43

Tswv moog nyob Iyi tebchaws

1Thaus Yelemi has Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv tej lug txhua lu rua cov pejxeem noog taag lawm, yog tej lug kws Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv khaiv Yelemi moog has rua puab, 2mas Hausaya tug tub Axaliya hab Khale‑a tug tub Yauhanaa hab txhua tug txwvneej kws khaav theeb has rua Yelemi tas, “Koj daag xwb. Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv tsw tau khaiv kuas koj lug has tas, ‘Tsw xob moog nyob rua nraag Iyi tebchaws.’ 3Tassws Neliya tug tub Npalu tshaum kuas koj tawm tsaam peb, es yuav muab peb cob rua huv cov Kheentia txhais teg, sub puab txhad tua tau peb hab coj peb moog poob tebchaws rua huv Npanpiloo.”
4Khale‑a tug tub Yauhanaa hab cov thawj tub rog txhua tug hab cov pejxeem suavdawg tsw noog Yawmsaub tej lug kws has kuas nyob huv Yuta tebchaws xwb. 5Mas Khale‑a tug tub Yauhanaa hab cov thawj tub rog txhua tug coj cov tuabneeg Yuta suavdawg kws tseed tshuav nyob tswv moog, yog cov kws raug lawv moog nyob huv txhua lub tebchaws lawm es rov lug nyob huv Yuta, 6tsw has quasyawg, quaspuj, mivnyuas hab vaajntxwv tej ntxhais, hab txhua tug kws tug thawj rog Nenpuxalantaa kws zuv vaajntxwv tau muab tseg ca rua Kentaliya kws yog Ahikhaa tug tub hab yog Safaa tug xeeb ntxwv. Yauhanaa kuj coj Yelemi kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug hab Neliya tug tub Npalu moog. 7Puab txawm moog txug Iyi tebchaws, vem yog puab suavdawg tsw noog Yawmsaub tej lug. Mas puab txhad moog txug ntawm lub moos Thapaahe.
8Mas Yawmsaub has lug tuaj rua Yelemi huv lub moos Thapaahe tas, 9“Ca le nqaa tej pob zeb luj huv koj txhais teg coj moog zais rua huv tej kem zeb kws pua txujkev kws moog rua huv Falau lub tsev huv lub moos Thapaahe taab meeg cov tuabneeg Yuta, 10hab has rua puab tas, ‘Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus, kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Saib maj, kuv yuav hu hab coj vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo kws yog kuv tug qhev tuaj, mas nwg yuav txawb nwg lub zwm txwv hab tsaa nwg lub tsev ntaub vaajntxwv rua sau tej pob zeb kws kuv muab zais ca nuav. 11Nwg yuav tuaj ntaus Iyi tebchaws, mas cov kws tub npaaj rua kev mob kis kuj yuav muab rua kev mob kis, hab cov kws tub npaaj rua luas nteg moog, kuj muab rua luas nteg moog, cov kws tub npaaj rua nav ntaaj nav rag, kuj muab rua nav ntaaj nav rag. 12Nwgl yuav tis tawg hlawv Iyi tej tsev daab, hab muab hlawv pov tseg hab lws puab tej txoov daab coj moog. Nwg yuav muab lub tebchaws Iyi ntxuav ib yaam le tug yug yaaj ntxhua lub tsho ntev kuas tuv pluj taag, hab nwg yuav tawm hov ntawd moog tso sab plhuav. 13Nwg yuav muab tej ncej teev daab huv lub moos Heli‑aupoli huv Iyi tebchaws rhuav taag, hab yuav muab suavtawg hlawv Iyi tej tsev daab pov tseg.’ ”