8

1Jêh ri Brah Yêsu hăn rgăn ƀon toyh jêh ri ƀon jê̆, nti lah jêh ri mbơh nau mhe mhan ueh ma ƀon bri hđăch Brah Ndu. Phung jât ma bar nuyh oh mon nsong ndrel ma Păng, 2jêh ri geh ƀaƀă phung bu ur klaih jêh nau ji kuet. H'Mari Mađala, tă bơh păng yơh pơh nuyh brah mhĭk luh du. 3H'Yôana, ur Y-Kusa, kôranh chiă uănh ngih Hêrôt, H'Susan jêh ri geh âk phung êng kơl păng ma drăp ndơ.

Nau Hôr Ma Du Huê Srih Grăp

4Tơlah âk bunuyh tâm rƀŭn jêh, jêh ri geh âk bunuyh tât tă bơh âk ƀon êng êng, Brah Yêsu ngơi hôr pô aơ: 5"Geh du huê bunuyh srih grăp, hăn srih. Dôl păng srih, ƀaƀă grăp tŭp rŏ trong. Bu jot lơi jêh ri phung sĭm chôk lơi. 6Ƀaƀă tŭp tâm neh lŭ. Jêh păng hon, păng kro, yorlah mâu geh jru reh. 7Ƀaƀă tŭp tâm ntŭk lok. Lok hon ndrel, jêh ri in lơi ba nây. 8Geh ƀaƀă tŭp tâm neh ueh, jêh păng hon, geh play du rhiăng rnglay." Jêh ngơi nau nây Brah Yêsu lah huy ktang: "Mbu nơm geh tôr rkêng iăt hom!"
9Phung oh mon Păng ôp Păng nâm bu ntĭt nau hôr aơ. 10Păng plơ̆ lah: "Bu ăn ma khân may dơi gĭt rbăng nau khlay ndâp, ma ƀon bri hđăch Brah Ndu, ƀiălah ma phung êng, bu ngơi ma khân păng ma nau hôr. Pô nây yơh, dôl khân păng uănh, khân păng mâu saơ ôh, jêh ri dôl khân păng gŭ iăt khân păng mâu gĭt rbăng ôh. 11"Aơ nau rblang ma nau hôr aơ. Grăp tâm ntĭt ma nau hôr aơ. 12Grăp tŭp rŏ trong tâm ntĭt ma phung gŭ iăt, brah mhĭk văch sŏk pit lơi nau ngơi tă bơh nuih n'hâm khân păng, klach khân păng chroh jêh ri geh nau tâm rklaih. 13Grăp tŭp ta ntŭk neh lŭ tâm ntĭt ma phung gŭ iăt nau ngơi ma nau maak, ƀiălah mâu geh reh ôh, chroh knŏng ƀâtlât, jêh ri khân păng tŭp ro, tơlah geh nau bu ndơm. 14Grăp tŭp tâm neh ntŭk lok tâm ntĭt ma phung iăt jêh, du sĭt jêh ri nau rngot, nau ndrŏng jêh ri nau maak bơh nau rêh aơ, tŭn khân păng jêh ri khân păng mâu geh play tât dŭm ôh. 15Grăp tŭp tâm neh ueh tâm ntĭt ma phung gŭ iăt ma nau sŏng jêh ri ueh, djôt prăp jêh ri geh play ma nau srôih.
16Mâu geh ôh bunuyh jêh mpoh ŭnh kđen, kŭp lơi ma glah mâu lah ăn tâm dâng sưng bêch, ƀiălah bu yông păng ta n'gâng, pô nây mơ, mbu lăp tâm ngih mra saơ ang. 17Yorlah mâu geh ôh ndơ pôn jêh, bu mâu mra mpơl, mâu geh ndơ ndâp ôh, bu mâu mra gĭt jêh ri saơ. 18Pôri, njrăng hom ma nau khân may gŭ iăt, yorlah bu mra ăn ma mbu nơm geh, ƀiălah ma nơm mâu geh bu sŏk lơi ndơ păng geh jêh."

