1

Vajtswv siv nws tus tub hais

1Yav thaum ub Vajtswv siv cov xibhwb cev lus hais rau peb tej poj koob yawm txwv ntau zaus thiab siv ntau yam txujci, 2tiamsis tiam kawg no nws hais ntawm nws tus Tub rau peb, yog tus uas nws tsa los saws ib puas tsav yam ua qub txeeg qub teg, thiab yog tus uas nws siv tsim lub ntuj lub teb huvsi. 3Leej Tub zoo li daim iav tsom kom pom Vajtswv tus duab ci ntsa iab, nws tus yam ntxwv zoo thooj li Vajtswv txhua yam huvsi, nws siv nws tej lus uas muaj hwjchim loj tuav rawv ib puas tsav yam huvsi cia. Thaum nws ntxuav tej kev txhaum tseg huvsi lawm nws zaum ntawm Vajtswv uas loj dua ntais sab tes xis saum ntuj ceeb tsheej, 4thiaj zoo dhau cov tubtxib saum ntuj ib yam li uas nws tau lub npe uas tsim txiaj dua cov tubtxib saum ntuj tej npe.

Leej tub loj dhau cov tubtxib saum ntuj

5Rau qhov muaj ib tug tubtxib twg uas Vajtswv hais rau nws tias,
  “Koj yog kuv tus Tub,
   hnub no kuv yug tau koj lawm”?
Lossis hais tias,
  “Kuv yuav ua nws leej txiv
   thiab nws yuav ua kuv tus Tub.”?

6Thiab muaj dua ib zaug thaum Vajtswv coj nws tus tub hlob los rau hauv lub ntiajteb nws hais tias,

  “Cia Vajtswv cov tubtxib saum ntuj
   sawvdaws pe hawm tus Tub.”
7Hais txog cov tubtxib saum ntuj nws hais tias,
  “Nws tsim nws cov tubtxib saum ntuj
   zoo ib yam li cua,
  thiab tsim nws cov tub qhe
   zoo ib yam li nplaim taws.”

8Tiamsis hais txog nws leej Tub nws hais tias,
  “Au Vajtswv, koj lub zwm txwv
   muaj nyob mus ib txhis tsis kawg.
  Tus cwj uas ua vajntxwv kav
   yog tus cwj ncaj ncees.
  9Koj nyiam txojkev ncaj ncees,
   koj ntxub txojkev limhiam.
  Vim li no Vajtswv, koj tus Vajtswv, tau muab
   cov roj uas ua kom zoo siab xyiv fab
   hliv tsa koj ua loj dua koj cov kwvluag.”

10Thiab hais tias,
  “Au tus Tswv, thaum ub
   koj tiag taw rau lub ntiajteb,
   thiab lub ntuj yog koj txhais tes ua.
  11Tej ntawd yuav puam tsuaj tag,
   tiamsis koj yuav nyob mus li,
  tej ntawd yuav txawj qub
   yam li tej tsoos tsho.
  12Koj yuav muab tej ntawd kauv
   ib yam li kauv thooj ntaub
  thiab raug muab hloov
   ib yam tej tsoos tsho.
  Tiamsis koj tseem zoo li qub,
   thiab koj lub niaj lub xyoo tsis txawj kawg.”

13Muaj tus tubtxib saum ntuj twg uas Vajtswv hais rau nws tias,
  “Cia li zaum ntawm kuv sab xis,
   mus txog thaum kuv muab
   koj cov yeeb ncuab ua koj lub rooj tiag taw.”?
14Tej tubtxib saum ntuj yog tej ntsuj plig uas ua Vajtswv tes haujlwm uas raug txib mus tu cov uas yuav tau txojkev dim los tsis yog?