11

Trận Gia-be

1Lúc ấy, Na-hách chỉ huy đạo quân Am-môn đến bao vây Gia-be Ga-la-át. Người Y-sơ-ra-ên trong thành Gia-be khẩn khoản với Na-hách: "Xin ông kết hòa ước với chúng tôi, chúng tôi sẽ phục vụ ông." 2Na-hách trả lời: "Được, nhưng với điều kiện: mọi người phải bị ta móc mắt bên phải để làm sỉ nhục toàn dân Y-sơ-ra-ên." 3Các trưởng lão Gia-be đáp: "Xin hoãn cho bảy ngày để chúng tôi sai người đi các nơi cầu cứu. Nếu không được, chúng tôi sẽ ra đầu hàng."
4Khi sứ đi đến Ghi-bê-a - quê của Sau-lơ báo cáo cho dân tin này, mọi người nghe đều òa lên khóc. 5Vừa lúc đó Sau-lơ đi cày ngoài đồng về; ông hỏi: "Vì sao mọi người khóc lóc như vậy?" Họ kể cho ông nghe việc xảy ra ở Gia-be. 6Sau-lơ nghe xong tin này, Thần Linh của Thượng Đế giáng mạnh trên ông và cơn giận ông nổi lên. 7Ông bắt một cặp bò sả ra từng miếng rồi sai sứ đem đi khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên, rao rằng: "Ai không theo Sa-mu-ên và Sau-lơ ra trận, bò của người ấy sẽ bị chặt nát ra như thế này." Chúa làm cho nhân dân sợ hãi trước cơn giận của Sau-lơ, họ cùng nhau răm rắp đi theo vua. 8Tại Bê-xéc, Sau-lơ kiểm điểm quân số thấy có ba trăm ngàn người Y-sơ-ra-ên và ba mươi ngàn người Giu-đa.
9Người ta bảo các sứ giả trở về Gia-be Ga-la-át báo tin: "Trưa mai, anh em sẽ được tiếp cứu." Khi nghe tin này, người Gia-be mừng lắm. 10Họ nhắn với Na-hách: "Ngày mai chúng tôi xin ra đầu hàng, và ông sẽ đối xử chúng tôi thế nào tùy ý." 11 Sáng sớm hôm sau, Sau-lơ chia quân ra làm ba đạo, xông vào tấn công quân Am-môn và đánh giết cho đến trưa. Tàn quân địch chạy tản mát mỗi người một ngả. 12Có người đề nghị với Sa-mu-ên: "Xin đem xử tử những ai đã dám phản đối việc Sau-lơ lên ngôi." 13Nhưng Sau-lơ nói: "Không một ai phải bị xử tử hôm nay cả, vì là ngày Chúa giải cứu Y-sơ-ra-ên."
14Sa-mu-ên bảo nhân dân: "Chúng ta đến Ghinh-ganh để chấn chỉnh lại vương quốc!" 15Vậy mọi người đi đến Ghinh-ganh và trước sự chứng giám của Chúa, họ làm lễ tấn phong Sau-lơ làm vua. Họ dâng lễ vật thù ân cho Chúa. Sau-lơ cũng như toàn dân đều hân hoan vô cùng.