3

Người Do-thái Sẽ Bị Phán Xét Dù Ðã Có Lời Chúa

1Vậy thì làm người Do-thái có ích gì chăng? Hoặc được cắt bì có lợi gì chăng?
2Có ích lợi nhiều lắm. Có giá trị đủ mọi mặt. Trước hết người Do-thái được Ðức Chúa Trời ủy thác Lời Ngài cho họ.
3Nếu có một số người bất trung thì sao? Liệu sự vô tín của họ sẽ vô hiệu hóa sự thành tín của Ðức Chúa Trời chăng?
4Chẳng hề như vậy! Dù mọi người đều dối trá, Ðức Chúa Trời vẫn luôn luôn chân thật, như có chép rằng,
  “Hầu Chúa luôn luôn đúng mỗi khi Ngài tuyên phán,
  Và luôn luôn đắc thắng mỗi khi Ngài phán xét.”
5Nhưng nếu sự bất chính của chúng ta làm cho sự công chính của Ðức Chúa Trời được thể hiện rõ ràng hơn, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Có phải Ðức Chúa Trời bất công khi Ngài giáng cơn thịnh nộ trên chúng ta chăng? (Tôi nói theo cách của người đời thường nói.)
6Chẳng hề như vậy! Vì nếu thế, làm sao Ðức Chúa Trời có thể xét đoán thế gian được?
7Còn nếu nhờ vào sự dối trá của tôi mà đức chân thật của Ðức Chúa Trời được nổi bật lên, quy vinh hiển về cho Ngài, thì tại sao tôi còn bị kết án như một kẻ tội lỗi?
8Nếu như thế là đúng, thì tại sao “Chúng ta không cứ làm điều ác đi để được điều thiện” như mấy kẻ đã vu khống chúng tôi, bảo rằng chúng tôi đã nói như vậy? Họ bị định tội là đáng lắm!

Mọi Người Ðều Phạm Tội

9Vậy thì sao? Chúng ta có khá hơn gì chăng?
 Không, chẳng khá hơn gì cả. Vì như chúng tôi đã chứng tỏ rằng, người Do-thái lẫn người Hy-lạp, tất cả đều ở dưới quyền lực của tội lỗi,
10như có chép rằng,
  “Chẳng có ai công chính,
  Dù một người cũng không.
  11Chẳng có người nào hiểu biết.
  Chẳng ai tìm kiếm Ðức Chúa Trời.
  12Tất cả đều lìa bỏ Ngài.
  Họ cùng nhau trở thành vô dụng.
  Chẳng có ai làm điều lành,
  Dù một người cũng không.
  13Cổ họng chúng khác nào huyệt mả mở ra;
  Lưỡi chúng nói toàn những lời giả dối;
  Dưới môi chúng là nọc rắn độc.
  14Miệng chúng chứa đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.
  15Chân chúng lẹ làng đi gây đổ máu.
  16Nẻo đường chúng đi qua để lại điêu tàn và đau khổ.
  17Chúng chẳng biết con đường hòa bình là gì.
  18Chẳng có sự kính sợ Ðức Chúa Trời ở trước mắt chúng.”
19Chúng ta biết rằng tất cả những gì Luật Pháp nói là nói cho những người ở dưới Luật Pháp để mọi miệng phải im lặng, và cả thế gian phải chịu sự phán xét của Ðức Chúa Trời, 20vì không người nào nhờ vâng giữ Luật Pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, bởi Luật Pháp giúp người ta biết thế nào là tội lỗi.

(3:21 - 5:21)

Cách Ðức Chúa Trời Giúp Chúng Ta Trở Nên Công Chính

LOÀI NGƯỜI ÐƯỢC XƯNG CÔNG CHÍNH NHỜ ÐỨC TIN

21Tuy nhiên hiện nay sự công chính của Ðức Chúa Trời đã được thể hiện độc lập với Luật Pháp, nhưng được Luật Pháp và Các Tiên Tri làm chứng cho. 22Tất cả những ai có lòng tin đều được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vì đã tin vào Ðức Chúa Jesus Christ, không phân biệt người nào, 23vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Ðức Chúa Trời. 24Nhờ ân sủng Ngài ban, chúng ta không phải trả một giá nào, mà được xưng công chính, nhờ sự cứu chuộc đã thực hiện trong Ðức Chúa Jesus Christ.
25Ðức Chúa Trời đã lập Ðấng Christ làm con vật hiến tế chuộc tội, hầu khi chúng ta tin vào huyết của Ðấng Christ, Ngài có thể nguôi cơn giận của Ngài. Ðức Chúa Trời đã bày tỏ đức công chính của Ngài, khi Ngài bỏ qua những tội lỗi loài người vi phạm trước kia, nhờ ơn chịu đựng vô lượng của Ngài; 26hiện nay Ngài cũng bày tỏ đức công chính của Ngài khi Ngài, Ðấng công chính, xưng công chính cho những người tin nhận Ðức Chúa Jesus.

Tầm Quan Trọng của Ðức Tin

27Vậy chúng ta tự hào ở điểm nào? Chúng ta chẳng có gì để tự hào cả.
 Chúng ta tự hào vì cậy vào Luật Pháp chăng? Hoặc cậy vào việc làm chăng? Hoàn toàn không. Nhưng chúng ta chỉ cậy vào luật của đức tin,
28vì chúng ta tin rằng một người có thể được xưng công chính nhờ đức tin mà không cần phải làm những việc Luật Pháp đòi hỏi.
29Ðức Chúa Trời nào phải là của người Do-thái thôi sao? Ngài không phải là Ðức Chúa Trời của các dân ngoại nữa sao?
 Vâng, Ngài cũng là Ðức Chúa Trời của các dân ngoại nữa.
30Vậy chỉ có một Ðức Chúa Trời, Ðấng sẽ cho những người được cắt bì được xưng công chính bởi đức tin, và cũng sẽ cho những người không được cắt bì được xưng công chính bởi đức tin.
31Thế thì chúng ta dựa vào đức tin mà phế bỏ Luật Pháp chăng?
 Chẳng hề như vậy! Ngược lại, chúng ta củng cố giá trị của Luật Pháp.