1

1Kuv yog Povlauj, yog Vaajtswv tug qhev hab yog Yexu Kheto tug tubkhai kws paab cov kws Vaajtswv xaiv ca lawd txujkev ntseeg hab paab puab paub qhov tseeb kws lawv le Vaajtswv txujkev, 2puab txhad muaj vaam tas yuav tau txujsa ib txhws tsw kawg kws Vaajtswv tug tsw txawj daag tau cog lug tseg thaus chiv keeb lug lawm. 3Thaus txug lub swjhawm kws teem ca Vaajtswv ua nwg txujlug tshwm lug ntawm tej lug kws muab cob rua kuv tshaaj tawm lawv le Vaajtswv kws yog peb tug Cawmseej nkaw lug ca. 4Kuv has moog rua Titau kws yog kuv tug tseem tub kws ntseeg ib yaam le kuv. Thov txujkev hlub hab txujkev sab tug ntawm Vaajtswv kws yog leej Txwv hab ntawm Yexu Kheto kws yog peb tug Cawmseej nrug nraim koj.

Titau teg num huv Khete

5Qhov kws kuv tso koj tseg rua huv koog povtxwv Khete hov kuj yog ca koj daws tej teeb meem kuas tav huvsw hab tsaa kuas muaj cov kws saib pawg ntseeg rua huv txhua lub moos lawv le kuv has rua koj.
6Tug kws saib pawg ntseeg yuav tsum yog tug kws tsw muaj chaw thuaj, muaj ib tug quaspuj hab nwg cov mivnyuas kuj ntseeg tsw raug luas xyaav tas yog tuabneeg loj leeb tuabneeg tawv ncauj. 7Vem tas tug saib pawg ntseeg yog tug kws leg Vaajtswv teg num yuav tsum yog tug kws tsw muaj chaw thuaj, tsw khaav theeb, tsw chim sai, tsw qaug dej qaug cawv, tsw ua nruj ua tswv, tsw xob ua lub sab hlub yuav ntau, 8zoo sab txais qhua, nyam qhov zoo, xyuam xwm, ncaaj nceeg, dawb huv hab txawj tswj nwg lub sab. 9Hab nwg yuav tsum tuav rawv tej lug qha kws tso sab tau lawv le kws qha lawd, sub nwg txhad swv tej lug qha raug cai txhawb sab hab caav yeej cov kws tawm tsaam tej lug hov.
10Tsua qhov muaj tuabneeg coob coob kws tawv ncauj, tsuas yog has tej lug tsw muaj qaabhau hab daag ntxag xwb, feem coob yog cov kws qha kuas ua kevcai txav. 11Yuav tsum kuas puab tswj puab lub qhov ncauj vem puab qha tej kws tsw tswm nyog qha sub txhad tau tshaaj thawj, ua rua tej tsev tuabneeg ntxhuv taag nrho. 12Huv puab cov hov muaj ib tug cev lug txeev has tas, “Cov tuabneeg Khete pheej daag ntxag, puab yog tsaj qus phem, hab cis nkeeg noj luj.” 13Tej lug timkhawv nuav muaj tseeb. Vem le nuav koj ca le ntuag puab nyaav sub puab txhad le ntseeg raug cai, 14tsw quav ntsej cov Yutai tej lug nruag lossws tej lug nkaw kws cov tuabneeg kws tub tso txujkev tseeb tseg lawd qha mej.
15Txhua yaam kuj dawb huv rua cov tuabneeg kws lub sab dawb huv, tassws tsw muaj ib yaam dawb huv rua cov tuabneeg phem hab tsw ntseeg. Puab tej kev xaav hab puab lub sab kws paub qhov zoo qhov phem kuj phem taag huvsw. 16Puab has tas puab paub Vaajtswv tassws qhov kws puab ua, puab tsw leeg yuav Vaajtswv. Puab yog tuabneeg ntxwm ntxub, tsw noog lug, tsw phim ua ib yaam num zoo hlo le.