8

M'sieqv Dorn Yaac Gan Yesu Mingh

1Nqa'haav maiv lauh, Yesu zueih mungv zueih laangz nyei mingh zunh ⟨Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh⟩ nyei kuv fienx. Ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx yaac caux jienv ninh mingh. 2Aengx maaih deix m'sieqv dorn yaac gan jienv mingh. Naaiv deix m'sieqv dorn dongh zinh ndaangc Yesu zunc mienv cuotv yaac zorc longx ninh mbuo nyei baengc wuov deix. Maaih dauh heuc Maa^li^yaa, dongh mienh heuc, Makv^ndaa^laa, wuov dauh. Yesu zunc siec dauh mienv cuotv ninh nyei sin. 3Maaih Kusaa nyei auv, Yo^an^naa. Kusaa zoux jien goux nzengc Helotv Hungh nyei jaa-dingh. Aengx maaih Su^sanx^naa caux m'sieqv dorn camv nyei. Ninh mbuo longc ganh maaih nyei ga'naaiv juang Yesu mbuo.

Haaz Nyim Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Matv^taai 13:1-9; Maako 4:1-9)

4Maaih mienh camv! nyei gapv zunv yaac maaih naaiv norm mungv, wuov norm mungv nyei mienh daaih lorz Yesu. Yesu ziouc gorngv waac-beiv bun ninh mbuo muangx. 5Ninh gorngv, “Maaih laanh mienh cuotv mingh haaz nyim. Haaz gau nyim, maaih deix ndortv zuqc jauv, zuqc mienh caaiv. Norqc yaac daaih nzauz nyanc nzengc. 6Maaih deix ndortv zuqc la'bieiv-ndau. Nyim zunx daaih maiv lauh ziouc nqaai mi'aqv, weic zuqc maiv lamh baeng wuom. 7Maaih deix nyim ndortv zuqc njimv-lomc, zorpc jienv njimv hlo daaih, njimv mbiorngz jienv. 8Maaih deix nyim ndortv zuqc ndau-longx. Nyim cuotv hlo daaih, yietc gouv siou duqv yietc baeqv gouv.”
 Gorngv liuz naaiv deix waac, Yesu heuc qiex hlo nyei gorngv, “Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx.”

Yesu Weic Haaix Diuc Longc Waac-Beiv Njaaux

(Beiv mangc Matv^taai 13:10-17; Maako 4:10-12)

9Sai-gorx mbuo naaic Yesu, “Naaiv diuh waac-beiv, eix leiz hnangv haaix nor?”
10Yesu gorngv, “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh naaiv deix gem jienv nyei sic, Tin-Hungh bun meih mbuo hiuv mi'aqv, mv baac ga'nyiec nyei mienh kungx haiz gorngv benx waac-beiv hnangv weic
  ‘bun ninh mbuo mangc yaac maiv buatc,
   haiz yaac maiv mengh baeqc.’

Yesu Gorngv Mengh Haaz Nyim Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Matv^taai 13:18-23; Maako 4:13-20)

11“Naaiv diuh waac-beiv nyei eix leiz se hnangv naaiv. Wuov deix nyim se Tin-Hungh nyei kuv fienx. 12Ndortv zuqc jauv wuov deix nyim beiv mienh muangx haiz Tin-Hungh nyei kuv fienx. Mv baac mienv nyei hungh daaih caangv cuotv yiem hnyouv wuov deix kuv fienx, bun ninh mbuo maiv haih sienx ziouc maiv duqv njoux.
13Ndortv zuqc la'bieiv-ndau wuov deix nyim beiv mienh muangx haiz kuv fienx ziouc a'hneiv zipv. Mv baac se hnangv kuv fienx njiec nzungh maiv ndo. Sienx maiv lauh, buangh zuqc seix hnyouv nyei sic ziouc cuotv mi'aqv.
14Ndortv zuqc njimv-lomc wuov deix nyim beiv mienh muangx haiz kuv fienx. Zoux gau, laaix seix zaangc kuonx hnyouv nyei sic, fai laaix hnamv zinh nyaanh, fai baamh gen nyei njien-youh nduov ninh mbuo, naaiv deix sic mbiorngz jienv ninh mbuo cingx daaih hnangv maiv haih jauh nyei nyim nor.
15Ndortv zuqc ndau-longx wuov deix nyim beiv mienh haiz Tin-Hungh nyei kuv fienx, longc hnyouv ziepc zuoqv nyei sienx, yaac longc noic ei jienv zoux, cingx daaih hnangv naaiv deix nyim nor, ziangh duqv gitv.

