19

1Tom qab ntawd Philaj txawm muab Yexus rau cov tubrog nplawm. 2Cov tubrog muab hmab pos ua kauj looj Yexus taubhau, thiab lawv muab ib lub tsho ntev tsamxem kho rau Yexus hnav. 3Lawv hais rau Yexus hais tias, “Cov Yudais tus vajntxwv, koj yuav muaj sia nyob ntev!” Thiab lawv xuas tawg ncuav rau Yexus ntsejmuag.
4Philaj rov tawm tuaj hais rau lawv hais tias, “Nej saib, kuv yuav coj nws tuaj rau nej kom nej paub hais tias kuv tsis pom nws ua ib qhov txhaum uas txaus txiav txim rau nws li.” 5Thaum Yexus tawm los, nws ntoo rawv lub kauj hmab pos thiab hnav lub tsho ntev tsamxem. Philaj hais rau lawv hais tias, “Nej saib! Tus txivneej ntawd nyob ntawm no.”
6Thaum cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov tub ceevxwm uas zov lub Tuamtsev pom Yexus, lawv hais nrov nrov hais tias, “Muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig! Muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig!”
 Philaj hais rau lawv hais tias, “Nej cia li coj nws mus thiab muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig. Kuv yeej tsis pom nws ua ib qho txhaum uas txaus txiav txim rau nws li.”
7Cov Yudais teb Philaj hais tias, “Peb muaj ib txoj kevcai, raws li txoj kevcai ntawd hais, mas tsimnyog muab nws tua povtseg, rau qhov nws khav hais tias nws yog Vajtswv tus tub.”
8Thaum Philaj hnov lawv hais li ntawd ua rau Philaj hajyam ntshai heev. 9Philaj rov mus hauv nws lub loog thiab nug Yexus hais tias, “Koj nyob qhov twg tuaj?”
 Tiamsis Yexus tsis teb Philaj ib los li.
10Philaj hais rau Yexus hais tias, “Koj txawm tsis teb kuv li los? Koj tsis paub hais tias kuv muaj cai tso tau koj thiab muaj cai muab koj ntsia rau saum ntoo khaublig no los?”
11Yexus teb hais tias, “Koj yeej tsis muaj hwjchim loj dua kuv, tsuas yog Vajtswv pub hwjchim rau koj xwb; tus uas ntes kuv coj tuaj rau koj, tus ntawd ua txhaum loj kawg li.”
12Thaum Philaj hnov Yexus hais li ntawd, nws xav muab Yexus tso. Tiamsis cov Yudais hais nrov nrov hais tias, “Yog koj muab nws tso mas koj yeej tsis yog Xixas tus phoojywg li. Tus uas khav hais tias nws yog vajntxwv, tus ntawd yog Xixas tus yeebncuab!”
13Thaum Philaj hnov li ntawd, Philaj txawm coj Yexus tawm los rau sab nraud thiab Philaj zaum saum lub rooj txiav txim, qhov chaw uas hu ua “Pua Pobzeb.” (Lus Henplais hu ua “Nkanpathas.”) 14Thaum ntawd yuav luag tavsu, hnub ntawd yog hnub uas npaj ua Kevcai Hla Dhau. Philaj hais rau cov Yudais hais tias, “Nej tus Vajntxwv nyob ntawm no.”
15Lawv hais nrov nrov hais tias, “Muab nws tua povtseg! Muab nws tua povtseg! Muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig!”
 Philaj thiaj nug lawv hais tias, “Nej xav kom kuv muab nej tus vajntxwv ntsia rau saum ntoo khaublig los?”
 Cov thawj ntawm cov povthawj teb hais tias, “Peb muaj tib tug vajntxwv xwb, tus ntawd yog Xixas.”
16Ces Philaj txawm muab Yexus rau cov Yudais coj mus ntsia rau saum ntoo khaublig.

Muab Yexus Ntsia Rau Saum Ntoo Khaublig

(Mathais 27.32-56; Malakaus 15.21-41; Lukas 23.26-49)

 Yog li ntawd, lawv thiaj coj Yexus tawm mus; 17thiab muab Yexus tus ntoo khaublig rau Yexus kwv, lawv coj Yexus mus txog ntawm qhov chaw uas hu ua “Pobtxha Taubhau.” (Lus Henplais hu ua “Khaulakhauthas.”) 18Nyob qhov ntawd lawv muab Yexus ntsia rau saum ntoo khaublig, thiab lawv coj tau ob tug txivneej tuaj ntsia rau saum ntoo khaublig, muab ib tug txhos rau ib sab thiab muab Yexus txhos rau hauv nruab nrab. 19Philaj sau ib daim ntawv ntsia rau saum Yexus tus ntoo khaublig. Cov lus ntawd nyeem hais li no: “Yexus tus uas yog neeg Naxales yog cov Yudais tus Vajntxwv.” 20Muaj neeg coob leej nyeem daim ntawv ntawd, rau qhov thaj chaw uas muab Yexus ntsia rau saum ntoo khaublig nyob tsis deb ntawm lub nroog. Cov ntawv ntawd sau ua lus Henplais, lus Latees thiab lus Kilis. 21Cov thawj ntawm cov povthawj hais rau Philaj hais tias, “Koj tsis txhob sau hais tias, ‘Cov Yudais tus Vajntxwv,’ tiamsis sau hais tias, ‘Tus txivneej no hais tias, kuv yog cov Yudais tus Vajntxwv.’ ”
22Philaj teb hais tias, “Kuv sau li cas yuav li ntawd.”
23Tom qab uas cov tubrog muab Yexus ntsia rau saum ntoo khaublig lawm, lawv muab Yexus tej ris tsho faib ua plaub co, ib leeg yuav ib co. Lawv tseem muab Yexus lub tsho ntev lawm thiab, lub tsho ntev ntawd ntos thoob plaws tsis muaj leejleeg li. 24Cov tubrog sib tham hais tias, “Peb tsis txhob muab lub tsho no dua, tiamsis cia peb muab twv saib leejtwg tau lub tsho ntawd xwb.” Tej uas lawv ua no muaj tiav raws li Vajtswv txojlus uas hais tias,
  “Lawv muab kuv tej ris tsho sib faib,
   thiab muab kuv lub tsho ntev twv saib leejtwg tau.”
  Twb yog vim li no cov tubrog thiaj ua li ntawd.
25Thaum ntawd Yexus niam, Yexus niam tus niamhluas, Malis uas yog Kelaupas tus pojniam thiab Malis Madalas, lawv sawv ze ntawm Yexus tus ntoo khaublig. 26Yexus pom nws niam thiab tus thwjtim uas nws hlub heev sawv ua ke ntawd, Yexus hais rau nws niam hais tias, “Niam, tus uas nrog koj sawv ntawm ko yog koj tus tub.”
27Yexus hais rau tus thwjtim ntawd hais tias, “Tus uas nrog koj sawv ntawd ko yog koj niam.” Txij thaum ntawd los tus thwjtim ntawd txawm coj Yexus niam mus nrog nws nyob lawm.

