12

Cov tuabneeg kws tuaj Tavi tog ntawm Xilaj

1Nuav yog cov txwvneej kws tuaj cuag Tavi ntawm Xilaj rua thaus nwg moog hovtwg tsw tshua tau tsua qhov nwg tswv Xa‑u kws yog Khij tug tub. Puab yog cov sab luj sab tuab kws paab Tavi ua rog. 2Puab yog cov kws txawj tua neev nti, puab tua tau neev nti hab fav ntaus qai zeb ob saab teg huvsw. Puab yog xeem Npeeyamee, yog Xa‑u le kwvtij. 3Tug thawj yog Ahiyexaw, tug ob yog Yau‑as, mas ob tug yog Sema‑a huv moos Kinpe‑a le tub, hab Amave ob tug tub kws yog Yexi‑ee hab Peleb. Hab Npelakha hab Yehu huv moos Anathau, 4Isamaya huv moos Kinpe‑oo, yog ib tug sab luj sab tuab huv peb caug tug tuam leem hab yog ib tug thawj kws kaav peb caug leej hov. Hab Yelemi, Yahaxi‑ee, Yauhanaa, Yauxanpa huv moos Kentela, 5Eluxai, Yelimau, Npe‑aliya, Semaliya, Sefathiya huv cum Halub, 6Eekhana, Isiya, Axalee, Yau‑exaw hab Yasaunpe‑aa kws yog cum Khaula. 7Hab Yelauhaa huv moos Kentau ob tug tub kws yog Yau‑ela hab Xenpantiya.
8Muaj cov tub rog huv xeem Kas tswv moog cuag Tavi rua ntawm lub chaw ruaj khov huv tebchaws moj saab qhua. Puab yog cov kws sab luj sab tuab kws txawj ua rog, puab txawj swv daim phaj hlau thaiv hauv sab hab swv muv. Puab ntsej muag nyaum zoo le tsuv ntxhuav hab puab dha nrawm le kauv seb sau roob.
9Exaw yog tug thawj, tug ob yog Aunpantiya, tug peb yog Elia, 10tug plaub yog Misamana, tug tswb yog Yelemi, 11tug rau yog Athai, tug xyaa yog Eli‑ee, 12tug yim yog Yauhanaa, tug cuaj yog Eexanpa, 13tug kaum yog Yelemi, tug kaum ib yog Manpanai. 14Cov tuabneeg Kas nuav ua cov thawj kaav cov tub rog, tug yau muaj zug cuag le ib puas leej tub rog, tug luj muaj zug cuag le ib txheeb leej. 15Cov tuabneeg nuav yog cov kws hlaa tug nam dej Yalatee rua thaus lub ib hlis, thaus kws dej nyaab ob saab ntug huvsw, hab ua rua cov kws nyob ntawm tej ntug haav saab nub tuaj hab saab nub poob tawg tswv taag huvsw.
16Muaj cov txwvneej qee leej huv xeem Npeeyamee hab xeem Yuta tuaj cuag Tavi ntawm lub chaw ruaj khov. 17Tavi txawm tawm moog tog txais puab hab has rua puab tas, “Yog mej tuaj ntaus phoojywg rua kuv es yuav paab kuv, kuv yuav nrug mej koom ua ib lub sab. Tassws yog mej tuaj es txawm yog kuv txhais teg tsw ua txhum daabtsw los mej yuav muab kuv muag rua kuv cov yeeb ncuab, tes thov peb tej laug tug Vaajtswv saib hab txav txem rua mej.” 18Vaajtswv tug Ntsuj Plig txawm lug kaav Amaxai kws yog tug thawj huv peb caug tug tuam leem lub sab mas nwg has tas, “Tavi 'e, peb puavleej yog koj le, Yexi tug tub 'e, peb tuaj koj tog. Thov kuas koj noj qaab nyob zoo, hab cov kws paab koj noj qaab nyob zoo. Tsua qhov koj tug Vaajtswv yog tug paab koj.” Mas Tavi txhad txais yuav puab hab tsaa puab ua cov thawj kaav nwg cov tub rog.
19Muaj qee leej huv xeem Manaxe kuj tau tswv moog tuaj Tavi tog rua lub swjhawm kws Tavi moog nrug cov Filixatee ua rog rua Xa‑u. Tassws Tavi tsw paab cov Filixatee tsua qhov Filixatee cov thawj tau sablaaj hab xaa Tavi rov qaab. Puab has tas, “Tsaam tes nwg yuav tswv moog tuaj Xa‑u kws yog nwg tug tswv tog mas peb yuav tuag tag tag le.” 20Thaus kws nwg moog rua lub moos Xilaj mas cov txwvneej huv xeem Manaxe nuav tswv tuaj ua nwg tog, yog Anas, Yauxanpa, Yentiya‑ee, Mikha‑ee, Yauxanpa, Elihu hab Xilethai, yog cov thawj kaav ib txheeb leej tub rog huv xeem Manaxe. 21Puab paab Tavi ntaus cov tuabneeg kws tuaj lws tebchaws, tsua qhov puab suavdawg yog tub rog kws sab luj sab tuab hab ua cov thawj kaav paab tub rog. 22Txhua txhua nub muaj txwvneej tswv lug tuaj Tavi tog yuav paab nwg, mas nwg paab tub rog txhad le coob heev yaam nkaus le Vaajtswv paab tub rog.

