8

Cov quaspuj kws nrug Yexu moog

1Dhau ntawd Yexu txawm moog thoob plawg tej moos hab tej zej zog tshaaj tawm hab qha txuj xuv zoo has txug Vaajtswv lub tebchaws. Kaum ob tug thwjtim kuj nrug Yexu moog, 2hab muaj cov quaspuj qee leej kws Yexu ntab daab tawm hab khu mob zoo, yog Maivlag kws hu ua Mantala yog tug kws xyaa tug daab tub tawm huv nwg moog lawm, 3hab Yau‑ana kws yog Khuxa kws saib Helauj lub tsev tug quaspuj, hab Xuxana, hab muaj dua ntau tug quaspuj kws puab swv puab tej nyaj txag hov txhua chaw yug Yexu puab.

Tug kws tseb noob

(Mth. 13:1-9; Mk. 4:1-9)

4Thaus cov tuabneeg tuaj txoos ua ke coob coob hab muaj tuabneeg tuaj ntau lub moos tuaj cuag Yexu, nwg txawm ua paaj lug has tas, 5“Muaj ib tug tawm moog tseb noob. Thaus nwg tseb cov noob ib txha poob rua sau txujkev mas raug muab tsuj hab naag noog lug khaws noj lawm. 6Muaj ib txha poob rua sau tej laag zeb. Thaus noob tuaj lawd txawm tuag tshaav tsua qhov tsw muaj dej yug. 7Muaj ib txha poob rua huv plawv tsob xuav paug, tes tsob xuav paug hlub tuaj ua ke laum lawm. 8Muaj ib txha poob rua huv thaaj aav zoo mas hlub hab txw txwv ib puas npaug.” Thaus Yexu has taag le nuav lawd nwg txawm qw nrov has tas, “Leejtwg muaj qhov ntsej nov ca le noog nawj!”

Txhais zaaj paaj lug tseb noob

(Mth. 13:10-23; Mk. 4:10-20)

9Thaus cov thwjtim nug Yexu txug zaaj paaj lug hov lub ntsab yog le caag, 10Yexu has tas, “Tej kws muab npog ca lawd has txug Vaajtswv lub tebchaws, tub muab pub rua mej paub lawm, tassws ua paaj lug qha rua lwm tug
  “ ‘sub puab txhad saib taag saib thab
   los tsw pum
  puab noog taag noog thab
   los tsw nkaag sab.’
11“Zaaj paaj lug hov lub ntsab yog le nuav. Cov noob yog Vaajtswv txujlug. 12Cov kws poob rua sau txujkev yog cov kws tau nov mas daab Ntxwg Nyoog tuaj txeeb hlo tej lug hov huv puab lub sab moog sub puab txhad tsw ntseeg hab tsw txais txujkev dim. 13Cov kws poob rua sau tej laag zeb mas yog cov kws thaus tau nov tej lug hov puab zoo sab txais yuav, tassws puab cog caag tsw tub, puab txhad ntseeg ib ntus xwb. Thaus muaj kev swm sab puab txawm tso tseg lawm. 14Cov noob kws poob rua huv plawv tsob xuav paug yog cov kws tau nov lawm, tassws thaus puab ua neej nyob tej kev txhawj kev nyaj txag kev lomzem huv puab lub neej muab puab laum, puab tej txwv txhad tsw puv. 15Cov noob kws poob rua huv thaaj aav zoo yog cov kws tau nov tej lug hov hab muab khaws ca rua huv lub sab kws ncaaj hab zoo, hab puab muaj sab ntev txw txwv.

Muab thoob khwb lub teeb

(Mk. 4:21-25)

16“Tsw muaj leejtwg taws teeb es muab thoob khwb ca lossws txawb rua huv qaab txaag, yeej yuav muab txawb rua sau lub chaw txawb teeb sub cov tuabneeg kws nkaag lug txhad le pum kev. 17Tsua qhov tsw muaj ib yaam twg kws muab zais ca lawm yuav tsw raug muab thws tshwm lug, hab tsw muaj ib yaam twg kws muab npog ca lawm yuav tsw raug muab nthuav tawm lug rua luas pum. 18Vem le nuav mej yuav tsum ua tuab zoo noog. Tsua qhov tug kws muaj lawd yuav muab tsaav ntxwv rua nwg, tassws tug kws tsw muaj, txawm yog tej kws nwg xaav tas nwg muaj los yuav muab rhu ntawm nwg moog.”