Yexus Tuag

(Mathais 27.45-56; Malakaus 15.33-41; Lukas 23.44-49)

28Tom qab ntawd, Yexus paub hais tias txhua yam tiav tas lawm, nws hais tias, “Kuv nqhis dej,” (nws hais li ntawd kom muaj tiav raws li Vajtswv txojlus).
29Nyob qhov ntawd muaj ib taig kua txiv hmab qaub; lawv muab ib lub xwbkuab chob rau ntawm ib tug pas hixauv raus cov kua txiv hmab qaub ntawd thiab cev mus rau ntawm Yexus qhovncauj. 30Yexus haus cov kua txiv hmab qaub ntawd, thiab Yexus hais tias, “Tiav lawm lauj!”
 Ces Yexus txawm nyo hau ntshis thiab tu siav nrho tamsim ntawd.

Muab Hmuv Nkaug Yexus Sab Tav

31Cov Yudais tej nomtswv mus thov Philaj tso cai rau lawv muab cov neeg uas ntsia saum ntoo khaublig ntawd tsoo kom lov ceg thiab muab lawv txo saum ntoo khaublig los. Lawv ua li no rau qhov hnub ntawd yog hnub Npaj ua kevcai; cov Yudais tsis xav cia cov neeg tuag ntawd nyob saum ntoo khaublig Hnub Xanpataus, rau qhov Hnub Xanpataus yog hnub uas tseemceeb heev. 32Cov tubrog txawm mus muab ob tug uas lawv muab ntsia rau saum ntoo khaublig ib yam li Yexus tsoo kom lov ceg; lawv xub tsoo ib tug ua ntej mam li tsoo ib tug tom qab. 33Tiamsis thaum lawv mus txog ntawm Yexus, lawv pom hais tias Yexus twb tuag lawm, lawv thiaj tsis tsoo Yexus ob txhais ceg. 34Txawm li ntawd los tseem muaj ib tug tubrog muab nws rab hmuv nkaug Yexus sab tav to ntshua; tamsim ntawd ntshav thiab dej los si laim. ( 35Tus uas pom zaj no, nws ua timkhawv qhia rau sawvdaws hais tias yeej muaj tseeb, thiab nws paub hais tias nws hais tseeb xwb, nej thiaj yuav ntseeg zaj ntawd.) 36Qhov no muaj raws li Vajtswv txojlus uas hais tias, “Nws tej txha yeej tsis muaj ib yag yuav lov li.” 37Thiab Vajtswv txojlus muaj dua ib nqe hais tias, “Yuav muaj neeg saib ntsoov tus uas lawv xuas hmuv nkaug.”

Faus Yexus

(Mathais 27.57-61; Malakaus 15.42-47; Lukas 23.50-56)

38Tom qab ntawd, Yauxej uas nyob pem lub nroog Alimathas tuaj; nws mus thov Philaj cia nws muab Yexus lub cev txo. (Yauxej yog Yexus ib tug thwjtim thiab, tiamsis nws tsis qhia rau leejtwg paub, rau qhov nws ntshai cov Yudais.) Philaj tso cai rau Yauxej; yog li ntawd, Yauxej thiaj mus muab Yexus lub cev txo coj mus faus. 39Nikaudemaus tus uas mus cuag Yexus ib zaug thaum tsaus ntuj nrog Yauxej mus; nws nqa ib co roj ntoo tsw qab tov cov tshuaj tsw qab mules thiab alau-es muaj kwvlam li pebcaug tawm choj mus thiab. 40Nkawd muab Yexus lub cev txo los, muab cov tshuaj tsw qab pleev thiab muab ntaubmag qhwv Yexus lub cev raws li cov Yudais txoj kevcai faus tuag uas lawv ibtxwm ua. 41Muaj ib lub vaj nyob ntawm qhov chaw uas lawv muab Yexus ntsia rau saum ntoo khaublig; nyob hauv lub vaj ntawd muaj ib lub qhov ntxa tshiab uas tseem tsis tau muaj leejtwg muab neeg tuag faus rau hauv li. 42Rau qhov hnub ntawd yog hnub uas cov Yudais Npaj ua kevcai thiab lub qhov ntxa ntawd nyob ze, lawv thiaj coj Yexus lus cev mus tso rau hauv lub qhov ntxa ntawd.