43

Giê-rê-mi-a Bị Mang Qua Ai-cập

1Khi Giê-rê-mi-a nói xong cho mọi người tất cả những lời ấy của CHÚA, Ðức Chúa Trời của họ, tức tất cả những lời mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của họ, đã sai ông rao báo cho họ, 2A-xa-ri-a con của Hô-sai-a, Giô-ha-nan con của Ca-rê-a, và tất cả những kẻ ngang tàn nói với Giê-rê-mi-a, “Ông nói láo. CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng tôi, không sai ông nói, ‘Chớ đi xuống Ai-cập để sống ở đó.’ 3Nhưng Ba-rúc con của Nê-ri-a đã xúi giục ông chống lại chúng tôi để nộp chúng tôi vào tay quân Canh-đê hầu chúng sẽ giết chúng tôi hoặc đem chúng tôi qua lưu đày ở Ba-by-lôn.”
4Vậy Giô-ha-nan con của Ca-rê-a, tất cả lãnh tụ các lực lượng kháng chiến, và toàn dân lúc đó quyết định không vâng theo tiếng CHÚA để ở lại trong xứ Giu-đa. 5Nhưng Giô-ha-nan con của Ca-rê-a và tất cả lãnh tụ các lực lượng kháng chiến đã bắt tất cả những người Giu-đa còn sót lại, tức tất cả những người đã bị xua đến các nước khác đã trở về tái lập cư trong xứ Giu-đa, 6gồm các đàn ông, đàn bà, trẻ em, các công chúa, và mọi người mà Nê-bu-xa-ra-đan quan chỉ huy quân thị vệ đã để ở lại với Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam con của Sa-phan, kể cả Tiên Tri Giê-rê-mi-a và Ba-rúc con của Nê-ri-a. 7Họ dẫn tất cả những người ấy vào đất Ai-cập, vì họ không vâng theo tiếng CHÚA; và họ đã đến tại Ta-pan-he.

Lời Cảnh Cáo về Tai Họa

8Bấy giờ có lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi-a ở Ta-pan-he, 9“Hãy bê một ít đá lớn và mang đến chôn dưới nền lát gạch ở lối vào cung điện của Pha-ra-ôn ở Ta-pan-he. Hãy làm sao để dân Giu-đa thấy việc của ngươi làm, 10rồi nói với chúng, ‘CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy, “Này, Ta sẽ sai và dẫn Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đầy tớ Ta đến nơi nầy. Nó sẽ đặt ngai nó trên những đá nầy, những đá Ta đã chôn giấu. Nó sẽ căng vương trại của nó trên những đá ấy. 11Nó sẽ đến, tàn phá đất Ai-cập, và làm cho
  Những kẻ bị định phải chết vì ôn dịch sẽ chết vì ôn dịch,
  Những kẻ bị định phải đi lưu đày sẽ bị bắt đem đi lưu đày,
  Những kẻ bị định phải chết bằng gươm sẽ bị giết bằng gươm.
12Nó sẽ nổi lửa đốt rụi các đền thờ các thần tượng ở Ai-cập. Nó sẽ thiêu rụi các đền thờ ấy và mang các thần tượng ấy đem lưu đày. Nó sẽ làm sạch đất Ai-cập như người chăn chiên làm sạch bọ chét chấy rận khỏi áo quần mình; rồi nó sẽ ra đi khỏi đó bình an. 13Nó sẽ đập nát các trụ đá thờ Bết Sê-mết trong đất Ai-cập. Nó sẽ thiêu rụi các đền thờ các thần tượng của Ai-cập trong lửa.”’”