Buov Dang, Zorqv Ga'naaiv Nqopv Jienv Fai?

(Beiv mangc Maako 4:21-25)

16“Maiv maaih haaix dauh diemv zieqc dang aengx zorqv ga'naaiv nqopv jienv fai dorh mingh don coux-ndiev. Dang m'daaih don dang nyei baaih weic bun bieqc biauv nyei mienh mangc duqv buatc njang.
17“Maiv maaih haaix nyungc bingx jienv nyei sic maiv zuqc cuotv yaangh. Maiv maaih haaix nyungc gem jienv mv baac oix maaih mienh hiuv yaac bun mbiaangx yaangh cuotv daaih. 18Hnangv naaic meih mbuo oix zuqc longc hnyouv muangx longx. Weic zuqc haaix dauh maaih nyei, ninh oix jaa duqv gauh camv. Haaix dauh maiv maaih, liemh ninh hnamv daaih ninh maaih nyei diqv dien, zungv oix zorqv mingh.”

Yesu Nyei Maa Caux Ninh Nyei Youz

(Beiv mangc Matv^taai 12:46-50; Maako 3:31-35)

19Yesu nyei maa caux ninh nyei youz mbuo mingh lorz Yesu mv baac mienh camv haic, ninh mbuo bieqc maiv taux ninh wuov. 20Maaih mienh mbuox Yesu, “Meih nyei maa caux meih nyei youz souv jienv ga'nyiec maengx zuov oix buangh meih.”
21Yesu gorngv mbuox zuangx mienh, “Yie nyei maa caux yie nyei youz se dongh muangx Tin-Hungh nyei waac yaac ei jienv zoux wuov deix.”

Yesu Hatc Domh Nziaaux Dingh

(Beiv mangc Matv^taai 8:23-27; Maako 4:35-41)

22Maaih hnoi nor, Yesu mbuox ninh nyei sai-gorx, “Mbuo mingh wuov ngaanc ziqc koiv-dorn orqc?” Ninh mbuo ziouc bieqc nzangv nzaeng jienv mingh aqv. 23Mingh gau, Yesu m'njormh mi'aqv. Liemh zeih borngz gorng domh nziaaux, buonc wuom jiez laangc nqomz bieqc nzangv. Ninh mbuo gengh! gamh nziex haic. 24Sai-gorx mbuo ziouc mingh heuc Yesu nyie daaih. Ninh mbuo gorngv, “Ziouv aah! Ziouv! Mbuo ndortv wuom daic aqv loh!”
 Yesu jiez sin hatc nziaaux caux wuom-laangc. Domh nziaaux ziouc dingh, wuom-laangc haapv, sekv nzengc mi'aqv.
25Yesu naaic ninh nyei sai-gorx mbuo, “Meih mbuo nyei sienx fim jiex haaix mi'aqv?” Mv baac ninh mbuo gamh nziex haic, mbuoqc horngh haic. Laanh ziouc naaic laanh, “Naaiv haaix dauh orqv? Ninh hatc nziaaux hatc wuom, liemh nziaaux caux wuom yaac muangx ninh nyei waac.”

