3

1Wuov nyungc, Yiutai Mienh maaih haaix nyungc gauh longx? ⟨Jiex gaatv nyei leiz⟩ maaih haaix nyungc maaih lamh longc nyei fai? 2Maaih nyei lorqc. Weic nyungc-nyungc maaih lamh longc nyei. Da'yietv, Tin-Hungh zorqv ninh ganh nyei waac jiu bun Yiutai Mienh goux. 3Se gorngv maaih deix maiv ziepc zuoqv hnangv haaix nor? Wuov nyungc ninh mbuo zoux bun Tin-Hungh ziepc zuoqv nyei jauv maiv lamh longc fai? 4Maiv zeiz! Maiv gunv lungh ndiev mienh dauh dauh gorngv-baeqc, Tin-Hungh kungx haih gorngv zien hnangv. Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  “Meih gorngv nyei waac bun cing meih horpc.
   Meih zuqc siemv nyei ziangh hoc meih yaac duqv hingh.”
5Ih zanc yie oix gorngv naaiv deix waac se hnangv baamh mienh hnamv cuotv daaih gorngv nor. Nziex maaih mienh gorngv, “Se gorngv mbuo zoux nyei waaic sic bun cing Tin-Hungh zoux duqv horpc, wuov nyungc mbuo oix zuqc hnangv haaix nor gorngv? Tin-Hungh nouz mbuo se ninh maiv baengh fim fai?” 6Zungv maiv zeiz! Se gorngv Tin-Hungh maiv baengh fim, ninh hnangv haaix nor haih siemv lungh ndiev mienh? 7Nziex maaih mienh haih gorngv, “Se gorngv yie zoux maiv zingx gauh haih bun cing Tin-Hungh zoux duqv zingx, ziouc bun mienh gauh duqv buatc Tin-Hungh nyei njang-laangc. Hnangv naaic, Tin-Hungh weic haaix diuc corc dingc yie zoux zuiz-mienh?” 8Weic haaix diuc maiv gorngv, “Oix zuqc zoux waaic sic cingx daaih haih cuotv kuv sic?” Maaih deix gorngv waac-huv mbuox mienh yie mbuo hnangv naaiv nor gorngv. Ninh mbuo zuqc dingc zuiz se horpc haic aqv.

Maiv Maaih Haaix Dauh Zoux Duqv Horpc Nzengc

9Wuov nyungc, mbuo Yiutai Mienh gauh longx Janx fai? Maiv zeiz. Zungv gorngv jiex nyei, Yiutai Mienh caux Janx, yietc zungv zuqc zuiz nyei qaqv gunv jienv. 10Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  “Maiv maaih haaix dauh caux Tin-Hungh horpc hnyouv,
   yietc dauh yaac maiv maaih.
  11Maiv maaih haaix dauh mengh baeqc,
   yaac maiv maaih haaix dauh oix lorz Tin-Hungh.
  12Dauh dauh huin nqaang leih Tin-Hungh.
   Yietc zungv ziouc waaic nzengc mi'aqv.
  Maiv maaih haaix dauh zoux longx,
   yietc dauh yaac maiv maaih.”
  13“Ninh mbuo nyei jaang-hoh hnangv wetv tong nyei janx-daic zouv nor.
   Ninh mbuo longc mbietc gorngv waac nduov mienh.”
  “Nzuih meix yaac gorngv waac-doqc hnangv naang-doqc nyei ndie nor.”
  14“Maaih im haic, zioux mienh nyei waac buangv nzengc nzuih.”
  15“Ninh mbuo hungh hec zoux doqc daix mienh siepv,
   16mingh taux haaix yaac kungx zoux waaic bun mienh kouv hnangv.
  17Baengh orn nyei jauv ninh mbuo maiv hiuv.”
   18“Ninh mbuo yaac maiv hiuv duqv gamh nziex Tin-Hungh.”
19Mbuo hiuv duqv leiz-latc fiev daaih gorngv nyei yietc zungv se gorngv bun yiem leiz-latc ga'ndiev nyei mienh. Hnangv naaiv bun mouz laanh mienh maiv maaih waac gorngv, yaac bun lungh ndiev mienh zuqc Tin-Hungh siemv zuiz. 20Weic zuqc ei Tin-Hungh mangc, maiv maaih yietc dauh mienh weic ei jienv leiz-latc zoux haih duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Leiz-latc kungx bun mienh hiuv duqv ganh maaih zuiz hnangv.

Tin-Hungh Hnangv Haaix Nor Bun Mienh Caux Ninh Horpc Hnyouv

21Ih zanc Tin-Hungh bun mienh hiuv duqv hnangv haaix nor haih duqv caux ninh horpc hnyouv daaih. Se maiv zeiz kaux leiz-latc. Mv baac ⟨Leiz-Latc⟩ caux Douc Waac Mienh nyei Sou zoux zorng-zengx gorngv naaiv maiv kaux leiz-latc nyei za'eix. 22Weic zuqc mienh sienx kaux Yesu Giduc, Tin-Hungh cingx bun dauh dauh sienx ninh wuov deix duqv caux ninh horpc hnyouv. Yaac maiv maaih haaix dauh ganh nyungc, 23weic zuqc mouz laanh mienh zungv baamz zuiz, leih duqv Tin-Hungh nyei njang-laangc go. 24Mv baac Tin-Hungh baeqc baeqc ceix en, longc Giduc Yesu zuoqc mienh nzuonx ziouc bun mienh caux ninh horpc hnyouv daaih. 25Tin-Hungh jiu Yesu zoux ziec nyei ga'naaiv weic bun mienh sienx kaux Yesu nyei nziaamv ziouc duqv Tin-Hungh guangc zuiz. Tin-Hungh hnangv naaiv nor zoux, biux mengh ninh se baengh fim nyei. Zinh ndaangc Tin-Hungh zoux hnyouv ndaauv, maiv gaengh zorqv mienh nyei zuiz. 26Mv baac ih zanc Tin-Hungh bun cing ninh baengh fim nyei, weic zuqc mienh baamz zuiz mv baac haaix dauh sienx kaux Yesu Giduc, Tin-Hungh bun wuov dauh caux ninh horpc hnyouv.
27Hnangv naaic, mbuo dorh haaix nyungc daaih bungx waac-maux? Maiv maaih haaix nyungc. Weic haaix diuc maiv maaih? Weic zuqc mbuo ei jienv leiz-latc zoux fai? Maiv zeiz. Se weic zuqc mbuo sienx hnangv. 28Mbuo hiuv duqv Tin-Hungh bun mienh caux ninh horpc hnyouv se weic mbuo sienx kaux Yesu, maiv zeiz weic ei leiz-latc zoux.
29Tin-Hungh kungx zoux Yiutai Mienh nyei Tin-Hungh hnangv fai? Ninh maiv zoux Janx nyei Tin-Hungh? Zoux nyei lorqc. Ninh yaac zoux Janx nyei Tin-Hungh. 30Kungx maaih nduqc dauh Tin-Hungh hnangv. Ninh oix bun liemh Yiutai Mienh, liemh Janx caux ninh horpc hnyouv. Yietc zungv duqv caux ninh horpc se weic ninh mbuo sienx kaux Yesu. 31Wuov nyungc, mbuo sienx Yesu ziouc bun leiz-latc ndortv fai? Maiv zeiz. Daaux nzuonx mbuo zoux bun leiz-latc gauh wuonv.