24

Paaiv Bun Sai Mienh Zoux Nyei Gong

1Naaiv se Aalon nyei zeiv-fun ziux ninh mbuo bun nqoi nyei jauv. Aalon nyei dorn maaih Naa^ndapc, Aa^mbi^hu, E^le^aa^saa caux I^taa^maa. 2Mv baac Naa^ndapc caux Aa^mbi^hu daic ndaangc ninh mbuo nyei die, yaac maiv maaih fu'jueiv. E^le^aa^saa caux I^taa^maa ziouc zoux sai mienh nyei gong. 3E^le^aa^saa nyei zeiv-fun, Saax^ndokc, caux I^taa^maa nyei zeiv-fun, Aa^hi^me^lekv, tengx Ndaawitv zorqv ninh mbuo juangc fingx nyei gorx-youz bun nqoi benx yietc guanh yietc guanh ziux paaiv ziangx oix zuqc fu-sux nyei gong. 4Yiem E^le^aa^saa nyei zeiv-fun maaih bungh buonc nyei bieiv zeiv gauh camv yiem I^taa^maa nyei zeiv-fun. Ninh mbuo ziux naaic bun nqoi. E^le^aa^saa nyei zeiv-fun maaih ziepc luoqc dauh bieiv zeiv, I^taa^maa nyei zeiv-fun maaih hietc dauh. 5Ninh mbuo ziouc dingc maengc mangc, bun nqoi gong fih hnangv nzengc weic zuqc E^le^aa^saa nyei zeiv-fun caux I^taa^maa nyei zeiv-fun maaih singx dinc nyei bieiv zeiv caux Tin-Hungh nyei bieiv zeiv.
6Lewi Mienh, Ne^tan^en nyei dorn, Se^mai^aa sou-biuv, dorng jienv hungh diex caux jien fiev ninh mbuo nyei mbuox. Maaih Saax^ndokc sai mienh caux Aa^mbi^yaa^taa nyei dorn, Aa^hi^me^lekv, caux Lewi Mienh caux sai mienh nyei bungh buonc bieiv zeiv mangc jienv. Ninh mbuo tiuv jienv ginv dauh E^le^aa^saa wuov jauv nyei bieiv zeiv aengx ginv dauh I^taa^maa wuov jauv nyei bungh buonc bieiv zeiv.
7Dingc maengc mangc ginv da'yietv dauh maaih Ye^ho^yaa^lipv,
da'nyeic dauh, Ye^ndaa^yaa,
8da'faam dauh, Haalim,
da'feix dauh, Se^o^lim,
9da'hmz dauh, Man^ki^yaa,
da'luoqc dauh, Mi^yaa^min,
10da'cietv dauh, Hakv^kotc,
da'betv dauh, Aa^mbi^yaa,
11da'juov dauh, Ye^su^aa,
da'ziepc dauh, Se^kaa^ni^yaa,
12ziepc yietv wuov dauh, E^li^yaa^sipv,
ziepc nyeic wuov dauh, Yaakim,
13ziepc faam wuov dauh, Hupc^baa,
ziepc feix wuov dauh, Ye^se^mbe^apc,
14ziepc hmz wuov dauh, Mbin^gaa,
ziepc luoqc wuov dauh, Imme,
15ziepc cietv wuov dauh, Hesi,
ziepc betv wuov dauh, Hapc^bitc^setv,
16ziepc juov wuov dauh, Be^taa^hi^yaa,
nyic ziepc wuov dauh, Ye^he^se^ken,
17nyic ziepc yietv wuov dauh, Yaakin,
nyic ziepc nyeic wuov dauh, Gaamun,
18nyic ziepc faam wuov dauh, Nde^lai^yaa,
nyic ziepc feix wuov dauh, Maa^aa^si^yaa.
19Naaiv deix mienh se ziux paaiv daaih nyei gong-buonc bieqc zaangc Ziouv nyei biauv fu-sux. Ninh mbuo ei ninh mbuo nyei ong-taaix, Aalon, liepc daaih nyei leiz, se ziux Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, hatc ninh nyei waac.

Zengc Njiec Nyei Lewi Mienh

20Naaiv se Lewi Mienh zengc njiec nyei zeiv-fun.
Amlaam nyei zeiv-fun maaih Se^mbu^en, Se^mbu^en nyei zeiv-fun maaih Ye^nde^yaa.
21Le^hapc^yaa nyei zeiv-fun da'yietv dauh, Itc^si^yaa.
22Itc^haa Mienh nyei zeiv-fun maaih Se^lo^motv, Se^lo^motv nyei zeiv-fun maaih Yaa^haatc.
23He^mbo^lon nyei zeiv-fun, maaih Ye^li^yaa zoux da'yietv, Aa^maa^li^yaa zoux da'nyeic, Yaa^haa^si^en zoux da'faam, Ye^kaa^me^am zoux da'feix.
24Utc^si^en nyei zeiv-fun maaih Mikaa, Mikaa nyei zeiv-fun maaih Saami. 25Mikaa nyei youz se Itc^si^yaa, Itc^si^yaa nyei zeiv-fun maaih Se^kaa^li^yaa.
26Me^laa^li nyei dorn maaih Maali caux Musi. Yaa^aa^si^yaa nyei dorn maaih Mbeno.
27Me^laa^li nyei zeiv-fun maaih Yaa^aa^si^yaa nyei zeiv-fun Mbeno, So^ham, Sakc^ge caux Ipc^li.
28Maali nyei zeiv-fun maaih E^le^aa^saa. E^le^aa^saa maiv maaih dorn.
29Maaih Kitv nyei dorn, Ye^laa^me^en.
30Musi nyei zeiv-fun maaih Maali, E^nde caux Ye^li^motv.
 Naaiv se Lewi Mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc.
31Dorn-hlo caux dorn-faix nyei bungh buonc bieiv zeiv fih hnangv ninh mbuo nyei gorx-youz, Aalon nyei zeiv-fun, dorng jienv Ndaawitv Hungh, Saax^ndokc, Aa^hi^me^lekv caux Lewi Fingx nyei zuangx mienh caux sai mienh nyei bungh buonc bieiv zeiv dingc maengc mangc.