Yexu nam hab nwg cov kwv

(Mth. 12:46-50; Mk. 3:31-35)

19Thaus ntawd Yexu nam hab nwg cov kwv txawm tuaj cuag Yexu tassws tuaj tsw tau ti vem tuabneeg coob heev. 20Muaj tuabneeg has rua Yexu tas, “Koj nam hab koj cov kwv sawv saab nrau xaav ntswb koj.” 21Yexu has rua puab tas, “Kuv nam hab kuv cov kwv yog cov kws noog Vaajtswv tej lug hab ua lawv nraim le.”

Yexu txwv cua daaj cua dub

(Mth. 8:23-27; Mk. 4:35-41)

22Muaj ib nub Yexu nrug nwg cov thwjtim nce rua huv lub nkoj hab has rua puab tas, “Peb ca le hlaa havtxwv moog rua saab tim u.” Puab txawm sawv kev moog. 23Thaus puab saamswm caij nkoj moog Yexu pw tsaug zug lawm. Tes cua daaj cua dub txawm ntsawj dej havtxwv mas dej tub yuav puv lub nkoj, ua rua puab raug ceblaaj. 24Cov thwjtim txhad moog tsaa Yexu has tas, “Tug Tswv tug Tswv, peb saamswm yuav puam tsuaj.” Yexu txawm tswm dheev lug txwv cua hab tej nthwv dej kws ndaas, cua hab dej txawm tu nrho txhua yaam txhad le tug yeeg lawm. 25Yexu has rua puab tas, “Mej txujkev ntseeg dua twg lawm?” Puab kuj ntshai hab phemfwj, sws has tas, “Tug nuav yog leejtwg es has rua cua hab dej mas cua hab dej kuj noog nwg lug?”

Yexu khu tug raug daab

(Mth. 8:28-34; Mk. 5:1-20)

26Yexu puab txawm caij nkoj moog txug lub moos Kelaxa le kaav xyuam, kws ncaaj ntawm Kalilai saab tim u. 27Thaus Yexu nce sau ntug nqhuab, muaj ib tug yawm raug daab huv lub moos hov txawm ntswb Yexu. Nwg tsw naav rwg tsho hab tsw nyob huv tsev ntev lug lawm, nwg nyob tom toj ntxaa xwb. 28Thaus nwg pum dheev Yexu nwg txawm qw nrov hab khwb nkaus ntawm Yexu has nrov nrov tas, “Au Yexu kws yog Vaajtswv kws Luj Dua Ndais tug tub, koj tuaj thaab kuv ua daabtsw? Kuv thov koj tsw xob tswm txom kuv.” 29Tub yog vem Yexu tau has kuas tug daab qas tawm huv tug yawm hov moog. (Daab pheej ntswj nwg ntau zag. Luas zuv nwg zoo hab tub muab loj cuj hab saw hlau khi nwg lawm los nwg nqug saw hlau tu nrho hab raug daab muab lawv rua tom tebchaws moj saab qhua.) 30Mas Yexu nug daab tas, “Koj npe hu le caag?” Nwg teb tas, “Kuv npe hu ua Coob,” tsua qhov muaj daab coob coob nkaag rua huv nwg. 31Tej daab hov txawm taij thov Yexu tsw xob ntab puab moog rua huv lub nam qhov tub tub. 32Muaj ib paab npua coob saamswm nrhav noj ntawm ntaav toj. Cov daab hov txawm thov Yexu ca puab txeem rua huv cov npua hov. Yexu txawm tso ncauj. 33Cov daab txawm tawm huv tug yawm hov moog nkaag rua huv paab npua, mas paab npua txhad dha plaag toj ntxhaab rua huv havtxwv txhaam dej tuag taag.
34Thaus cov tuabneeg yug npua pum tej xwm txheej nuav puab txawm dha moog pav tej hov rua huv lub moos hab tej zej zog. 35Mas tuabneeg txawm tawm tuaj saib tej xwm txheej kws tshwm lug hov. Thaus puab tuaj txug ntawm Yexu, puab pum tug kws daab tub tawm moog lawd naav rwg tsho hab meej pem zoo, nyob tsawg ntawm Yexu kwtaw, puab txhad ntshai kawg. 36Cov tuabneeg kws tau pum, kuj pav rua puab noog txug tug kws raug daab hov zoo hlo le caag. 37Cov tuabneeg kws nyob lub moos Kelaxa le kaav xyuam suavdawg txawm thov Yexu tawm ntawm puab moog, vem puab ntshai heev. Yexu txawm nce nkoj rov moog. 38Tug kws daab tawm huv nwg lawd kuj thov ca nwg nrug Yexu nyob ua ke. Tassws Yexu kuas nwg rov moog hab has tas, 39“Ca le moog tsev hab pav tas Vaajtswv tau ua le caag rua koj lawd rua puab noog.” Tes tug hov txawm rov qaab moog hab pav txhua yaam kws Yexu tau ua rua nwg thoob plawg lub moos hov paub.

