2

Ua Tshoob Hauv Lub Zos Kanas

1Tau ob hnub tom qab muaj neeg ua ib rooj tshoob hauv lub zos Kanas uas nyob hauv lub xeev Kalilais. Yexus niam mus nrog lawv noj tshoob; 2lawv caw Yexus thiab nws cov thwjtim mus koom thiab. 3Thaum cawv txiv hmab tas lawm, Yexus niam hais rau Yexus hais tias, “Lawv cov cawv txiv hmab tas lawm.”
4Yexus teb hais tias, “Tsis tas koj yuav hais li ko rau kuv, tseem tsis tau txog kuv lub sijhawm.”
5Ces Yexus niam hais rau cov tubtxib hais tias, “Nws kom nej ua dabtsi, nej cia li ua raws li nws hais.”
6Cov Yudais ibtxwm ua kevcai ntxuav, yog li ntawd thiaj muaj rau lub hub dej nyob ntawd; cov hub ntawd ib lub twg ntim tau plaub lossis tsib thoob dej. 7Yexus hais rau cov tubtxib hais tias, “Nej cia li mus nqa dej los hliv kom puv nkaus cov hub no.” Ces lawv txawm mus nqa dej los hliv puv nkaus rau hauv cov hub ntawd, 8thiab Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej cia li ce mentsis nqa mus rau tus kavxwm.” Lawv txawm ce mentsis nqa mus rau tus kavxwm. 9Thaum tus kavxwm saj cov dej uas txia ua cawv txiv hmab ntawd lawm. Nws tsis paub hais tias muab cov cawv txiv hmab no qhov twg los (tiamsis cov tubtxib uas ce cov dej ntawd twb paub lawm); yog li ntawd tus kavxwm thiaj hu tus nraug vauv los 10thiab hais rau nws hais tias, “Txhua tus yeej xub muab cov thawj caw los rau sawvdaws haus ua ntej tso, thiab thaum sawvdaws haus ntau lawm, nws mam muab cov tw los rau sawvdaws haus. Tiamsis koj tsis ua li ntawd, koj ho muab cov thawj caw cia rau tom qab!”
11Thawj zaug txujci tseemceeb no Yexus ua hauv lub zos Kanas uas nyob hauv lub xeev Kalilais; nws ua li ntawd qhia nws lub hwjchim rau sawvdaws pom, thiab nws cov thwjtim pom li ntawd lawv ntseeg nws.
12Tom qab ntawd, Yexus thiab nws niam, nws cov kwv, thiab nws cov thwjtim txawm mus rau hauv lub zos Kapena-us thiab lawv nyob hauv tau ob peb hnub.

Yexus Mus Rau Hauv Lub Tuamtsev

(Mathais 21.12-13; Malakaus 11.15-17; Lukas 19.45-46)

13Thaum yuav txog lub caij uas ua Kevcai Hla Dhau, Yexus txawm mus nram lub nroog Yeluxalees. 14Yexus pom tej neeg tuaj muag nyuj, yaj, nquab thiab cov neeg pauv nyiaj zaum pawglug ntawm lawv tej rooj ntawm lub Tuamtsev lub tshavpuam. 15Yog li ntawd, Yexus muab ib co hlua ntswj kiag ua ib qhoo thiab raws lawv tej nyuj thiab tej yaj tawm ntawm lub Tuamtsev huv tibsi mus; nws muab cov neeg pauv nyiaj tej rooj ntxeev pes hlo ua rau lawv tej nyiaj poob dawb vog; 16thiab Yexus hais rau cov neeg muag nquab hais tias, “Nej cia li nqa nej tej nquab khiav ntawm no mus! Tseg kiag tsis txhob tuaj muab kuv Txiv lub tsev ua chaw ua lag ua luam ib zaug li.” 17Thaum Yexus cov thwjtim pom li ntawd, lawv nco dheev txog Vajtswv Txojlus uas hais tias, “Vajtswv, kuv mob siab koj lub tsev heev, ib yam li hluavtaws kub hauv kuv lub siab.”
18Cov Yudais tej nomtswv los nug Yexus hais tias, “Koj puas ua tau tej txujci tseemceeb qhia rau peb hais tias koj muaj cai tuaj ua li no?”
19Yexus teb hais tias, “Nej cia li muab lub Tuamtsev no rhuav povtseg, thiab peb hnub xwb kuv yuav rov ua tau dua ib lub tshiab.”
20Lawv nug Yexus hais tias, “Lub Tuamtsev no peb ua tau plaub caug rau xyoo thiaj li tiav, peb hnub xwb koj puas yuav ua tau ib lub?”
21Tiamsis lub Tuamtsev uas Yexus hais ntawd yog hais txog nws lub cev. 22Yog li ntawd, thaum Vajtswv tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, Yexus cov thwjtim nco dheev txog tej lus uas nws hais ntawd, lawv thiaj ntseeg Vajtswv Txojlus uas luag sau tseg thiab Yexus tej lus.

Yexus Paub Tej uas Neeg Lub Siab Xav

23Thaum lub sijhawm uas sawvdaws ua Kevcai Hla Dhau ntawd, Yexus tseem nyob hauv lub nroog Yeluxalees; muaj neeg coob coob los ntseeg Yexus, rau qhov lawv pom tej txujci tseemceeb uas Yexus ua. 24Tiamsis Yexus tsis ntseeg lawv siab, rau qhov nws yeej paub sawvdaws lub siab lawm. 25Tsis tas leejtwg yuav qhia nws lub siab rau Yexus li, rau qhov Yexus yeej paub txhua tus lub siab xav lawm.