HY-BÁ

1

1Thời xưa, Thượng Đế đã dùng các nhà tiên tri dạy bảo tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. 2Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Thượng Đế sai Con Ngài là Chúa Cứu Thế dạy dỗ chúng ta. Thượng Đế đã nhờ Con Ngài sáng tạo vũ trụ, cũng cho Con Ngài thừa kế quyền chủ tể vạn vật.
3Chúa Cứu Thế là vinh quang rực rỡ của Thượng Đế, là hiện thân của bản thể Ngài. Chúa dùng lời quyền năng bảo tồn vạn vật. Sau khi hoàn thành việc tẩy sạch tội lỗi, Chúa ngồi bên phải Thượng Đế uy nghiêm trên Thiên đàng.

Chúa Cứu Thế lớn hơn thiên sứ

4Chúa Cứu Thế cao trọng hơn các thiên sứ nên danh vị Ngài cũng cao cả hơn. 5Có khi nào Thượng Đế bảo một thiên sứ:
“Ngươi thật là Con Ta
Ngày nay Ta đã sinh Ngươi”
hoặc:
“Ta sẽ làm Cha Ngươi
Và Ngươi sẽ làm Con Ta”?
6Hơn nữa, khi đưa Con trưởng của Ngài vào đời, Thượng Đế ra lệnh: “Tất cả thiên sứ của Thượng Đế phải thờ lạy Con!” 7Thượng Đế đã miêu tả thiên sứ: “Ngài làm cho thiên sứ giống như gió
Và tôi tớ Ngài như ngọn lửa.”
8Nhưng Thượng Đế phán về Con Ngài:
“Ngai Thượng Đế sẽ trường tồn vĩnh cửu.
Chúa dùng công lý cai trị nước Ngài.
9Chúa yêu lẽ công chính, ghét điều gian ác.
Nên Thượng Đế — cũng là Thượng Đế của Chúa —
Ban cho Chúa sự vui mừng trổi hơn bạn hữu.”
10Thượng Đế cũng gọi con Ngài là Chúa:
“Ban đầu Chúa sáng tạo địa cầu
Các tầng trời cũng do tay Chúa dựng nên.
11Trời đất sẽ tiêu tan nhưng Chúa hằng còn
Vạn vật sẽ rách nát như áo cũ.
12Chúa sẽ cuốn chúng lại như áo dài,
Như chiếc áo tồi tàn, cũ mục.
Nhưng Chúa vẫn còn nguyên
Tuổi tác Chúa không hề cùng.”
13Chẳng khi nào Thượng Đế bảo một thiên sứ:
“Hãy ngồi bên phải Ta cho đến chừng
Ta đặt kẻ thù Con làm bệ chân Con.”
14Các thiên sứ chỉ là thần phục dịch được Chúa sai đi phục vụ những người hưởng ân cứu rỗi.