Yesu Zunc Mienv Cuotv

(Beiv mangc Matv^taai 8:28-34; Maako 5:1-20)

26Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo nzaeng nzangv mingh taux Ge^laa^saa Deic, Gaa^li^li Koiv-Dorn nyei doix-ngaanc. 27Ninh mbuo cuotv nzangv mingh faaux mbienx wuov zanc, maaih dauh wuov norm mungv nyei mienh daaih buangh zuqc Yesu. Naaiv dauh mienh maaih mienv yiem ninh nyei sin. Lauh haic maiv zuqv lui-houx yaac maiv yiem biauv, kungx yiem wuov zouv-gemh hnangv.
28Naaiv dauh mienh yietv buatc Yesu ninh heuc qiex hlo nyei ziouc mbaapv njiec Yesu nyei nza'hmien nauc! nauc nyei gorngv, “Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh nyei Dorn, Yesu aah! Meih daaih yie naaiv zoux haaix nyungc? Tov maiv dungx zeix yie.” 29Ninh hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc Yesu hatc hieh guaiv mienv cuotv wuov dauh mienh nyei sin. Maiv gunv maaih limc ndoh jienv buoz-zaux aengx maaih mienh zuov jienv, duqv ziex nzunc mienv ciouv daaih bun ninh cutv dangx limc aengx zunc ninh mingh wuov deic-bung-huaang.
30Yesu naaic ninh, “Meih nyei mbuox heuc haaix nyungc?”
 Ninh dau, “Mbuox heuc Guanh,” weic zuqc mienv camv nyei bieqc ninh nyei sin yiem.
31Wuov deix mienv tov Yesu maiv dungx zunc ninh mbuo ndortv ndo haic nyei kuotv.
32Maaih yietc domh guanh dungz yiem wuov jiex mbaiv lorz nyanc. Mienv ziouc tov Yesu bun ninh mbuo bieqc wuov guanh dungz. Yesu yaac nqoi nzuih ninh mbuo.
33Mienv ziouc cuotv wuov dauh mienh mingh bieqc wuov guanh dungz mi'aqv. Ziangh guanh dungz ziouc tiux njiec kamx ndortv koiv-dorn ziemx daic nzengc mi'aqv.
34Yungz dungz nyei mienh buatc naaiv deix sic cuotv, ninh mbuo ziouc biaux mingh zunh mbuox zingh gu'nyuoz caux zingh ga'nyiec nyei fiuv-laangz nyei mienh muangx. 35Mienh haiz liuz naaiv deix sic, ziouc cuotv mingh mangc. Mingh taux Yesu wuov, ninh mbuo buatc wuov dauh mienh zueiz jienv Yesu nyei zaux ga'hlen, zuqv jienv lui-houx yaac nzang daaih aqv. Ninh mbuo ziouc gamh nziex haic. 36Buatc naaiv deix sic cuotv nyei mienh gorngv bun zuangx mienh hiuv duqv zuqc mienv bieqc wuov dauh mienh hnangv haaix nor duqv longx daaih.
37Yiem Ge^laa^saa Deic nyei zuangx mienh tov Yesu leih nqoi ninh mbuo weic zuqc ninh mbuo gamh nziex haic. Yesu ziouc bieqc nzangv mingh aqv. 38Dongh mienv cuotv liuz wuov dauh mienh tov Yesu bun ninh gan jienv mingh. Mv baac Yesu heuc ninh nzuonx aqv, 39gorngv mbuox ninh, “Nzuonx ganh nyei biauv aqv. Nzuonx mingh ziux Tin-Hungh tengx meih nyei jauv gorngv nzengc mbuox mienh.” Naaiv dauh mienh ziouc nzuonx mingh ziux Yesu tengx ninh nyei jauv gorngv nzengc bun yietc norm mungv nyei mienh muangx.

