22

Kêu Gọi Ăn Năn

1CHÚA phán thế nầy, “Hãy đi xuống cung điện của vua Giu-đa và tuyên bố điều nầy, 2‘Hãy nghe lời của CHÚA, hỡi vua Giu-đa đang ngồi trên ngai của Ða-vít, tức vua, bầy tôi của vua, và dân của vua, những người vào ra các cổng nầy. 3CHÚA phán thế nầy, “Hãy thực thi công lý và công chính, hãy giải thoát những kẻ bị cướp đoạt khỏi tay kẻ áp bức. Hãy chấm dứt ngay những hành vi bạo ngược. Chớ ngược đãi kiều dân, cô nhi, và góa phụ. Chớ làm đổ máu vô tội ở nơi nầy. 4Vì nếu các ngươi thật lòng thực hiện những điều ấy, các ngươi sẽ có các vua tiếp nối nhau ngồi trên ngai của Ða-vít, họ sẽ cỡi ngựa, đi xe chiến mã, cùng với bầy tôi hộ giá, và dân chúng vào ra các cổng của cung điện nầy. 5Nhưng nếu các ngươi không vâng theo những mạng lịnh nầy,” CHÚA phán, “thì Ta lấy chính Ta mà thề rằng Ta sẽ biến cung điện nầy thành một đống hoang tàn đổ nát,” 6vì CHÚA phán về nhà của vua Giu-đa như thế nầy,
  “Dù đối với Ta ngươi giống như Ghi-lê-át phì nhiêu,
  Như đỉnh núi Li-băng xanh tươi đi nữa,
  Chắc chắn Ta sẽ biến ngươi thành một nơi hoang vắng tiêu điều,
  Các thành phố của ngươi sẽ trở nên những nơi hoang phế không người ở.
  7Ta sẽ sai những kẻ phá hủy đến tàn phá ngươi;
  Ai nấy sẽ mang theo vũ khí của mình;
  Chúng sẽ chặt tất cả gỗ bá hương tốt nhất của ngươi mà quăng vào lửa.
8Sau đó nhiều người từ các dân các nước sẽ đi ngang qua thành nầy và sẽ hỏi nhau, ‘Tại sao CHÚA đã đối xử với thành lớn nầy như thế?’ 9Rồi người ta sẽ trả lời với chúng rằng, ‘Ấy là vì họ đã bỏ giao ước đã lập với CHÚA, Ðức Chúa Trời của họ, mà thờ phượng các thần khác và phục vụ các thần ấy.’
  10Chớ khóc cho kẻ bị giết, cũng đừng than tiếc về nó,
  Nhưng hãy khóc cách thảm thiết cho kẻ bị bắt phải rời khỏi quê hương,
  Vì nó sẽ không bao giờ trở về nơi chôn nhau cắt rún của nó nữa.”’”

