24

Phân công con con cháu A-rôn

1Con cháu A-rôn được phân chia ra ban, toán như sau: A-rôn vốn có bốn con trai: Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 2Nhưng Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha mình, và không có con, nên Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma giữ chức tế lễ. 3Xa-đốc, dòng dõi Ê-lê-a-sa và A-hi-mê-léc, dòng dõi Y-tha-ma giúp Đa-vít phân chia con cháu A-rôn làm nhiều toán phục dịch. 4Vì dòng Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng toán hơn dòng Y-tha-ma nên họ phân chia dòng Ê-lê-a-sa làm mười sáu toán, và dòng Y-tha-ma tám toán. 5Họ bắt thăm phân công cho các toán hết toán này đến toán khác, vì các viên chức danh tiếng, các viên chức phục dịch Đền thờ đều thuộc trong con cháu Ê-lê-a-sa và con cháu Y-tha-ma. 6Sê-ma-gia, con trai Na-tha-nên, người Lê-vi làm thư ký ghi chép trước mặt vua và các vị lãnh đạo; thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc con trai A-bia-tha, các trưởng toán tế lễ và người Lê-vi. Họ bắt thăm cứ hai toán cho dòng Ê-lê-a-sa, thì một toán cho dòng Y-tha-ma.
7Thăm thứ nhất về Giê-hô-gia-ríp.
Thăm thứ hai về Giê-đa-gia.
8Thăm thứ ba về Ha-rim.
Thăm thứ tư về Sê-ô-rim.
9Thăm thứ năm về Manh-kia.
Thăm thứ sáu về Mia-min.
10Thăm thứ bảy về Ha-cốt.
Thăm thứ tám về A-hi-gia.
11Thăm thứ chín về Giê-sua.
Thăm thứ mười về Sê-ca-nia.
12Thăm thứ mười một về Ê-li-a-síp.
Thăm thứ mười hai về Gia-kim.
13Thăm thứ mười ba về Húp-ba.
Thăm thứ mười bốn về Giê-sê-báp.
14Thăm thứ mười lăm về Binh-ga.
Thăm thứ mười sáu về Y-mê.
15Thăm thứ mười bảy về Hê-xia.
Thăm thứ mười tám về Phi-xết.
16Thăm thứ mười chín về Phê-ta-hia.
Thăm thứ hai mươi về Ê-xê-chi-ên.
17Thăm thứ hai mươi mốt về Gia-kim.
Thăm thứ hai mươi hai về Ga-mun
18Thăm thứ hai mươi ba về Đê-la-gia.
Thăm thứ hai mươi bốn về Ma-a-xia.
19Mỗi toán lãnh phận sư phục dịch trong Đền thờ như A-rôn, tổ phụ họ đã quy định, theo mạng lệnh Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên.

Các dòng dõi khác của đại tộc Lê-vi

20Sau đây là các dòng dõi khác của Lê-vi. Con cháu Am-ram có Su-ba-ên, con cháu Su-ba-ên có Giê-đia. 21Con cháu Rê-ha-bia có Di-si-gia làm trưởng toán. 22Con cháu Dít-sê-ha có Sê-lô-mốt, con cháu Sê-lô-mốt có Gia-hát. 23Con cháu Hếp-rôn có Giê-ri-gia, con trưởng, A-ma-ria, thứ hai, Gia-ha-xiên, thứ ba, Gia-ca-mê-am, thứ tư. 24Con cháu U-xi-ên có Mi-ca, con cháu Mi¬-ca có Sa-mia. 25Em Mi-ca là Dít-hi-gia. Con cháu Dít-hi-gia có Xa-cha-ri. 26Con cháu Mê-ra-ri có Mác-li và Mu-si. Con cháu Gia-a-xi-gia có Bê-nô. 27Con cháu Mê-ra-ri, theo dòng Gia-a-xi-gia, có Bê-nô, Sô-ham, Xác-cua, Y-bê-ri. 28Con cháu Mác-li là Ê-lê-a-sa, người này không có con trai. 29Con cháu của Kích có Giê-rác-mê-ên. 30Con cháu Mu-si có Mác-li, Ê-đe, Giê-ri-mốt. Đó là dòng dõi Lê-vi, theo nhiều dòng họ. 31Cũng như dòng dõi A-rôn các trưởng toán dòng lớn và dòng nhỏ, đều được phân công theo lối bắt thăm trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, A-hi-mê-léc, các trưởng toán tế lễ và người Lê-vi.