Yesu Zorc Dauh M'sieqv Dorn Nyei Baengc Longx Yaac Heuc Dauh Fu'jueiv Nangh Daaih

(Beiv mangc Matv^taai 9:18-26; Maako 5:21-43)

40Yesu yiem wuov ngaanc ziqc Gaa^li^li Koiv-Dorn nzuonx daaih, maaih mienh camv nyei a'hneiv nyei zipv weic zuqc ninh mbuo yiem wuov zuov jienv ninh. 41Maaih dauh gunv wuic dorngh nyei mienh, mbuox heuc Yailatv, daaih taux. Ninh mbaapv njiec Yesu nyei zaux-hlen njiec qaqv tov Yesu mingh ninh nyei biauv 42weic zuqc ninh nyei sieqv-ndoqc butv baengc oix daic haic aqv. Naaiv dauh sieqv nyei hnyangx-jeiv leih maiv go ziepc nyeic hnyangx.
 Yesu gan Yailatv mingh gau, mienh camv! haic mbengx jienv mingh.
43Yaac maaih dauh m'sieqv dorn butv baengc-hlutv duqv ziepc nyeic hnyangx. Ninh mingh lorz ndie-sai zorc gau ninh nyei baengc, zaaux nzengc ninh nyei zinh nyaanh, yaac maiv maaih haaix dauh zorc duqv ninh longx. 44Ninh ziouc mbengx jienv mingh taux Yesu nyei nqa'haav nqaang hluo Yesu nyei lui-juoqv. Baengc-hlutv ziouc liemh zeih dingh mi'aqv.
45Yesu naaic gaax, “Haaix dauh hluo zuqc yie?”
 Yaac maiv maaih haaix dauh laengz. Bide ziouc gorngv, “Sai-Diex aah! Mienh camv weih jienv meih, mbengx zuqc meih saah?”
46Mv baac Yesu gorngv, “Gengh maaih mienh hluo zuqc yie nyei lorqc. Yie hiuv nyei, weic zuqc maaih deix yie nyei qaqv cuotv mingh tengx mienh zorc baengc mi'aqv.”
47Wuov dauh m'sieqv dorn muangx haiz bingx maiv mbueiz aqv, ziouc sin zinx jienv nyei daaih mbaapv njiec Yesu nyei zaux-hlen. Ninh dorng jienv zuangx mienh mbuox Yesu ninh weic haaix diuc daaih hluo Yesu nyei lui-juoqv, yaac gorngv ninh nyei baengc liemh zeih longx nzengc mi'aqv.
48Yesu mbuox ninh, “M'dauh m'sieqv dorn aah! Weic zuqc meih sienx yie, meih nyei baengc longx mi'aqv. Gunv baengh orn nyei nzuonx aqv oc.”
49Yesu corc gorngv jienv waac wuov zanc, maaih dauh mienh yiem wuov dauh gunv wuic dorngh nyei mienh nyei biauv daaih mbuox Yailatv, “Meih nyei sieqv daic mi'aqv. Maiv zuqc daaih la'nyauv fin-saeng aqv oc.”
50Mv baac Yesu haiz naaiv deix waac ninh ziouc gorngv mbuox Yailatv, “Maiv dungx gamh nziex oc. Kungx oix zuqc sienx hnangv. Meih nyei sieqv ziouc longx daaih aqv.”
51Mingh taux Yailatv nyei biauv, Yesu maiv bun haaix dauh bieqc. Kungx bun Bide, Yo^han, Yaagorpc caux wuov dauh sieqv nyei diex maac bieqc hnangv. 52Zuangx mienh yiem ga'nyiec mbiouh mbiouh nyei nyiemv. Yesu gorngv, “Maiv dungx nyiemv aqv. Ninh maiv daic. Ninh m'njormh hnangv.” 53Zuangx mienh ziouc jatv Yesu, weic zuqc ninh mbuo hiuv duqv wuov dauh fu'jueiv za'gengh daic mi'aqv.
54Mv baac Yesu nanv jienv wuov dauh sieqv nyei buoz heuc, “Sieqv aah! Jiez sin daaih maah!” 55Wuov dauh sieqv ziouc nangh daaih, liemh zeih jiez sin daaih aqv. Yesu ziouc mbuox ninh mbuo lorz ga'naaiv bun wuov dauh fu'jueiv nyanc. 56Sieqv nyei diex maac mbuoqc horngh haic mv baac Yesu mbuox ninh mbuo, naaiv deix sic maiv dungx gorngv mbuox haaix dauh.