Tavi paab tub rog ntawm Heploo

23Nuav moog yog tej paab tub rog kws coj cuab yeej ua rog kws tswv lug cuag Tavi rua ntawm lub moos Heploo es yuav muab lub tebchaws kws Xa‑u kaav rua Tavi, lawv le tej lug kws Yawmsaub has tseg. 24Xeem Yuta cov kws tuav phaj hlau hab muv muaj 6,800 leej tub rog kws coj cuab yeej ua rog. 25Xeem Xime‑oo cov kws sab luj sab tuab ua rog muaj 7,100 leej. 26Xeem Levi muaj 4,600 leej, 27hab Yehauyanta kws ua thawj coj huv Aloo cum muaj tuabneeg nrug nwg 3,700 leej, 28hab Xantau kws yog ib tug tub hluas sab luj sab tuab hab neeg nkaum ob tug thawj tub rog huv nwg cum. 29Xeem Npeeyamee kws yog Xa‑u le kwvtij muaj 3,000 leej. Yaav dhau lug cov nuav feem coob tau zwm rua Xa‑u caaj ceg. 30Xeem Efa‑i muaj 20,800 leej kws sab luj sab tuab, yog cov kws muaj suab muaj npe huv puab cov quas cum. 31Ib nraab xeem Manaxe muaj 18,000 leej, yog cov kws raug xaiv npe kuas moog tsaa Tavi ua vaajntxwv. 32Xeem Ixakha muaj cov kws taab faab daav paub caij paub nyoog paub tas Yixayee tswm nyog ua daabtsw, muaj cov ua thawj 200 leej hab tej kwvtij huvsw kws puab kaav. 33Xeem Xenpuloo muaj 50,000 leej tub rog kws txeev ua rog dua lawd nqaa txhua yaam cuab yeej ua rog txhwj zog ua rog, mas puab ua ib lub sab yuav paab Tavi. 34Xeem Nathali muaj cov kws ua thawj kaav tub rog 1,000 leej hab muaj 37,000 leej tub rog kws coj daim phaj hlau hab muv. 35Xeem Ntaaj muaj 28,600 leej tub rog kws npaaj txhwj zog ua rog. 36Xeem Asaw muaj 40,000 leej tub rog kws txeev ua rog dua hab npaaj txhwj zog ua rog. 37Xeem Lunpee hab xeem Kas hab ib nraab xeem Manaxe kws nyob saab tug dej Yalatee nub tuaj muaj 120,000 leej tub rog muaj txhua yaam cuab yeej ua rog.
38Cov tub rog nuav huvsw npaaj txhwj ua rog tau tuaj rua ntawm Heploo, ua tuab lub sab xaav tseg tas yuav tsaa Tavi ua vaajntxwv kaav Yixayee huvsw. Cov pejxeem Yixayee kws tseed tshuav suavdawg kuj ua tuab lub sab yuav tsaa Tavi ua vaajntxwv ib yaam nkaus hab. 39Puab nrug Tavi noj hab haus hov ntawd tau peb nub, tsua qhov puab cov kwvtij tau npaaj tseg rua puab. 40Cov kwvtij zej zog kws nyob deb txug tebchaws Ixakha tebchaws Xenpuloo hab tebchaws Nathali tau npaaj zaub mov rua neeg, luav, ntxhuav, luj txwv hab nyuj thauj ntau kawg le tuaj. Muaj moov mog ntxhwb, ncuav txwv cua, tej tauv txwv maab qhuav hab cawv txwv maab, hab roj hab nyuj hab yaaj, tsua qhov muaj kev zoo sab xyiv faab huv Yixayee tebchaws.