27

  1Lúc đó CHÚA sẽ trừng phạt Lê-vi-a-than, con rắn uốn éo,
   Ngài sẽ trừng phạt Lê-vi-a-than, con rắn nằm cuộn tròn,
   bằng lưỡi gươm lớn, cứng rắn và mạnh mẽ của Ngài.
   Ngài sẽ giết con quái vật của biển.
  2Lúc đó người ta sẽ hát về vườn nho sai trái.
  3“Ta, CHÚA, sẽ chăm sóc vườn nho đó;
   ta sẽ tưới nó đúng thì.
  Sẽ không ai làm hại nó,
   vì ta sẽ ngày đêm canh giữ nó.
  4Ta không tức giận.
   Nhưng nếu ai dựng hàng rào gai gốc cho ta,
   Ta sẽ đến gây chiến và đốt rụi nó.
  5Nhưng nếu ai đến cùng ta để được an ninh
   và muốn làm hòa với ta,
   thì người đó hãy đến làm hòa với ta.”
  6Trong những ngày sắp đến,
   dân cư Gia-cốp như cây mọc rễ sâu;
  Ít-ra-en sẽ mọc như cây sắp trổ hoa.
   Thế gian sẽ đầy dẫy con cái chúng.

Chúa sẽ đày Ít-ra-en đi xa

  7CHÚA không làm hại dân Ngài
   như đã làm hại kẻ thù của họ;
   dân Ngài không bị giết
   như những kẻ tìm cách giết họ.
  8Ngài sẽ giàn xếp tranh chấp của Ngài với Ít-ra-en
   bằng cách đày họ đi xa.
   Ngài sẽ đẩy họ đi như gió nóng sa mạc.
  9Đó là cách làm cho tội lỗi dân Gia-cốp được tha;
   đó là cách tội lỗi họ được xóa đi;
   Ít-ra-en sẽ nghiền đá của bàn thờ ra bụi,
   không còn hình tượng hay bàn thờ nào
   còn lại để thờ thần A-sê-ra.
  10Lúc đó thành vững chắc có vách
   kiên cố sẽ hoang vắng như sa mạc.
   Bò con sẽ ăn cỏ ở đó.
   Chúng sẽ nằm và nhơi lá từ các nhánh cây.
  11Các nhánh cây sẽ khô và gãy,
   để đàn bà dùng làm củi chụm.
  Dân chúng không chịu hiểu,
   nên Thượng Đế sẽ không an ủi họ.
   Đấng Tạo hóa sẽ không tỏ lòng nhân từ cùng họ.
  12Lúc đó CHÚA sẽ gom dân Ngài lại từng người một,
   từ sông Ơ-phơ-rát cho đến suối Ai-cập.
  Ngài sẽ tách họ ra khỏi những dân khác, như lúa tách ra khỏi trấu.
  13Nhiều người trong dân ta
   hiện nay lạc mất trong A-xy-ri.
   Một số đã chạy trốn sang Ai-cập.
  Nhưng đến lúc đó sẽ có tiếng kèn lớn thổi lên,
   mọi người sẽ đến thờ phụng CHÚA
   trên núi thánh ở Giê-ru-sa-lem.