12

Những Người Theo Ða-vít Thời Còn Lẩn Tránh

1Sau đây là những người đã theo phò Ða-vít lúc ở Xích-lắc. Ðó là giai đoạn ông không thể di chuyển đây đó tự do vì Sau-lơ con của Kích luôn truy tầm ông. Những người được kể tên sau đây là những chiến sĩ dũng mãnh đã giúp đỡ ông trong những ngày chinh chiến. 2Họ là những xạ thủ đại tài. Họ có thể dùng cung bắn tên hoặc sử dụng trành ném đá để bắn vào mục tiêu mà không lệch qua bên phải hoặc bên trái. Họ là những người Bên-gia-min, bà con của Sau-lơ. 3Người đứng đầu họ là A-hi-ê-xe, rồi đến Giô-áp, cả hai người đều là con của Sê-ma-a ở Ghi-bê-a. Ngoài ra còn có Giê-xi-ên và Pê-lết hai con của A-ma-vết, rồi Bê-ra-ca, Giê-hu ở A-na-thôn, 4Ích-ma-gia ở Ghi-bê-ôn, một người trong nhóm ba mươi dũng sĩ và là người chỉ huy của nhóm ba mươi dũng sĩ đó. Ngoài ra còn có Giê-rê-mi-a, Gia-ha-xi-ên, Giô-ha-nan, Giô-xa-bát ở Ghê-đê-ra, 5Ê-lu-xai, Giê-ri-mốt, Bê-a-li-a, Sê-ma-ri-a, Sê-pha-ti-a người Ha-ru-phi, 6Ên-ca-na, I-si-a, A-xa-rên, Giô-ê-xe, Gia-sô-bê-am, các con cháu của Cô-ra, 7cùng Giô-ê-la và Xê-ba-đi-a hai con của Giê-rô-ham ở Ghê-đô.
8Trong chi tộc Gát có một số người ly khai và vào tận mật khu trong đồng hoang để đi theo Ða-vít. Họ là những người dũng mãnh, đầy kinh nghiệm chiến trường, chuyên môn sử dụng khiên và giáo. Mặt họ trông dữ tợn như mặt các sư tử. Họ nhanh nhẹn như các linh dương trên núi.
9Ê-xe là thủ lãnh của họ, Ô-ba-đi-a thứ nhì, Ê-li-áp thứ ba, 10Mích-man-na thứ tư, Giê-rê-mi-a thứ năm, 11Át-tai thứ sáu, Ê-li-ên thứ bảy, 12Giô-ha-nan thứ tám, Ên-xa-bát thứ chín, 13Giê-rê-mi-a thứ mười, Mách-ban-nai thứ mười một.
14Những người Gát nầy là các sĩ quan chỉ huy quân đội. Người kém nhất có thể chỉ huy một trăm quân; người giỏi nhất có thể điều động một ngàn quân. 15Ðây là những người đã vượt qua Sông Giô-đanh vào tháng thứ nhất, khi nước sông tràn qua hai bên bờ. Họ khiến cho những kẻ ở trong thung lũng ra đón đánh họ phải bỏ chạy để giữ mạng, kẻ chạy về hướng đông, người chạy về hướng tây.
16Ngoài ra, có một số người Bên-gia-min và người Giu-đa đã vào trong mật khu để theo Ða-vít. 17Ða-vít đi ra gặp họ, trả lời những thắc mắc của họ, và nói với họ rằng, “Nếu anh em đến với tôi để giúp đỡ tôi trong tinh thần hòa hảo, lòng tôi sẽ gắn bó với anh em. Nhưng nếu anh em đến với tôi với ý đồ phản bội tôi và tìm dịp trao tôi cho kẻ thù của tôi, dù tay tôi chẳng làm gì sai trái, nguyện Ðức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta chứng giám và phán xét giữa chúng ta.”
18Bấy giờ Thần ngự trên A-ma-sai, thủ lãnh của nhóm ba mươi người, ông nói,
  “Ông Ða-vít ơi, chúng tôi là người của ông;
  Con của ông Giê-se ơi, chúng tôi sẽ sống chết với ông!
  Hãy an tâm, ông hãy an tâm;
  Nguyện những người phò trợ ông cũng an tâm,
  Vì Ðức Chúa Trời của ông là Ðấng giúp đỡ ông.”
 Ða-vít bèn kết nạp họ và đặt họ vào các chức vụ chỉ huy quân đội.
19Một số người Ma-na-se đã ly khai và đến với Ða-vít khi ông đi theo quân Phi-li-tin để đánh Sau-lơ. Thật ra, ông không hề giúp đỡ chúng, vì những người lãnh đạo của quân Phi-li-tin đã bàn với nhau và đuổi ông đi, họ bảo rằng, “Biết đâu hắn sẽ lấy đầu chúng ta đem về nộp cho chủ hắn.”
20Khi ông trên đường trở về Xích-lắc, những người Ma-na-se sau đây đã ly khai để theo ông: Át-na, Giô-xa-bát, Giê-đi-a-ên, Mi-chên, Giô-xa-bát, Ê-li-hu, và Xin-lê-thai. Họ là những người chỉ huy hàng ngàn quân của chi tộc Ma-na-se. 21Họ giúp Ða-vít bằng cách làm sĩ quan cho quân đội của ông, vì họ thảy đều là những chiến sĩ dũng mãnh và từng là những người chỉ huy quân đội.
22Thật vậy, ngày nầy qua ngày khác, người ta cứ kéo nhau đến giúp Ða-vít, cho đến khi những người theo ông trở thành một đội quân hùng mạnh như đội quân của Ðức Chúa Trời.