Mê̆ Jêh Ri Phung Oh Brah Yêsu

19Rnôk nây mê̆ jêh ri phung oh Brah Yêsu joi Păng, ƀiălah khân păng mâu dơi hăn dăch ma Păng ôh yorlah bunuyh âk. 20Bu lah ma Păng: "Mê̆ may jêh ri oh may gŭ padih, ŭch tâm mâp đah may." 21Ƀiălah păng plơ̆ lah: "Mbu nơm tăng nau Brah Ndu ngơi jêh ri tông, phung nây jêng mê̆ jêh ri phung oh gâp."

Brah Yêsu Buay Phŭt Sial

22Du nar Brah Yêsu ncho duk ndrel ma phung oh mon Păng. Păng lah ma phung nây "He hăn rgăn kăl tê̆ dak nglao." Jêh ri khân păng hăn. 23Dôl khân păng vah duk Brah Yêsu gŭ bêch geh sial ktang tâm dak nglao. Duk băm dak, jêh ri khân păng gŭ tâm nau krit klach hâu ngăn. 24Khân păng rlay Brah Yêsu lah: "Hơi Kôranh, hơi Kôranh, khĭt ngăn he aơ taơ!" Brah Yêsu kah rngăl buay sial jêh ri dak njach. Pôri phŭt sial bah, jêh ri geh nau đăp mpăn yơh. 25Jêh ri Păng lah ma phung oh mon Păng: "Mbah ăn nau chroh khân may?", khân păng bêng ma nau klach jêh ri nau hih rhâl, jêh ri tâm lah ndrăng nơm: "Mbu nơm bunuyh aơ, buay nđâp ma sial nđâp ma dak, lĕ ndơ nây iăt nau Păng dadê."

Brah Yêsu Tâm N'gor Gađara

26Khân păng tât ta n'gor Gađara tham palơ n'gor Galilê. 27Tơlah Brah Yêsu jŭr ta neh geh du huê bunuyh tă bơh ƀon toyh hăn ta năp Păng. Bunuyh geh âk brah mhĭk lơh. Bơh jŏ jêh păng gŭ săk lưn jêh ri mâu mâp gŭ tâm ngih, ƀiălah gŭ tâm môch mro. 28Jêh saơ Brah Yêsu, păng nter cha lôt ta jâng Brah Yêsu jêh ri lah huy ktang: "Moh nau gâp geh đah may. Ơ Brah Yêsu – Kon Brah Ndu Nơm Ta Klơ Lơn? Gâp vơh vơl ma may, lơi ăn gâp geh nau rêh ni ôh." 29Yorlah Brah Yêsu buay jêh brah mhĭk, ăn luh du tă bơh bunuyh nây. Brah mhĭk nhŭp pit păng bơh jŏ năm jêh. Bu mât chiă păng kât ma rse, jêh ri brah mhĭk leo păng tâm bri rdah. 30Brah Yêsu ôp păng: "Mâm moh may?" Păng plơ̆ lah: "Phung âk yơh." Yorlah geh âk brah mhĭk lăp jêh tâm păng. 31Jêh ri khân păng vơh vơl ma Brah Yêsu, lơi ăn khân păng lăp tâm trôm jru.
32Tâm yôk nây geh âk sŭr joi sa jêh ri phung brah mhĭk dăn ma Brah Yêsu ăn khân păng lăp tâm phung sŭr nây. Brah Yêsu ăn lĕ. 33Phung brah mhĭk luh tă bơh bunuyh nây, lăp tâm phung sŭr. Phung sŭr nchuăt ta jreng yôk, nsăt tâm dak nglao jêh ri rmok lĕ. 34Phung rmăk sŭr, saơ nau tât nây, du jêh ri mbơh nau mhe nây tâm ƀon jêh ri tâm ntŭk ta mpâr ƀon.
35Âk bunuyh hăn uănh nau tât nây. Khân păng hăn dăch Brah Yêsu, jêh ri saơ du huê bunuyh klaih jêh tă bơh brah mhĭk, gŭ ta jâng Brah Yêsu, soh kho ao jêh ri jêng bunuyh ueh. Jêh ri khân păng klach hâu ngăn. 36Phung saơ jêh nau tât nây, nkoch bri ma bu saơ bunuyh brah mhĭk lơh nây bah jêh.
37Lĕ rngôch phung ƀon lan n'gor Gađara dăn ăn Brah Yêsu du ngai đah khân păng, yorlah khân păng klach hâu ngăn ngên. Pôri Brah Yêsu hao duk hăn sĭt. 38Bunuyh brah mhĭk lơh lĕ bah, dăn nau dơi gŭ ndrel ma Păng. Ƀiălah Brah Yêsu lah: 39"Sĭt hom ta ngih may nơm, jêh ri nkoch bri lĕ nau Brah Ndu ƀư jêh ma may." Păng hăn mbơh lĕ nau Brah Yêsu ƀư jêh ma păng.

