3

Ndơ Nhhơr Ma Nau Đăp Mpăn

1Tơ lah du huê bunuyh nhhơr ndơ ƀư brah jêng ndơ nhhơr ma nau đăp mpăn, tơ lah păng nhhơr du mlâm ndrôk, nkuăng mâu lah me, ăn păng nhhơr mpa nây mâu geh ntŭk iơh ôh ta năp Yêhôva. 2Ăn păng pah ti ta bôk mpa păng nhhơr jêh ri sreh păng ta bôk mpông ngih bok nau tâm rƀŭn; jêh ri phung kon bu klâu Y-Arôn phung Kôranh ƀư brah mra nkhŭt mham jŭm rvăch nơng. 3Bơh nau ƀư brah nhhơr mpa ma nau đăp mpăn, jêng mpa nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva. Păng mra nhhơr ngi krêp proch khŭng jêh ri lĕ rngôch ngi iang ta proch khŭng, 4bar mlâm leh ndrel ma ngi krêp nsrom khân păng ta bŭt, jêh ri rsiôm ta klơm, ndơ nây păng mra sŏk ndrel ma leh, 5phung kon bu klâu Y-Arôn mra gŭch păng ta nơng ta kalơ mpa nhhơr gŭch gŭ ta kalơ long ŭnh dôl hit; păng jêng ndơ nhhơr ăn ŭnh sa, n'hôl ƀâu kah tât ma Yêhôva.
6Tơ lah mpa păng nhhơr prăp ma nau ƀư brah nhhơr mpa ma nau đăp mpăn ma Yêhôva jêng du mlâm biăp, be, nkuăng mâu lah me, ăn păng nhhơr mpa mâu geh ntŭk iơh ôh. 7Tơ lah păng nhhơr du mlâm kon biăp jêng mpa nhhơr, ăn păng nhhơr ta năp Yêhôva, 8pah ti păng ta kalơ bôk mpa păng nhhơr, jêh ri sreh păng ta năp ngih bok nau tâm rƀŭn. Phung kon bu klâu Y-Arôn mra nkhŭt mham păng jŭm rvăch nơng. 9Bơh nau ƀư brah nhhơr mpa ma nau đăp mpăn jêng du ntil mpa nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva, păng mra nhhơr ngi păng lĕ tơm chiăng dăch nting kuyh, ngi krêp proch khŭng, 10jêh ri bar mlâm leh ndrel ma ngi krêp păng ta bŭt jêh ri rsiôm ta klơm, ndơ nây păng mra sŏk ndrel ma leh. 11Kôranh ƀư brah mra gŭch păng ta kalơ nơng, jêng ndơ sông sa nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva.
12Tơ lah mpa păng nhhơr jêng du mlâm be, ăn păng nhhơr ta năp Yêhôva 13pah ti păng ta kalơ bôk, jêh ri sreh păng ta năp ngih bok nau tâm rƀŭn. Jêh ri phung kon bu klâu Y-Arôn mra nkhŭt mham jŭm rvăch nơng. 14Păng mra nhhơr jêng mpa nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva, ngi krêp proch khŭng jêh ri lĕ rngôch ngi iang ta proch khŭng 15jêh ri bar mlâm leh ndrel ma ngi krêp nsrom păng ta bŭt, jêh ri rsiôm ta klơm, ndơ nây păng mra sŏk ndrel ma leh. 16Kôranh ƀư brah mra su ndơ nây ta kalơ nơng jêng ndơ sông sa nhhơr ăn ŭnh sa, jêng ndơ ƀâu kah. Lĕ rngôch ngi jêng ndơ Yêhôva. 17Aơ mra jêng du ntil nau vay ƀaƀơ tâm lĕ rngôch rnôk khân may, tâm lĕ rngôch ntŭk khân may gŭ, lơi ta khân may sa ngi mâu lah mham ôh.