11

Xa‑u ntaus yeej cov Asmoo

1Naha uas yog neeg Asmoo txhij rog tuaj vij ntaus lub moos Yanpe Kile‑a. Cov neeg hauv lub moos Yanpe sawvdaws hais rau Naha tias, “Thov koj nrog peb sib cog lus mas peb yuav zwm rau koj.” 2Tiamsis Naha uas yog neeg Asmoo hais rau lawv tias, “Tsuav yog ua li no kuv thiaj kam nrog nej sib cog lus xwb. Kuv yuav kaus nej txhua tus sab qhov muag xis pov tseg thiaj ua rau cov Yixayee poob ntsej muag.” 3Cov kev txwj laus hauv lub moos Yanpe hais rau nws tias, “Thov zam sijhawm rau peb xya hnub xwv peb thiaj tso tub xa xov mus hais thoob plaws Yixayee tebchaws. Yog tsis muaj leejtwg cawm tau peb, peb yuav muab peb cob rau hauv koj txhais tes.” 4Thaum cov tub xa xov tuaj txog Kinpe‑a uas yog Xa‑u lub moos, lawv piav tej xwm ntawd rau cov pejxeem hnov, mas cov pejxeem sawvdaws kuj quaj nrov nrov.
5Thaum Xa‑u raws nyuj tom tshav zaub los, Xa‑u hais tias, “Cov pejxeem raug dabtsi es lawv quaj?” Lawv thiaj piav rau nws paub txog tej xov uas cov neeg hauv Yanpe tuaj hais. 6Thaum Xa‑u hnov tej lus ntawd lawd Vajtswv tus Ntsuj Plig los kav tag nrho Xa‑u, nws thiaj npau taws ceev. 7Nws muab kiag ib nkawg nyuj los txiav ua tej ywb yav muab rau cov tub xa xov xa mus thoob plaws Yixayee tebchaws hais tias, “Yog leejtwg tsis tuaj nrog Xa‑u thiab Xamuyee mus mas nws tej nyuj yuav raug li no.” Mas cov pejxeem sawvdaws kuj ntshai Yawmsaub heev, lawv thiaj tuaj ua kiag ib nqag. 8Thaum Xa‑u txhij lawv tuaj ua ke ntawm Npexe, suav Yixayee cov txivneej muaj 300,000 leej thiab suav Yuda cov txivneej muaj 30,000 leej. 9Lawv thiaj hais rau cov tub xa xov uas tuaj ntawd tias, “Nej cia li hais li no rau cov neeg hauv Yanpe Kile‑a tias, ‘Tagkis thaum tshav ntuj kub nej yuav txais kev cawm dim.’ ” Thaum cov tub xa xov rov los hais rau cov hauv Yanpe lawv kuj zoo siab xyiv fab. 10Yog li no cov hauv Yanpe hais rau Naha tias, “Tagkis peb yuav muab peb cob rau koj, koj cia li ua rau peb raws li koj pom zoo.” 11Tagkis tom qab Xa‑u muab nws cov neeg faib ua peb pab. Thaum kaj ntug txoog lawv txeem rau hauv cov Asmoo lub yeej tua cov Asmoo mus txog tav su. Cov uas dim tsis tuag kuj khiav ua sab ua sua tsis tshuav ob leeg nyob ua ke li.
12Ces cov pejxeem txawm hais rau Xamuyee tias, “Cov uas hais tias, ‘Xa‑u yuav kav peb lov?’ yog leejtwg? Cia li coj cov neeg ntawd tawm los, peb yuav muab tua pov tseg.” 13Tiamsis Xa‑u hais tias, “Hnub no tsis txhob cia leejtwg raug tua kiag li, rau qhov hnub no Yawmsaub tau cawm cov Yixayee dim.”
14Xamuyee thiaj hais rau cov pejxeem tias, “Peb cia li mus rau Kilakas thiab tsa kom muaj vajntxwv kav tebchaws dua ib zaug.” 15Cov pejxeem sawvdaws thiaj li mus rau lub moos Kilakas thiab lawv tsa Xa‑u ua vajntxwv rau ntawm Yawmsaub xubntiag hauv lub moos Kilakas. Lawv tua tsiaj xyeem rau Yawmsaub ua kevcai sib raug zoo, mas Xa‑u thiab cov Yixayee sawvdaws kuj zoo siab xyiv fab kawg rau qhov ntawd.