Brah Yêsu Ndâk Rêh Kon Bu Ur Y-Jairus Jêh Ri Ƀư Bah Bu Ur Ji Rih

40Lah Brah Yêsu plơ̆ sĭt, âk bunuyh rom Păng, yorlah lĕ rngôch gŭ kâp păng dadê. 41Jêh ri, aơ geh du huê bunuyh moh păng Y-Jairus văch tât. Păng jêng kôranh ngih rƀŭn phung Yuđa păng chon mon ta jâng Brah Yêsu jêh ri vơh vơl dăn Brah Yêsu lăp tâm ngih păng. 42Yorlah păng geh knŏng du huê kon bu ur, klăp lah geh tâm jât ma bar năm, ji dăch khĭt. Dôl Brah Yêsu hăn, âk bunuyh ƀư hăt trong Păng.
43Dôl nây geh du huê bu ur ji rih geh jât ma bar năm jêh, jêh ri âk jêh huach drăp ndơ păng ma phung kôranh dak si ƀiălah mâu geh du huê dơi ƀư bah nau ji păng ôh. 44Păng hăn dăch pakơi Brah Yêsu, pah ta nchiăng ao păng. Ƀâtlât mham păng mâu hôm truh ôh. 45Jêh ri Brah Yêsu lah: "Mbu moh pah gâp?" Lĕ rngôch lah mâu gĭt. Dôl nây geh Y-Pêtrôs ndrel ma phung băl păng lah: "Hơi Kôranh, phung âk gŭ jŭm may, ƀư bâp may, jêh ri may lah: Mbu pah gâp?" 46Ƀiălah Brah Yêsu plơ̆ lah: "Geh du huê pah gâp jêh, yorlah gâp gĭt năl nau brah luh jêh bơh gâp." 47Bu ur nây gĭt păng mâu hôm dơi pôn ôh, hăn ma nau sâr săk jăn, chon mon ta jâng Brah Yêsu, jêh ri lah ta năp măt lĕ rngôch bunuyh, mâm nau păng pah Brah Yêsu, jêh ri mâm ƀư păng hŏ bah jêh. 48Brah Yêsu lah ma păng: "Hơi kon bu ur gâp, nau chroh ay yơh ƀư bah ay, hăn hom đăp mpăn."
49Dôl păng gŭ ngơi, geh du huê tă bơh kôranh ngih tâm rƀŭn Yuđa nây lah: "Kon bu ur may khĭt jêh, lơi hôm ƀư rsuak kôranh nơm nti ôh." 50Ƀiălah Brah Yêsu tăng nau nây, lah ma kôranh ngih rƀŭn phung Yuđa nây: "Lơi klach ôh, knŏng chroh jêh ri păng mra bah." 51Tơlah Brah Yêsu tât ta ngih, Păng mâu ăn bu lăp ndrel ma Păng ôh, knŏng Y-Pêtrôs, Y-Yôhan, Y-Yakơ jêh ri mê̆ mbơ̆ kon se nây. 52Lĕ rngôch nhĭm nhhiăng klâng rngot ma kon se nây. Jêh ri Brah Yêsu lah: "Lơi nhĭm nhhiăng ôh, păng mâu geh khĭt ôh, păng bêch." 53Jêh ri phung nây mưch ma Păng yorlah gĭt ma kon se nây khĭt jêh. 54Brah Yêsu kuăn ta ti păng, jêh ri lah ma bâr huy ktang: "Hơi kon se jê̆, dâk hom ay." 55Jêh ri huêng păng plơ̆ sĭt ta păng nơm, ƀâtlât păng dâk ro. Brah Yêsu đă bu ăn păng sông sa. 56Phung mê̆ mbơ̆ bu ur jê̆ nây hih rhâl ngăn ƀiălah Brah Yêsu ntăm ma khân păng, lơi nkoch bri ma bu ôh nau tât aơ.