12

Nau Ƀư Kloh Phung Bu Ur Jêh N' Gơch

1Yêhôva lah ma Y-Môis: 2"Lah hom ma phung ƀon lan Israel. Tơ lah du huê bu ur ntreo jêh ri deh ma du huê kon bu klâu, păng mra jêng ƀơ̆ dôl tâm pơh nar, păng mra jêng ƀơ̆ nâm bu tâm rnôk păng iơh nah bŭt. 3Nar tal pham bu mra koh ntâu kon bu klâu nây. 4Jêh ri bu ur nây mra gŭ pe jât ma pe nar gay ma ƀư kloh mƀơ̆ păng. Păng mâu dơi pah bi du ntil ndơ kloh ueh ôh, lĕ dơi hăn tâm jrô kloh ueh, kŏ tât nar ma nau ƀư kloh păng nơm. 5Ƀiălah tơ lah păng deh ma du huê kon bu ur, păng mra jêng ƀơ̆ bar nar ver (bar pơh), nâm bu dôl păng iơh nah bŭt; jêh ri păng mra gŭ prau jât ma prau nar ma nau ƀư kloh mƀơ̆ păng. 6Tơ lah lôch jêh nar ma nau ƀư kloh păng nơm, gĭt lah ma du huê kon bu klâu mâu lah kon bu ur, ăn păng têk njŭn leo ma Kôranh ƀư brah ta mpông ngih bok nau tâm rƀŭn du mlâm kon biăp du năm jêng mpa nhhơr gŭch, jêh ri du mlâm kon ntơp mâu lah du mlâm plŭk jêng mpa nhhơr ma nau tih. 7Kôranh ƀư brah mra nhhơr ndơ nây ta năp Yêhôva jêh ri ƀư nau ƀư kloh nau tih păng. Dôl nây păng mra jêng. Dôl nây păng păng mra jêng kloh ma nau luh mƀơ̆ păng. Nây jêng nau vay ma bu ur deh ma du huê kon bu klâu mâu lah kon bu ur, 8Tơ lah păng mâu dơi geh du mlâm biăp, ăn păng sŏk bar mlâm plŭk mâu lah bar mlâm ntơp, du mlâm prăp ma mpa nhhơr gŭch, du mlâm êng prăp ma mpa nhhơr ma nau tih, jêh ri Kôranh ƀư brah mra ƀư nau ƀư kloh nau tih păng, jêh ri păng mra jêng kloh.