Tug ntxhais kws tuag hab tug puj kov Yexu qaab tsho

(Mth. 9:18-26; Mk. 5:21-43)

40Thaus Yexu rov lug lawm muaj tuabneeg coob zoo sab tog nwg vem puab suavdawg tog ntsoov nwg. 41Muaj ib tug npe hu ua Yaila, yog tug thawj kws saib lub tsev sablaaj txawm tuaj khwb nkaus ntawm Yexu kwtaw, thov kuas Yexu moog tom nwg tsev, 42tsua qhov nwg muaj tuab tug ntxhais noob nyoog kwvlaam kaum ob xyoos, mob heev tub yuav tuag. Thaus Yexu moog, muaj tuabneeg coob coob nrug nwg moog sws txwv quas qev.
43Muaj ib tug quaspuj kws muaj mob nchuav cev tau kaum ob xyoos lawm, tsw muaj leejtwg khu tau nwg tug mob zoo, 44nwg txawm lug lawv Yexu qaab kov Yexu qaab tsho. Taamswm ntawd nwg ntshaav txawm tu nrho lawm. 45Yexu has tas, “Leejtwg kov kuv?” Thaus txhua tug tsw leeg Petu txawm has rua Yexu tas, “Xwbfwb, tuabneeg coob vej nkaus koj sws txwv quas qev koj.” 46Tassws Yexu has tas, “Muaj ib tug kov kuv tsua qhov kuv paub tas fwjchim tawm huv kuv lawm.” 47Thaus tug puj hov pum tas tswv nraim tsw tau nwg lug tshee quas nyo lug khwb nkaus rua ntawm Yexu xubndag qha taab meeg suavdawg tas nwg kov Yexu vem yog le caag, hab nwg tug mob tub zoo taamswm lawm. 48Yexu has rua nwg tas, “Mivntxhais 'e, koj txujkev ntseeg ua rua koj zoo lawm. Ca le moog ua sab tug quas yeeg.”
49Thaus Yexu tseed has tej lug hov, muaj ib tug tuaj ntawm tug thawj kws saib tsev sablaaj lub tsev tuaj has tas, “Koj tug ntxhais tub tuag lawm. Tsw xob txob xeeb xwbfwb dua le lawm.” 50Thaus Yexu nov le ntawd nwg txawm teb tug hov tas, “Tsw xob ntshai, ca le ntseeg xwb. Tug mivntxhais yeej yuav zoo.” 51Thaus Yexu tuaj txug lub tsev lawm nwg tsw kheev leejtwg nrug nwg nkaag moog tsuas yog Petu, Yauhaa hab Yakaunpau hab leej nam leej txwv moog xwb. 52Suavdawg quaj hab quaj nyav tug mivntxhais hov, tassws Yexu has tas, “Tsw xob quaj. Nwg tsw tuag, nwg tsaug zug xwb.” 53Puab txawm thuaj luag Yexu tsua qhov puab paub tas tug mivntxhais tub tuag lawm tag. 54Tassws Yexu ntsab nkaus tug mivntxhais hov txhais teg hab has rua nwg tas, “Mivntxhais 'e, ca le sawv tseeg.” 55Mas tug ntsuj plig txawm rov lug rua nwg, nwg txhad sawv tseeg taamswm ntawd. Yexu has kuas muab mov rua tug mivntxhais noj. 56Leej nam leej txwv kuj phemfwj heev. Yexu txwv kuas tsw xob qha leejtwg paub txug zaaj nuav.