1

Hră Paul Mơit Kơ Titos

1Kâo, Paul, jing ding kơna Ơi Adai laih anŭn jing ding kơna pơjao Yang Yêsu Krist mơit hră anai kơ ih, Titos. Ñu ruah laih kâo kiăng kơ pơkơtang tơlơi đaŏ kơnang ƀing Ơi Adai hơmâo ruah mă laih, laih anŭn yuakơ kiăng kơ thâo hluh kơ tơlơi sĭt, jing tơlơi ba nao pơ tơlơi thâo huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai, 2tơlơi đaŏ kơnang hăng tơlơi thâo krăn kơnang amăng tơlơi čang rơmang tơlơi hơdip hlŏng lar, jing tơlơi Ơi Adai, Pô ƀu thâo pơhiăp ƀlŏr ôh, ƀuăn laih hlâo kơ rơnŭk čơdơ̆ng hơmâo hrơi mông. 3Laih anŭn ƀơi bơyan Ơi Adai pơkă lui laih, Ñu ba rai boh hiăp Ñu pơ tơlơi bơngač mơ̆ng tơlơi pơtô pơblang, jing tơlơi Ñu jao brơi laih kơ kâo yua mơ̆ng tơlơi Ơi Adai pơđar, jing Pô Pơklaih ta.
4Kâo mơit hră anai kơ Titos, jing ană kâo sĭt amăng tơlơi đaŏ kơnang ƀing gơmơi pơpha hrŏm tui anai:
 Rơkâo tơlơi khăp pap hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m Ơi Adai Ama hăng Krist Yêsu Pô Pơklaih ta dŏ hrŏm hăng ih.

Ruah Pơjao Ƀing Djă̱ Bruă Sang Ơi Adai

5Tơhơnal tơlơi kâo lui ih dŏ glaĭ pơ plei Krêtê jing yuakơ kiăng kơ ih dưi pơgiŏng hĭ hơdôm tơlơi bruă aka ƀu giŏng hĭ ôh, laih anŭn jao bĕ bruă kơ ƀing khua wai lăng Sang Ơi Adai amăng rĭm boh plei tui hăng kâo kơčrâo brơi laih kơ ih. 6Sa čô khua wai lăng khŏm jing sa čô mơnuih arăng ƀu thâo ƀuăh ôh, rơkơi kơ kơnơ̆ng ha čô bơnai đôč, jing pô hơmâo ƀing ană bă ñu đaŏ kơnang kơ Ơi Adai, laih anŭn ƀu ngă brơi kơ arăng dưi pơčŭt ôh kơ tơlơi ƀing ană bă ñu yuakơ hơdip tă tăn hăng ƀu tui gưt. 7Yuakơ pô khua wai lăng jing pô arăng jao brơi laih hăng bruă mơnuă Ơi Adai, ñu khŏm jing mơnuih arăng ƀu thâo ƀuăh ôh. Ñu ƀu dưi pơgao pơang ƀôdah tañ hil ôh, ƀu khăp mơñum ia tơpai măt, ƀu ƀrưh mơhiăh ƀôdah hưp kluh gơnam ƀu djơ̆ lăp ôh. 8Samơ̆ ñu khŏm jing pô rơhao rơhmač ju̱m arăng, jing pô khăp kơ hơdôm tơlơi hiam klă, jing pô thâo pơkhư̆ pô, hơdip tơpă hơnơ̆ng, rơgoh hiam laih anŭn tŭ pơkhư̆ pơkra. 9Pô khua wai lăng khŏm djă̱ kơjăp kơ hơdôm tơlơi pơtô lăp sĭt tui hăng tơlơi ƀing ding kơna pơjao Yêsu hơmâo pơtô laih, kiăng kơ ñu dưi pơtrŭt pơkơjăp ƀing pơkŏn hăng tơlơi pơtô pơhrăm djơ̆ laih anŭn dưi pơgăl pơgang glaĭ hăng ƀing hlơi pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi pơtô djơ̆ anŭn.

Pơkơđiăng Kơ Ƀing Nai Pơtô Soh

10Kâo laĭ tui anŭn yuakơ hơmâo lu biă mă ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng, jing ƀing pơhiăp tơlơi đôč đač hăng pơblư̆ pơƀlŏr, boh nik ñu đơđa mơnuih amăng grup khăt klĭ yơh. 11Ƀing gơñu khŏm dŏ rơiăt yơh yuakơ ƀing gơñu hlak pơrŭng hĭ abih bang ƀing sang anŏ arăng yơh yua mơ̆ng hơdôm tơlơi ƀing gơñu ƀu dưi pơtô. Ƀing gơñu pơtô khul tơlơi anŭn yuakơ hưp kluh kơ gơnam ƀu lăp tơpă yơh. 12Anŭn jing wơ̆t tơdah hơmâo sa čô amăng ƀing pô pơala gơñu pô ăt pơhiăp laih mơ̆n tui anai, “Ƀing Krêtê juăt ƀlŏr nanao, sat ƀai kar hăng hlô glai laih anŭn jing ƀing alah hăng ră̱ ƀơ̆ng yơh.” 13Tơlơi pô pơala anŭn pơrơđah jing djơ̆ sĭt yơh. Hơnŭn yơh, ƀuăh pơkra bĕ ƀing gơñu kơtang, kiăng kơ ƀing gơñu kơjăp kơtang amăng tơlơi đaŏ kơnang. 14Laih anŭn ƀing gơñu ƀu či pơđi̱ng hơmư̆ kơ hơdôm tơlơi akhan đôč đač ƀing Yehudah dơ̆ng tah laih anŭn kŏn hơmư̆ tui khul tơlơi pơđar ƀing hlơi pô hơngah lui hĭ tơlơi sĭt lơi. 15Kơ ƀing hơmâo jua pơmĭn jơngeh rơgoh, abih bang tơlơi jing jơngeh rơgoh yơh, samơ̆ kơ ƀing hlơi pô hơmâo jua pơmĭn soh sat laih anŭn ƀu đaŏ kơnang ôh, sĭt ƀu jing hĭ jơngeh rơgoh ôh. Sĭt yơh, abih dua tơlơi pơmĭn gơñu wơ̆t hăng pran jua tơpă gơñu jing hĭ grĭ grañ soh sat yơh. 16Ƀing nai pơtô soh anŭn laĭ ƀing gơñu thâo krăn Ơi Adai, samơ̆ bruă mơnuă gơñu hơngah lui hĭ Ơi Adai yơh. Ƀing gơñu jing kar hăng gơnam hơƀak drak, jing ƀing ƀu tui gưt laih anŭn ƀu lăp ôh kơ tơlơi bruă ngă hiam klă.