15

Đại nạn sau cùng

1Sau đó tôi trông thấy một dấu lớn hết sức kỳ lạ trên thiên đàng. Có bảy thiên sứ mang bảy cơn khốn khổ lớn. Đây là những cơn khốn khổ cuối cùng vì sau đó cơn giận của Thượng Đế sẽ nguôi.
2Tôi thấy có cái gì giống như biển thủy tinh trộn với lửa. Tất cả những người chiến thắng con vật và hình tượng nó cùng thắng con số của tên nó đều đứng bên cạnh biển thủy tinh. Họ ôm đờn cầm mà Thượng Đế đã trao cho. 3Họ hát bài ca Mô-se, tôi tớ của Thượng Đế và bài ca Chiên Con như sau:
  “Ngài làm những việc lớn lao và diệu kỳ,
   Lạy Chúa là Thượng Đế Toàn Năng.
  Mọi điều Ngài làm đều đúng và chân thật,
   Lạy Vua của mọi dân tộc.
  4Lạy Chúa, mọi người sẽ kính sợ Ngài,
   và ca ngợi Ngài.
  Chỉ một mình Ngài là thánh.
  Mọi dân tộc sẽ đến thờ phụng Ngài,
   vì những điều phải Ngài làm
   nay đã phơi bày ra.”
5Sau đó tôi thấy đền thờ tức Lều Giao Ước trên thiên đàng mở ra. 6Bảy thiên sứ mang bảy cơn đại nạn từ đền thờ đi ra. Tất cả đều mặc áo vải gai sạch và sáng, ngực thắt đai vàng. 7Rồi một trong bốn con vật trao cho mỗi thiên sứ một chén vàng đựng đầy cơn thịnh nộ của Thượng Đế là Đấng sống đời đời. 8Đền thờ dầy đặc khói của vinh hiển và quyền năng Thượng Đế. Không ai được vào đền thờ cho đến khi bảy cơn khốn khổ của bảy thiên sứ đã xảy ra xong xuôi.