1

Vajtswv Txib Nws Tus Tub Los Qhia Peb

1Thaum ub muaj ntau zaus Vajtswv ua li ub li no qhia cov uas cev Vajtswv lus kom lawv qhia rau peb cov yawgkoob paub tej uas Vajtswv hais, 2tiamsis tiam kawg no Vajtswv txib Vajtswv tus Tub los qhia peb. Vajtswv tsa Vajtswv tus Tub ua tus tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb. Thaum kawg Vajtswv yuav pub ib puas tsav yam huv tibsi ua tus Tub ntawd tug. 3Vajtswv lub hwjchim ua rau tus Tub ntawd ci ntsa iab. Nws muaj hwvxyeej ib yam li Vajtswv, nws tej lus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tuav lub ntuj thiab lub ntiajteb. Thaum nws theej neeg lub txhoj tas lawm, nws mus saum ntuj ceebtsheej. Nws mus zaum ntawm Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus sab xis.

Yexus Muaj Hwjchim Loj Dua Cov Timtswv Saum Ntuj

4Vajtswv tis lub npe uas tseemceeb dua cov timtswv ceebtsheej lub rau Vajtswv tus Tub, ib yam li Vajtswv tsa Vajtswv tus Tub ua tus uas muaj hwjchim loj dua cov timtswv ceebtsheej. 5Rau qhov Vajtswv yeej tsis tau hais rau nws cov timtswv ib tug twg hais tias,
  “Koj yog kuv tus Tub;
   hnub no kuv ua koj Txiv lawm.”
Lossis Vajtswv tau hais rau cov timtswv ib tug twg hais tias,
  “Kuv yuav yog nws Txiv,
   thiab nws yuav ua kuv tus Tub.”
6Thaum Vajtswv yuav txib Vajtswv tus Tub hlob nqis los hauv ntiajteb, Vajtswv rov hais dua li no:
  “Vajtswv cov timtswv txhua tus
   yuav tsum pehawm tus Tub.”
  7Thaum Vajtswv hais txog cov
   timtswv, nws hais tias,
  “Vajtswv tsim Vajtswv cov timtswv zoo li cua,
  thiab nws tsim nws cov tubtxib zoo li nplaim taws.”
8Tiamsis thaum Vajtswv hais txog nws tus Tub, nws hais tias:
  “Vajtswv, koj lub tebchaws yuav nyob mus ibtxhis,
  Koj kav koj haivneeg mus rau txojkev ncaj ncees.
  9Koj nyiam qhov zoo, koj ntxub qhov phem.
  Twb yog vim li no Vajtswv tus uas yog koj tus Vajtswv
  thiaj xaiv koj cia thiab ua rau koj zoo siab kawg li,
  rau qhov koj tau koob meej heev dua koj cov phoojywg.”
10Nws hais dua hais tias,
  “Tus Tswv, thaum chivkeeb koj tsim lub ntiajteb
   thiab yog koj txhais tes tsim lub ntuj.
  11Tej ntawd puavleej yuav ploj mus,
   tiamsis koj yuav nyob mus li;
  tej ntawd yuav txawj qub ib yam li tej ris tsho.
  12Koj yuav muab tej ntawd tais cia ib
   yam li luag tais lub tsho ntev,
  thiab koj yuav muab tej ntawd hloov
   ib yam li luag hloov ris tsho.
  Tiamsis koj yeej zoo li qub, koj yuav
   tsis txawj laus.”
13Vajtswv yeej tsis tau hais rau Vajtswv cov timtswv ib tug twg hais tias,
  “Koj cia li los zaum ntawm kuv sab xis mus txog
  thaum kuv muab koj cov yeebncuab rau koj tsuj.”
14Yog li ntawd, cov timtswv ceebtsheej tsuas yog cov neeg qaum ntuj uas ua Vajtswv txoj haujlwm xwb. Vajtswv txib lawv los pab cov neeg uas yuav dim lub txim.