14Thaum Malis hais li ntawd tas nws tig hlo los pom Yexus sawv ntawm nws ib sab, tiamsis nws tsis paub hais tias yog Yexus. 15Yexus nug Malis hais tias, “Mentxhais, ua li cas koj quaj?”
 Malis xav hais tias Yexus yog tus txivneej uas tu lub vaj ntawd, nws thiaj nug hais tias, “Tus tswv, yog koj muab nws mus tso rau qhov twg lawm, thov koj qhia rau kuv; kuv yuav mus nqa nws rov qab los.”
16Yexus hais rau Malis hais tias, “Malis!”
 Malis tig hlo mus saib Yexus thiab ua lus Henplais hais rau Yexus hais tias, “Lanpaunis!” (Lo lus no txhais hais tias, “Xibhwb.”)
17Yexus hais rau Malis hais tias, “Koj tsis txhob tuav kuv, rau qhov kuv tseem tsis tau rov mus cuag kuv Txiv. Koj cia li mus hais rau kuv cov kwvtij hais tias, ‘Kuv yuav rov mus cuag tus uas yog kuv Txiv thiab nej Txiv; nws yog kuv tus Vajtswv thiab nej tus Vajtswv.’ ”
18Yog li ntawd, Malis Madalas thiaj rov qab mus qhia rau cov thwjtim hais tias, “Kuv twb pom tus Tswv lawm”; thiab Malis qhia Yexus tej lus rau lawv.

Yexus Los Tshwm rau Cov Thwjtim Pom

(Mathais 28.16-20; Malakaus 16.14-18; Lukas 24.36-49)

19Hnubkaj thaum tsaus ntuj, cov thwjtim sib sau ua ke rau hauv ib lub tsev thiab liaj qhov rooj huv tibsi, rau qhov lawv ntshai cov Yudais tej nomtswv. Thaum ntawd Yexus los sawv nruab nrab hauv lawv; Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej cia li muaj kev kaj siab.” 20Thaum Yexus hais li ntawd tas, nws cev nws ob txhais tes thiab thws nws sab tav rau lawv saib. Cov thwjtim zoo siab heev rau qhov lawv pom tus Tswv lawm. 21Yexus rov hais rau lawv dua hais tias, “Nej cia li muaj kaj siab. Leej Txiv txib kuv los li cas, kuv yuav txib nej mus ib yam nkaus li ntawd.” 22Thaum Yexus hais li ntawd tas, nws txawm tshuab pa rau lawv thiab hais tias, “Nej cia li txais yuav Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv. 23Yog nej zam txim rau leejtwg, Vajtswv yuav zam txim rau tus ntawd; yog nej tsis zam txim rau leejtwg, Vajtswv yuav tsis zam tus ntawd lub txim thiab.”

Yexus thiab Thaumas

24Thaumas (tus uas muaj dua ib lub npe hu ua Ntxaib) yog ib tug ntawm kaum ob tug thwjtim, nws tsis nrog cov thwjtim nyob ua ke thaum Yexus los tshwm rau lawv pom. 25Cov thwjtim qhia rau Thaumas hais tias, “Peb twb pom tus Tswv lawm.”
 Thaumas hais rau lawv hais tias, “Yog kuv tsis pom cov qhov ntsia hlau ntawm nws ob txhais tes tsis tau muab kuv tus ntivtes xuas lub qhov ntsia hlau thiab yog kuv tsis tau xuas lub qhov uas lawv nkaug nws sab tav mas kuv yeej tsis ntseeg li.”
26Tau ib limtiam tom qab, Yexus cov thwjtim rov tuaj sib sau rau hauv lub tsev ntawd dua; zaum no Thaumas nrog lawv nyob. Lawv liaj qhovrooj huv tibsi, tiamsis Yexus los sawv nruab nrab hauv lawv thiab hais tias, “Nej cia li muaj kev kaj siab.” 27Yexus hais rau Thaumas hais tias, “Koj cia li saib kuv ob txhais tes thiab cev koj tus ntivtes los xuas. Cev koj txhais tes los xuas lub qhov ntawm kuv sab tav. Tsis txhob ua xyem xyav, cia li ntseeg.”
28Thaumas teb Yexus hais tias, “Koj yog kuv tus Tswv thiab yog kuv tus Vajtswv!”
29Yexus hais rau Thaumas hais tias, “Koj pom kuv, koj thiaj ntseeg xwb los? Tus uas tsis tau pom kuv tiamsis nws ntseeg, tus ntawd tau koob hmoov.”

Phau Ntawv No Lub Ntsiab Lus

30Yexus ua ntau yam txujci tseemceeb rau nws cov thwjtim pom, tiamsis tsis tau muab sau rau hauv phau ntawv no. 31Tej uas sau rau hauv phau ntawv no yog sau los qhia kom nej ntseeg hais tias Yexus yog tus Mexiyas uas yog Vajtswv tus Tub; txhua tus uas ntseeg Yexus yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis.