17

Yexus Thov Vajtswv Pab Nws Cov Thwjtim

1Tom qab uas Yexus hais li ntawd tas, nws tsa qhovmuag ntsia saum ntuj thiab hais tias, “Txiv, twb txog lub sijhawm lawm; thov koj ua kom Leej Tub tau koob meej, Leej Tub thiaj yuav ua rau koj tau koob meej, 2rau qhov koj tsa Leej Tub ua tus uas muaj hwjchim loj dua txhua tus neeg, kom Leej Tub thiaj pub tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis rau txhua tus uas koj muab rau nws lawm. 3Txojsia ntev dhawv mus ibtxhis ntawd yog qhov uas lawv paub koj thiab paub hais tias koj tib leeg thiaj yog Vajtswv thiab paub Yexus Khetos tus uas koj txib los. 4Kuv ua rau koj tau koob meej hauv ntiajteb no; tes haujlwm uas koj kom kuv ua, kuv twb ua tiav lawm. 5Txiv, nimno kuv nyob ntawm koj lub xubntiag; thov koj ua rau kuv tau koob meej ib yam li thaum uas tseem tsis tau tsim lub ntiajteb no wb ibtxwm tau koob meej.
6“Kuv twb qhia koj rau cov neeg uas koj muab pub rau kuv hauv ntiajteb no txhua tus paub lawm. Lawv yog koj tug, thiab koj muab lawv pub rau kuv, thiab lawv ua raws li koj tej lus. 7Nimno lawv paub hais tias ib puas tsav yam uas koj muab rau kuv puavleej yog koj tug; 8rau qhov tej lus uas koj hais rau kuv, kuv twb qhia huv tibsi rau lawv lawm; lawv khaws tej lus ntawd cia; lawv paub tseeb thiab ntseeg hais tias yog koj txib kuv los hauv ntiajteb no.
9“Kuv thov koj pab lawv; kuv tsis tau thov koj pab neeg ntiajteb, tiamsis kuv thov koj pab cov neeg uas koj twb muab rau kuv lawm, rau qhov lawv yog koj tug. 10Ib puas tsav yam uas kuv muaj puavleej yog koj tug, thiab ib puas tsav yam uas koj muaj puavleej yog kuv tug; thiab ib puas tsav yam ntawd ua rau kuv tau koob meej. 11Nimno kuv yuav rov qab los cuag koj, kuv yuav tsis nyob hauv lub ntiajteb no ntxiv lawm, tiamsis lawv tseem nyob hauv lub ntiajteb no. Leej Txiv tus uas Dawbhuv! Thov koj tsomkwm lawv ntawm koj lub npe uas muaj hwjchim, kom lawv thiaj yuav koom ib lub siab ib yam li koj thiab kuv koom ib lub siab. 12Thaum uas kuv tseem nrog lawv nyob, kuv tsomkwm lawv ntawm koj lub npe uas muaj hwjchim. Kuv tsomkwm lawv, lawv tsis muaj ib tug ploj li, tsuas yog tus uas yeej yuav puastsuaj thiaj puastsuaj xwb; yeej yuav muaj li ntawd kom tiav raws li tej lus uas twb sau tseg lawm. 13Nimno kuv tabtom yuav rov qab los cuag koj, thaum kuv tseem nyob hauv ntiajteb, kuv hais tej lus no kom lawv zoo siab ib yam li kuv zoo siab. 14Kuv twb qhia koj tej lus rau lawv lawm, ntiajteb thiaj ntxub lawv, rau qhov lawv tsis yog ntiajteb li ib yam li kuv tsis yog ntiajteb li. 15Kuv tsis tau thov kom koj coj lawv tawm hauv lub ntiajteb no mus, tiamsis kuv thov koj tsomkwm lawv kom lawv tsis txhob raug dab Ntxwgnyoog dag ntxias. 16Lawv tsis yog ntiajteb li ib yam li kuv tsis yog ntiajteb li. 17Koj txojlus yog lus tseeb; thov muab koj txojlus tseeb ntxuav kom lawv huv. 18Koj txib kuv los rau hauv lub ntiajteb no li cas, kuv txib lawv mus hauv lub ntiajteb ib yam li ntawd. 19Vim lawv, kuv thiaj muab kuv fij rau koj; kuv ua li ntawd kom lawv thiaj muab lawv fij rau koj.
20“Tsis yog kuv thov koj pab cov neeg no xwb, tiamsis kuv thov koj pab cov neeg uas hnov tej lus uas lawv qhia thiab los ntseeg kuv 21kom lawv koom ib lub siab. Txiv, thov cia lawv nyob hauv wb, ib yam li koj nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv koj; thov koj pab kom lawv ua tau ib lub siab, ntiajteb thiaj paub hais tias koj txib kuv los. 22Kuv ua rau lawv tau koob meej ib yam li koj ua rau kuv tau koob meej; kuv ua li ntawd kom lawv koom tau ib lub siab ib yam li wb koom tau ib lub siab. 23Kuv nyob hauv lawv thiab koj nyob hauv kuv, kuv ua li ntawd kom lawv thiaj koom tau ib lub siab, ntiajteb thiaj paub hais tias koj txib kuv los thiab paub hais tias koj hlub lawv ib yam li koj hlub kuv.
24“Txiv, kuv nyob qhov twg, kuv xav kom cov neeg uas koj muab pub rau kuv lawm, nrog kuv nyob qhov ntawd, lawv thiaj yuav pom lub hwjchim uas koj pub rau kuv, rau qhov koj yeej hlub kuv thaum tsis tau tsim lub ntiajteb los lawm. 25Txiv, koj yog tus uas Ncaj Ncees, ntiajteb tsis paub koj, tiamsis kuv paub koj; cov neeg no puavleej paub hais tias koj txib kuv los. 26Kuv qhia koj lub npe rau lawv paub lawm, thiab kuv tseem yuav niaj hnub qhia lawv kom lawv muaj txojkev hlub uas koj hlub kuv nyob hauv lawv, thiab kuv yuav nyob hauv lawv.”