7

Yexus thiab Nws Cov Kwv

1Tom qab ntawd, Yexus mus mus los los hauv lub xeev Kalilais; nws tsis xav mus nram lub xeev Yudas, rau qhov cov Yudais tuavhauv yuav muab nws tua povtseg. 2Thaum yuav txog lub caij uas cov Yudais ua Kevcai nyob Tsev Pheebsuab, 3Yexus cov kwv hais rau Yexus hais tias, “Koj cia li mus rau nram lub xeev Yudas kom cov neeg uas caum koj qab thiaj li pom tej uas koj ua. 4Tsis muaj leejtwg muab tej uas nws ua zais, yog hais tias nws xav kom luag paub tej uas nws ua. Tej txujci tseemceeb uas koj ua no cia li ua qhia kom neeg ntiajteb paub koj.” ( 5Txawm yog Yexus cov kwv los lawv tseem tsis ntseeg Yexus thiab.)
6Yexus hais rau lawv hais tias, “Tseem tsis tau txog kuv lub sijhawm, tiamsis nej li lub sijhawm twg los yeej tau. 7Neeg ntiajteb tsis ntxub nej, tiamsis neeg ntiajteb ntxub kuv, rau qhov kuv pheej qhia lawv tej kev phem kev qias rau lawv. 8Nej yuav mus ua kevcai, nej mus nej. Kuv tsis mus, rau qhov tsis tau txog kuv lub sijhawm.” 9Tom qab uas Yexus hais li ntawd rau lawv tas lawm, Yexus tseem nyob hauv lub xeev Kalilais.

Yexus Mus ua Kevcai Nyob Tsev Pheebsuab

10Thaum Yexus cov kwv ua ntej mus ua kevcai lawm, tom qab ntawd Yexus txawm lawv qab mus thiab; tiamsis nws tsis tabmeeg mus, rau qhov nws tsis xav kom leejtwg paub. 11Thaum sawvdaws tabtom ua kevcai, cov Yudais tej nomtswv nrhiav Yexus ntawm qhov chaw uas sawvdaws tuaj ua kevcai ntawd. Lawv sib nug hais tias, “Nws nyob qhov twg?”
12Cov neeg coob coob ntawd sib ntxhi zom zaws hais txog Yexus; muaj ibtxhia hais tias, “Nws yog neeg zoo,” muaj ibtxhia hais tias, “Tsis yog li ntawd, nws yog tus uas ntxias sawvdaws xwb.” 13Tiamsis tsis muaj leejtwg muaj cuabkav piav Yexus zaj tabmeeg sawvdaws li, rau qhov lawv ntshai cov Yudais tej nomtswv.
14Thaum sawvdaws ua kevcai txog tog lawm, Yexus txawm mus qhuab qhia hauv lub Tuamtsev. 15Cov Yudais tej nomtswv xav tsis thoob thiab hais tias, “Ua li cas tus txivneej no yuav paub ua luaj li, nws twb tsis tau kawm ntawv li los sav?”
16Yexus teb hais tias, “Tej lus uas kuv qhia no tsis yog kuv tej lus, tiamsis yog Vajtswv tus uas txib kuv los tej lus. 17Yog leejtwg txaus siab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, tus ntawd yuav paub hais tias tej lus uas kuv qhia no yog Vajtswv kom kuv hais lossis yog kuv hais kev xwb. 18Tus neeg uas xav kom lwm tus qhuas nws, nws lam tau lam hais. Tiamsis tus uas xav ua kom luag qhuas tus uas txib nws los, nws yeej hais lus tseeb xwb, nws tsis hais dag. 19Puas yog Mauxes qhia Vajtswv txoj Kevcai rau nej? Tiamsis nej tsis muaj ib tug coj raws li txoj Kevcai ntawd li. Ua li cas nej tseem yuav muab kuv tua povtseg thiab?”
20Sawvdaws teb hais tias, “Koj raug dab vwm lawm! Leejtwg yuav muab koj tua povtseg no?”
21Yexus teb hais tias, “Kuv ua txujci tseemceeb ib zaug xwb, nej twb xav tsis thoob li. 22Mauxes kom nej muab nej tej menyuam ua kevcai txiav, thiab nej twb muab ib tug menyuam tub ua kevcai txiav Hnub Xanpataus (Mauxes tsis yog tus qhia kom nej ua kevcai txiav, tiamsis yog nej cov yawgkoob qhia nej ua). 23Yog nej twb muab ib tug menyuam tub ua kevcai txiav Hnub Xanpataus kom nej tsis txhob ua txhaum Mauxes txoj Kevcai, ua li cas kuv kho ib tug txivneej zoo mob Hnub Xanpataus nej tseem yuav npautaws rau kuv thiab? 24Tsis txhob txiav txim raws li nej qhovmuag pom xwb, tiamsis yuav tsum txiav txim raws li txojkev ncaj ncees.”

Yexus Puas Yog Tus Mexiyas?

25Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees muaj qee leej hais tias, “Tus txivneej no tsis yog tus uas cov nomtswv nrhiav yuav muab tua povtseg los? 26Nej saib! Nws tabmeeg qhia sawvdaws, tiamsis tsis muaj leejtwg muaj cuabkav hais dabtsi rau nws li! Ntshai lawv paub hais tias nws yog tus Mexiyas tiag! 27Thaum tus Mexiyas los, tsis muaj leejtwg paub hais tias nws los qhov twg los, tiamsis peb puavleej paub hais tias tus txivneej no los qhov twg los.”
28Thaum Yexus tabtom qhia hauv lub Tuamtsev, Yexus hais nrov nrov rau sawvdaws hais tias, “Nej yeej paub hais tias kuv los qhov twg los lawm tiag los? Tsis yog kuv lam los kuv. Tiamsis tus uas txib kuv los, nws yog tus ncaj ncees. Nej tsis paub nws, 29tiamsis kuv paub nws, rau qhov kuv los ntawm nws los, thiab nws yog tus txib kuv los.”
30Lawv txawm yuav ntes Yexus, tiamsis tsis muaj leejtwg nqis tes ntes nws li, rau qhov tsis tau txog nws lub sijhawm. 31Tiamsis cov neeg coob coob ntawd muaj ntau leej ntseeg Yexus, thiab lawv hais tias, “Thaum Tus Mexiyas los, nws tseem yuav ua tau ntau yam txujci tseemceeb dua tus txivneej no ua thiab los?”

Cov Tubrog uas Mus Ntes Yexus

32Thaum cov Falixais hnov cov neeg coob coob ntawd sib cav zom zaws txog Yexus, ces cov Falixais thiab cov thawj ntawm cov povthawj txawm txib ib co tubrog mus ntes Yexus. 33Yexus hais tias, “Kuv yuav tsis nrog nej nyob ntev lawm; kuv yuav rov mus cuag tus uas txib kuv los. 34Nej yuav nrhiav kuv, tiamsis nej yuav nrhiav tsis tau kuv, rau qhov qhov chaw uas kuv yuav mus ntawd nej mus tsis tau.”
35Cov Yudais tej nomtswv sib nug zom zaws hais tias, “Nws yuav mus qhov twg kom peb nrhiav tsis tau nws no? Ntshai nws yuav mus rau pem cov neeg Kilis tej nroog uas peb cov neeg nyob thiab qhia cov neeg Kilis los? 36Nws hais tias peb yuav nrhiav nws, tiamsis peb yuav nrhiav tsis tau nws, thiab qhov uas nws yuav mus ntawd peb mus tsis tau. Nws hais li ntawd yog nws hais li cas?”

Tus Dej uas Cawm Neeg Txojsia

37Hnub ua kevcai xaus yog hnub tseemceeb kawg nkaus, Yexus sawv ntsug hais nrov nrov rau sawvdaws hais tias, “Tus uas nqhis dej cia li los cuag kuv, kuv yuav muab dej rau nws haus 38raws li Vajtswv Txojlus hais tias, ‘Yog leejtwg ntseeg kuv, tus dej uas cawm neeg txojsia yuav txhawv hauv tus ntawd lub siab los.’ ” 39Yexus hais li no yog hais txog Vaj Ntsujplig; yog leejtwg ntseeg Yexus, tus ntawd yuav tau txais. Thaum lub sijhawm ntawd Vajtswv tseem tsis tau txib Vaj Ntsujplig los, rau qhov Vajtswv tseem tsis tau tsa Yexus ua tus muaj tshwjchim ci ntsa iab.

Cov Neeg Tsis Sib Haum

40Thaum cov neeg coob coob ntawd hnov Yexus hais li ntawd, muaj qee leej hais tias, “Tus txivneej no yog tus cev Vajtswv lus tiag!”
41Muaj qee leej hais tias, “Nws yog tus Mexiyas ntag!”
 Tiamsis muaj qee leej hais tias, “Tus Mexiyas yuav tsis tuaj pem Kalilais tuaj ib zaug li.
42Vajtswv Txojlus hais tias tus Mexiyas yuav yog Daviv ib tug xeebntxwv, thiab nws yuav los yug hauv lub nroog Npelehees uas thaum ub Daviv nyob.” 43Yog li ntawd, cov pejxeem thiaj tsis sib haum, vim qhov uas lawv sib cav hais txog Yexus ntawd. 44Muaj qee leej xav ntes Yexus, tiamsis tsis muaj leejtwg kam nqis tes ntes li.

Cov Yudais Tej Nomtswv Tsis Ntseeg Yexus

45Thaum cov tubrog rov los txog, cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov Falixais nug lawv hais tias, “Ua li cas nej tsis coj Yexus los?”
46Cov tubrog teb hais tias, “Yeej tsis muaj ib tug txawj hais li tus txivneej no hais li!”
47Cov Falixais nug hais tias, “Tsis yog nws ntxias tau nej lawm thiab los? 48Nej yeej ibtxwm tsis tau hnov hais tias cov nomtswv lossis cov Falixais ib tug ntseeg tus ntawd li los sav? 49Cov neeg coob coob uas tsis paub Mauxes txoj Kevcai ntawd, Vajtswv twb foom tsis zoo rau lawv lawm.”
50Cov Falixais ntawd muaj ib tug yog Nikaudemaus, nws yog tus uas twb mus nrog Yexus tham ib zaug lawm. Nws hais rau lawv hais tias, 51“Raws li peb txoj Kevcai, peb txiav txim tsis tau rau ib tug twg ua ntej uas peb tsis tau hnov nws peev lus thiab taug nws zaj tso.”
52Lawv teb hais tias, “Tsis yog koj tuaj pem Kalilais tuaj thiab los? Koj cia li nyeem Vajtswv Txojlus koj thiaj yuav paub hais tias yeej tsis muaj ib tug cev Vajtswv lus tuaj pem Kalilais tuaj li.”

Tus Pojniam uas Deev Hluas Nraug

 [ 53Ces lawv nyias txawm rov mus nyias tsev lawm,