Quân Ðội của Ða-vít lúc Ông Ở Hếp-rôn

23Sau đây là quân số của các đơn vị chiến đấu đã đến xin gia nhập với Ða-vít khi ông còn ở Hếp-rôn, để giúp ông chuyển vương quyền từ Sau-lơ qua ông, theo như lời của CHÚA.
24Trong chi tộc Giu-đa, sáu ngàn tám trăm người thành thạo sử dụng khiên và giáo, sẵn sàng ra trận.
25Trong chi tộc Si-mê-ôn, bảy ngàn một trăm chiến sĩ dũng mãnh, sẵn sàng ra trận.
26Trong chi tộc Lê-vi, bốn ngàn sáu trăm người. 27Giê-hô-gia-đa là thủ lãnh của con cháu A-rôn; có ba ngàn bảy trăm người ở dưới quyền điều động của ông. 28Xa-đốc, một người trẻ tuổi dũng cảm, cùng hai mươi hai người trong gia đình chàng, đều là các sĩ quan.
29Trong chi tộc Bên-gia-min, những người bà con của Sau-lơ, có được ba ngàn người. Ðến bấy giờ, hầu hết chi tộc Bên-gia-min đều còn trung thành với gia đình của Sau-lơ.
30Trong chi tộc Ép-ra-im, hai mươi ngàn tám trăm chiến sĩ dũng mãnh, những người nổi danh trong thị tộc của họ.
31Phân nửa chi tộc Ma-na-se, mười tám ngàn người, được chỉ định đích danh để đến lập Ða-vít làm vua.
32Trong chi tộc I-sa-ca có những người thông hiểu thời cuộc, biết lúc nào I-sơ-ra-ên cần phải làm những gì. Chi tộc ấy có hai trăm thủ lãnh như thế; họ chỉ huy tất cả bà con của họ.
33Trong chi tộc Xê-bu-lun, năm mươi ngàn chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm chiến trường, thông thạo việc sử dụng các thứ vũ khí, sẵn sàng ra trận theo từng đơn vị, một lòng một dạ ủng hộ Ða-vít.
34Trong chi tộc Náp-ta-li, một ngàn sĩ quan chỉ huy ba mươi bảy ngàn quân mang khiên và giáo.
35Trong chi tộc Ðan, hai mươi tám ngàn sáu trăm người dày dạn kinh nghiệm chiến trường.
36Trong chi tộc A-se, bốn mươi ngàn người thông thạo việc chiến tranh, sẵn sàng ra chiến trường.
37Ở phía đông Sông Giô-đanh, những người trong chi tộc Ru-bên, Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se sử dụng thành thạo mọi thứ vũ khí, tổng cộng một trăm hai mươi ngàn người.
38Tất cả những người ấy là những chiến sĩ thiện chiến, sẵn sàng xông ra trận tuyến. Họ kéo đến Hếp-rôn một lòng quyết lập Ða-vít làm vua trên toàn dân I-sơ-ra-ên. Tương tự, toàn thể dân I-sơ-ra-ên còn lại cũng đều đồng lòng lập Ða-vít làm vua. 39Họ ở đó với Ða-vít ba ngày, ăn và uống với ông, vì bà con của họ đã chuẩn bị lương thực cho họ. 40Những người khác trong dân từ những nơi xa xôi như địa phận của các chi tộc I-sa-ca, Xê-bu-lun, và Náp-ta-li cũng dùng lừa, lạc đà, la, và bò chở nhiều thứ lương thực đến; nào bột, bánh trái vả, nho khô, rượu, dầu, bò, và chiên rất nhiều. Dân I-sơ-ra-ên đã có dịp ăn mừng vui vẻ với nhau.