24

1Tâm pă mbŭch tâm phung kon buklâu Y-Arôn pô aơ. Phung kon buklâu Y-Arôn: Y-Nadap, Y-Abihu, Y-Êlêasar, jêh ri Y-Athamar. 2Ƀiălah Y-Nadap jêh ri Y-Abihu khĭt lor ma mbơ̆ khân păng, jêh ri khân păng mâu geh ôh kon, pôri Y-Êlêasar jêh ri Y-Ithamar jêng phung kôranh ngih brah. 3Hađăch David ndrel ma Y-Sadôk, jêng noi deh Y-Êlêaser, jêh ri Y-Abimalek noi deh Y-Ithamar, tâm pă mbŭch khân păng tĭng nâm kan khân păng pah. 4Tâm nklang phung kon bu klâu Y-Êlêasar geh âk lơn phung kôranh ma noi deh ma đah phung kon bu klâu Y-Ithamar, yor ri bu tâm pă nâm bu pô aơ: Jê̆t ma prao nuyh phung kôranh ma noi deh phung kon buklâu Y-Êlêasar, jêh ri pham nuyh kôranh phung kon buklâu Y-Ithamar. 5Phung aơ dơi tâm pă tĭng mbŭch ma nau nchroh tâm lĕ rngôch tâm ban, yorlah geh phung jêng kôranh ma jrô kloh ueh jêh ri kôranh ma kan Brah Ndu tâm lĕ bar phung kon buklâu Y-Êlêasar jêh ri phung kon bu klâu Y-Ithamar. 6Kôranh chih săm ƀŭt Y-Sêmay a kon buklâu Y-Nêthanel du huê ndŭl mpôl Lêvi, chih prăp amoh khân păng ta năp hađăch, jêh ri tanăp phung kôranh ƀư brah Y-Sadôk, Y-Ahimalek, kon buklâu Y-Abiathar, jêh ri phung kôranh noi deh ma phung kôranh ƀư brah jêh ri phung Lêvi: bu săch du phung noi deh ma Y-Êlêasar jêh ri du phung êng ma Y-Ithamar.
7Nau tâm tâm nchroh ntơm saơm di ma Y-Jêhôyarip, tơ̆ bar di ma Y-Jêdaya, 8tơ̆ pe di ma Y-Harim, tơ̆ puăn di ma Y-Sêôrim, 9tơ̆ prăm di ma Y-Malkija, tơ̆ prao di ma Y-Mijamin, 10tơ̆ pơh di ma Y-Hakôs, tơ̆ pham di ma Y-Abija, 11tơ̆ sĭn di ma Y-Jêsua, tơ̆ jê̆t di ma Y-Sêkania, 12tơ̆ jê̆t ma nguay di ma Y-Êliasip, tơ̆ jê̆t ma bar di ma Y-Jakim, 13tơ̆ jê̆t ma pe di ma Y-Hupa, tơ̆ jê̆t ma puăn di ma Y-Jêsêbêap, 14tơ̆ jê̆t ma prăm di ma Y-Bilga, tơ̆ jê̆t ma prao di ma Y-Imer, 15tơ̆ jê̆t ma pơh di ma Y-Hêsir, tơ̆ jê̆t ma pham di ma Y-Hapisês 16tơ̆ jê̆t ma sĭn di ma Y-Pêrahia, tơ̆ bar jê̆t di ma Y-Jêhêkel, 17tơ̆ bar jê̆t ma nguay di ma Y-Jakin, tơ̆ bar jê̆t ma bar di ma Y-Gamul, 18tơ̆ bar jê̆t ma pe di ma Y-Dêlaya, tơ̆ bar jê̆t ma puăn di ma Y-Masia. 19Phung nây geh kan bu dơm jêh ăn khân păng lăp tâm ngih Yêhôva tĭng nâm nau Y-Arôn che khân păng ntĭnh jêh ma khân păng, tĭng nâm Yêhôva Brah Ndu Israel ntĭnh jêh ma păng.
20Phung kon sau hôm e bơh Y-Lêvi: Tâm phung kon bu klâu bơh Y-Amram, Y-Subaêl; tâm phung kon buklâu Y-Sabaêl geh Y-Jêhdêa. 21Bi ma phung kon bu klâu Y-Rêhabia; Y-Tsiya jêng kôranh. 22Tâm phung Isharit geh Y-Sêlômôt; bơh phung kon bu klâu Y-Sêlômôt geh Y-Jahat. 23Phung kon bu klâu Hêbron: geh Y-Jêria jêng kôranh, Y-Amaria nơm rơh bar, Y-Jahasiêl nơm rơh pe, Y-Jêkamêam nơm rơh puăn. 24Tâm phung kon buklâu Y-Usiêl geh Y-Maka; tâm phung kon bu klâu Y-Mika geh Y-Samir. 25Oh Y-Mika jêng Y-Isiya; tâm phung kon buklâu Y-Isiya geh Y-Sakari. 26Tâm phung kon buklâu Y-Mêrari geh Y-Mahli jêh ri Y-Musi; tâm phung kon bu klâu Y-Jasia geh Y-Bênô. 27Phung kon bu klâu Y-Mêrari: bơh Y-Jasia, Y-Bênô, Y-Sôham, Y-Sakur jêh ri Y-Ibri. 28Tă bơh Y-Mahli geh Y-Êlêasar, jêng nơm mâu geh kon ôh. 29Tâm phung kon buklâu Y-Kis geh Y-Jêrahmêel. 30Phung kon buklâu Y-Musi jêng Y-Mahli, Y-Êder, jêh ri Y-Jêrimôt.
 Nây jêng phung kon bu klâu Y-Lêvi tĭng nâm noi deh khân păng.
31Phung nây tâm ban đŏng jêng phung kôranh ma ăp noi deh khân păng jêh ri phung oh khân păng tâm ban lĕ ƀư nau tâm nchroh, nâm bu phung oh nâu kon buklâu Y-Arôn, ta năp Hađăch David, Y-Sadôk, Y-Ahimalek, jêh ri phung kôranh ma noi deh phung kôranh ƀư brah jêh ri phung Lêvi.