Sứ Ðiệp Cho Các Con Giô-si-a

11CHÚA phán thế nầy về Sanh-lum con của Giô-si-a, người kế vị cha ông ấy làm vua Giu-đa và đã bị bắt đem đi khỏi nơi ấy, “Nó sẽ không bao giờ trở về nữa. 12Nó sẽ chết trong xứ nó bị dẫn đến lưu đày, và nó sẽ không bao giờ thấy lại đất nầy nữa.
  13Khốn thay cho kẻ dùng tiền của bất chính để xây nhà cho nó,
  Và lạm dụng quyền lực để xây dựng các nhà lầu cho nó.
  Khốn thay cho kẻ cậy quyền ỷ thế bắt người ta làm việc cho nó mà không trả tiền công,
  Bắt người ta phải lao động cho nó mà không trả thù lao.
14Ðó là kẻ nói rằng, ‘Ta sẽ xây cho ta một lâu đài đồ sộ, có nhiều phòng rộng lớn trên lầu. Ta sẽ cho trổ nhiều cửa sổ lớn, đóng các bức tường bằng gỗ bá hương, và sơn nó thành một lầu son gác tía.’
  15Có phải nhờ cung điện được đóng tường bằng nhiều gỗ bá hương mà ngươi sẽ thành một vua tốt hay sao?
  Há không phải cha của ngươi đã ăn và uống rồi thực thi công lý và thi hành lẽ phải hay sao?
  Thế nên mọi sự đã tốt đẹp cho ông ấy.
  16Ông ấy đã xét xử công minh cho duyên cớ của người nghèo và kẻ khốn cùng;
  Vì thế nên mọi sự tốt đẹp đã đến với ông ấy.
  Làm như thế há chẳng phải là biết Ta sao?” CHÚA phán.
  17“Còn ngươi, mắt ngươi và lòng ngươi đã không làm gì khác hơn là chú vào các việc:
  Làm sao để kiếm được lợi lộc bất chính;
  Làm sao để gây đổ máu người vô tội;
  Làm sao để thực hiện sự đàn áp và bạo tàn.”
  18Bây giờ, CHÚA phán thế nầy về Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa,
  “Người ta sẽ không than khóc nó;
  Không ai sẽ nói, ‘Than ôi, anh ơi!’ hay ‘Than ôi, chị ơi!’
  Không ai sẽ khóc cho nó, ‘Than ôi, chúa thượng ơi!’ hay ‘Than ôi, bệ hạ ơi!’
  19Người ta sẽ chôn nó như chôn một con lừa.
  Người ta sẽ lôi xác nó ra và vứt bên ngoài các cổng Thành Giê-ru-sa-lem.”

  20“Hãy lên Núi Li-băng mà gào khóc,
  Hãy cất tiếng rên rỉ trên Núi Ba-san,
  Hãy kêu khóc trên Núi A-ba-rim,
  Vì mọi kẻ yêu mến ngươi đã bị diệt.
  21Khi ngươi còn thịnh vượng Ta đã nhắc nhở ngươi,
  Nhưng ngươi đáp lại, ‘Tôi không muốn nghe.’
  Từ khi ngươi còn trẻ, ngươi vẫn đối xử với Ta như thế,
  Ngươi không vâng lời Ta.
  22Gió sẽ lùa đi mọi kẻ chăn dắt ngươi.
  Những kẻ yêu mến ngươi sẽ bị đem đi lưu đày.
  Khi ấy ngươi sẽ thấy tủi hổ và nhục nhã vì mọi điều xấu xa tội lỗi của ngươi.

  23Hỡi dân cư ở Li-băng,
  Những kẻ xây tổ ấm giữa rừng cây bá hương,
  Ngươi sẽ bị đau đớn biết bao khi cơn đau ập đến trên ngươi,
  Ðau như sản phụ quằn quại trong cơn lâm bồn.”

Sự Ðoán Phạt Cô-ni-a

24“Ta lấy mạng sống của Ta mà xác quyết,” CHÚA phán. “Cho dù Cô-ni-a con của Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa là chiếc nhẫn dùng làm ấn tín trong tay phải Ta, Ta cũng sẽ gỡ ngươi ra. 25Ta sẽ trao ngươi vào tay những kẻ tìm cách lấy mạng ngươi, vào tay những kẻ ngươi sợ hãi khi thấy mặt chúng, tức vào tay của Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn và vào tay của quân Canh-đê. 26Ta sẽ ném ngươi và người mẹ đã sinh ra ngươi vào một nước xa lạ, một nước không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của ngươi, và các ngươi sẽ chết ở đó. 27Chúng sẽ không bao giờ được trở về lại quê cha đất tổ nơi chúng hằng mong ước được trở về.”
28Có phải con người Cô-ni-a nầy là bình bể vô dụng, một món đồ không ai muốn dùng đó chăng?
 Tại sao ông ấy và con cháu ông ấy bị lùa đi và bị vứt bỏ trong một nước họ chưa hề biết vậy?
  29Hỡi đất nước, quê hương, và xứ sở,
  Hãy nghe lời của CHÚA!
  30CHÚA phán thế nầy,
  “Hãy ghi lại trong lịch sử rằng người ấy không có con,
  Một người cả đời không hề thành công,
  Vì không đứa con nào của nó thành công trong việc ngồi trên ngai của Ða-vít, để trị vì ở Giu-đa nữa.”