42

Gióp Được Phục Hồi

  1Gióp thưa với CHÚA:
  2Con biết Chúa là Đấng Toàn Năng,
   Ý định Ngài không ai cản trở được.
  3Chúa hỏi con là ai, không hiểu biết gì, sao dám nghi ngờ ý định Chúa.
   Thật con đã nói những điều con không hiểu,
   Những việc diệu kỳ quá, con không sao hiểu thấu.
  4Chúa bảo con lắng nghe Chúa phán dạy
   Và trình lên Chúa những điều Chúa hỏi con.
  5Trước kia con chỉ nghe đồn về Chúa,
   Nhưng bây giờ, chính mắt con đã thấy Ngài.
  6Vì vậy, con xấu hổ về mọi điều con nói
   Và xin ăn năn giữa đống tro bụi.

Gióp Cầu Nguyện Cho Các Bạn

7Sau khi phán dạy Gióp, CHÚA bảo Ê-li-pha, người Thê-man: “Ta giận con và hai bạn con, vì các con không nói sự thật về Ta như Gióp, tôi tớ Ta, đã nói. 8Vậy bây giờ, hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực, đem đến Gióp, tôi tớ Ta, và dâng tế lễ thiêu cho chính các con. Gióp, tôi tớ Ta, sẽ cầu thay cho các con. Ta sẽ nhậm lời Gióp và không phạt các con theo sự dại dột của các con, vì các con không nói sự thật về Ta như Gióp, tôi tớ Ta, đã nói.” 9Ê-li-pha, người Thê-man, Binh-đát, người Su-a, và Sô-pha, người Na-a-ma, vâng lời, làm mọi điều y như CHÚA phán dạy. CHÚA nhậm lời cầu xin của Gióp.

Gióp Được Phục Hồi

10Sau khi Gióp cầu thay cho các bạn, CHÚA phục hồi Gióp và ban cho Gióp gấp đôi những gì Gióp có xưa kia. 11Tất cả các anh chị em và những người từng quen biết Gióp trước đây đều đến thăm và ăn mừng với Gióp tại nhà ông. Họ chia buồn và an ủi Gióp về mọi điều bất hạnh CHÚA đã đem lại. Mỗi người tặng Gióp một nén bạc và một chiếc vòng bằng vàng.
12CHÚA ban phước cho Gióp trong những năm sau của đời ông nhiều hơn những năm trước. Ông có mười bốn ngàn cừu, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa cái. 13Ông cũng có bảy con trai và ba con gái. 14Ông đặt tên cho cô lớn nhất là Giê-mi-ma, cô thứ nhì là Kê-xia, và cô thứ ba là Kê-ren-Ha-búc.
15Khắp cả vùng đó, không tìm được một người nữ nào đẹp bằng ba cô con gái của Gióp. Ba cô đều được cha mình chia gia tài như các anh em trai.

Gióp Qua Đời

16Sau đó, Gióp sống thêm một trăm bốn mươi năm nữa, nhìn thấy con cháu đến đời thứ tư. 17Rồi Gióp qua đời, tuổi thọ cao và thỏa lòng.