11

Saul Pơklaih Plei Yabes

1Nahas pơtao ƀing Ammôn đĭ rai wang hruă plei Yabês-Gilead. Tui anŭn, abih bang ƀing Yabes laĭ kơ ñu, “Pơjing bĕ tơlơi pơgop hăng ƀing gơmơi tui anŭn ih ƀu pơdjai hĭ ƀing gơmơi laih anŭn ƀing gơmơi či mă bruă kơ ih yơh.”
2Samơ̆ Nahas pơtao ƀing Ammôn anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Kâo či pơjing tơlơi pơgop hăng ƀing gih kơnơ̆ng sa tơlơi, kâo či khoĕk hĭ mơta gah hơnuă mơ̆ng rĭm čô amăng ƀing gih, tui anŭn kăh kâo či ba rai tơlơi pơmlâo kơ ƀing Israel.”
3Ƀing kŏng tha plei Yabes laĭ glaĭ, “Brơi bĕ kơ ƀing gơmơi amăng tơjuh hrơi, tui anŭn ƀing gơmơi či pơkiaŏ nao ƀing laĭ pơthâo amăng djŏp djang lŏn čar Israel; tơdah ƀu hơmâo ôh hlơi pô rai pơklaih hĭ ƀing gơmơi, tui anŭn ƀing gơmơi či dŏ gah yŭ tơlơi dưi ih yơh.”
4Tơdang ƀing pô laĭ pơthâo mơ̆ng plei Yabes nao truh pơ plei Gibeah jing anih Saul dŏ laih anŭn ră ruai khul tơlơi anŭn kơ ƀing ană plei, tui anŭn abih bang ƀing gơñu hia kraih biă mă yơh. 5Ƀơi mông anŭn Saul hlak glaĭ mơ̆ng đang hơma gah rŏng kơ tơpul rơmô ñu, laih anŭn ñu tơña tui anai, “Hơget tơlơi truh kơ ƀing ană plei lĕ? Yua hơget ƀing gơñu čŏk hia lĕ?” Giŏng anŭn, ƀing gơñu ruai glaĭ kơ Saul hơdôm tơlơi ƀing plei Yabes hơmâo laĭ laih.
6Tơdang Saul hơmư̆ khul tơlơi anŭn, Yang Bơngăt Ơi Adai trŭn ƀơi ñu hăng tơlơi dưi mơyang laih anŭn ñu ƀrŭk hil biă mă yơh. 7Ñu mă dua drơi rơmô tơno, khăt hĭ lu črăn laih anŭn pơkiaŏ ƀing pô laĭ pơthâo djă̱ ba rĭm črăn anŭn nao djŏp amăng anih lŏn ƀing Israel hăng pơhaih tui anai, “Anai yơh jing tơlơi či ngă kơ khul rơmô hlơi pô ƀu kiăng đuaĭ tui ôh hăng Saul laih anŭn hăng Samuêl kiăng kơ pơblah.” Giŏng anŭn, Yahweh ngă brơi kơ ƀing ană plei huĭ hyưt yơh tơdang ƀing gơñu ƀuh tơlơi dưi amăng Saul, tui anŭn ƀing gơñu rai pơgop glaĭ jing kar hăng sa čô. 8Tơdang Saul iâu pơƀut glaĭ ƀing gơñu ƀơi anih Bezek, hơmâo truh kơ klâo-rơtuh-rơbâo čô mơ̆ng ƀing Israel laih anŭn truh kơ klâopluh-rơbâo čô mơ̆ng ƀing Yudah.
9Ƀing gơñu pơtă kơ ƀing pô laĭ pơthâo hơmâo rai laih anŭn tui anai, “Laĭ bĕ kơ ƀing Yabês-Gilead tui anai, ‘Ƀơi mông yang hrơi pơiă hrơi pơgi, ƀing gih či klaih hĭ yơh.’ ” Tơdang ƀing pô laĭ pơthâo anŭn ruai glaĭ tơlơi anŭn kơ ƀing plei Yabes, ƀing gơñu hơ̆k mơak biă mă yơh. 10Ƀing gơñu laĭ hăng ƀing Ammôn tui anai, “Hrơi pơgi ƀing gơmơi či jao hĭ gơmơi pô kơ ƀing gih laih anŭn ƀing gih dưi ngă kơ ƀing gơmơi tui hăng tơlơi ƀing gih kiăng yơh.”
11Amăng hrơi tŏ tui, Saul pơkăh pơpha ƀing tơhan ñu jing klâo grup. Tơdang amăng mông mơguah biă mă, ƀing gơñu mŭt amăng anih jưh ƀing Ammôn laih anŭn pơdjai hĭ ƀing gơñu tơl truh mông pơiă amăng hrơi yơh. Ƀing hlơi pô dŏ hơdip čơlah đuaĭ, tui anŭn tơl ƀu hơmâo ôh dua čô amăng ƀing gơñu đuaĭ kơdŏp hrŏm hơbĭt.

Tơlơi Pơrơđah Kơ Saul Jing Pơtao

12Giŏng anŭn, ƀing ană plei laĭ kơ Samuêl tui anai, “Hlơi jing pô tơña tui anai, ‘Saul či git gai ƀing ta hă?’ Ba rai bĕ ƀing mơnuih anŭn kơ ƀing ta tui anŭn ƀing ta či pơdjai hĭ ƀing gơñu.”
13Samơ̆ Saul laĭ glaĭ tui anai, “Ƀu hơmâo hlơi pô ôh či tŭ tơlơi djai hrơi anai, yuakơ hrơi anai Yahweh hơmâo pơklaih hĭ laih ƀing ta, jing ƀing Israel.”
14Giŏng anŭn, Samuêl laĭ kơ ƀing ană plei, “Nă, brơi kơ ƀing ta nao bĕ pơ anih Gilgal laih anŭn pơkơjăp glaĭ tơlơi jing pơtao pơ anŭn.” 15Tui anŭn, abih bang ƀing ană plei nao pơ anih Gilgal laih anŭn pơkơjăp kơ tơlơi Saul jing pơtao ƀơi anăp Yahweh. Pơ anŭn yơh ƀing gơñu pơyơr đĭ khul gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir ƀơi anăp Yahweh laih anŭn Saul hăng ƀing Israel djă̱ hơdơr sa tơlơi phet prŏng biă mă yơh.