16

1Ziouv nyei waac daaih taux Haa^naa^ni nyei dorn, Ye^hu, gorngv Mbaa^aa^qaa, 2“Meih zinh ndaangc maiv zoux haaix nyungc mienh mv baac yie bouh meih faaux bun meih zoux yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv. Meih ei jienv Ye^lo^mbo^am nyei za'eix zoux yaac bun yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, baamz zuiz. Ninh mbuo baamz nyei zuiz ziouc cuoqv yie qiex jiez haic. 3Yie oix mietc meih caux meih nyei douh zong hnangv yie zoux bun Ne^mbatc nyei dorn, Ye^lo^mbo^am, nyei douh zong zutc nzengc. 4Mbaa^aa^qaa nyei mienh, da'faanh yiem zingh daic wuov deix, oix zuqc juv nyanc. Daic wuov naah nyei, zuqc ndaamv-lungh nyei norqc nyanc.”
5Mbaa^aa^qaa gunv nyei ziangh hoc zoux liuz zengc njiec nyei sic, caux ninh nyei qaqv zoux cuotv nyei yietc zungv, fiev jienv I^saa^laa^en Hungh nyei hungh douh daan. 6Mbaa^aa^qaa guei seix mi'aqv, yaac zangx jienv yiem Ti^laa^saa Zingh. Ninh nyei dorn, Elaa, nzipc jienv ninh zoux hungh.
7Maiv daan mbuoqc naaiv. Ziouv longc Haa^naa^ni nyei dorn, Ye^hu, gorngv Mbaa^aa^qaa caux ninh nyei douh zong, laaix ninh dorng jienv Ziouv zoux nyei yietc zungv waaic sic zuqc dingc zuiz. Naaiv deix sic cuoqv Ziouv qiex jiez haic, weic zuqc Mbaa^aa^qaa zoux waaic hnangv Ye^lo^mbo^am nyei douh zong, yaac weic ninh daix nzengc Ye^lo^mbo^am nyei yietc biauv mienh.

I^saa^laa^en Nyei Hungh, Elaa

8Aasaax zoux Yu^ndaa nyei hungh nyic ziepc luoqc hnyangx wuov hnyangx, Mbaa^aa^qaa nyei dorn, Elaa, faaux weic zoux I^saa^laa^en nyei hungh, yaac yiem Ti^laa^saa Zingh gunv i hnyangx. 9Maaih dauh Elaa nyei jien, mbuox heuc Simx^li, gunv yietc buonc hungh diex nyei mborqv jaax maaz-cie. Simx^li daav za'eix oix daix Elaa. Yiem Ti^laa^saa wuov zanc, Elaa yiem goux Ti^laa^saa nyei hungh dinc wuov dauh jien, Aasaa, nyei biauv hopv diuv nquin mingh. 10Simx^li bieqc mingh zorqv ninh daix daic. Wuov zanc Aasaax zoux Yu^ndaa nyei hungh nyic ziepc cietv hnyangx wuov hnyangx. Nqa'haav Simx^li faaux weic zoux hungh div Elaa.
11Simx^li yietv zueiz weic gunv wuov zanc, ninh daix nzengc Mbaa^aa^qaa nyei douh zong. Ninh maiv liouh yietc dauh m'jangc dorn maiv gunv zoux cien-ceqv fai loz-gaeng doic. 12Simx^li ziouc mietc nzengc Mbaa^aa^qaa nyei douh zong ziux Ziouv longc douc waac mienh, Ye^hu, gorngv Mbaa^aa^qaa wuov deix waac. 13Naaiv se laaix Mbaa^aa^qaa caux ninh nyei dorn, Elaa, baamz nyei yietc zungv zuiz yaac bun I^saa^laa^en baamz zuiz ziouc cuoqv Ziouv Tin-Hungh qiex jiez haic weic zuqc ninh mbuo zaangc maiv lamh longc nyei miuc-fangx.
14Yiem Elaa gunv nyei ziangh hoc zoux liuz zengc njiec nyei sic, caux ninh zoux nyei yietc zungv, fiev jienv I^saa^laa^en Hungh nyei hungh douh daan.

I^saa^laa^en Nyei Hungh, Simx^li

15Yiem Aasaax zoux Yu^ndaa nyei hungh nyic ziepc cietv hnyangx wuov hnyangx, Simx^li yiem Ti^laa^saa gunv siec hnoi. Zuangx baeng liepc ciangv nitv norm Fi^li^saa^die nyei zingh, Gipc^mbe^ton. 16Yiem ciangv nyei mienh haiz gorngv Simx^li daav za'eix ngaengc hungh diex yaac daix ninh mi'aqv. Dongh wuov hnoi yiem wuov ciangv nyei I^saa^laa^en Mienh yietc zungv ziouc orn domh baeng-bieiv, Omli, zoux I^saa^laa^en nyei hungh. 17Omli caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh ziouc cuotv Gipc^mbe^ton mingh weih jienv oix mborqv Ti^laa^saa. 18Simx^li buatc zingh zuqc caangv mi'aqv, ninh ziouc bieqc hungh dinc gu'nyuoz wuonv nyei dorngx buov hungh dinc. Liemh ninh ganh yaac zuqc buov daic mi'aqv, 19laaix ninh baamz nyei zuiz. Ziux Ziouv mangc ninh zoux waaic sic, ei jienv Ye^lo^mbo^am zoux nyei sic. Ninh baamz zuiz yaac bun I^saa^laa^en Mienh caux jienv baamz zuiz.
20Yiem Simx^li gunv nyei ziangh hoc, zoux liuz zengc njiec nyei sic caux ninh ngaengc hungh diex zoux cuotv nyei sic, fiev jienv I^saa^laa^en Hungh nyei hungh douh daan.

I^saa^laa^en Nyei Hungh, Omli

21I^saa^laa^en Mienh ziouc bun nqoi zoux i guanh. Yietc guanh oix longc Ginatv nyei dorn, Tipv^ni, zoux hungh. Aengx maaih guanh oix longc Omli. 22Mv baac gan jienv Omli wuov guanh hingh jiex gan Ginatv nyei dorn, Tipv^ni. Tipv^ni ziouc daic mi'aqv. Omli duqv zoux hungh.
23Yiem Aasaax zoux Yu^ndaa nyei hungh faah ziepc yietv hnyangx wuov hnyangx, Omli faaux weic zoux I^saa^laa^en Mienh nyei hungh. Ninh gunv ziepc nyeic hnyangx. Ninh yiem Ti^laa^saa Zingh gunv juqv hnyangx. 24Ninh longc feix ziepc faam joih ziepc feix lungz nyaanh tengx Qeme maaiz Saa^maa^lie Mbong, yaac yiem wuov norm mbong ceix norm zingh. Ninh gan loz-ziouv, Qeme, cuotv mbuox heuc Saa^maa^lie.
25Ziux Ziouv mangc, Omli zoux waaic sic gauh camv zinh ndaangc wuov deix dauh dauh hungh zoux nyei. 26Ninh ei jienv Ne^mbatc nyei dorn, Ye^lo^mbo^am, nyei za'eix zoux yietc zungv waaic sic. Ninh baamz zuiz yaac bun I^saa^laa^en Mienh caux jienv baamz zuiz, zaangc maiv lamh longc nyei miuc-fangx cuoqv Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, qiex jiez.
27Yiem Omli gunv nyei ziangh hoc, ninh zoux zengc njiec nyei sic caux ninh nyei qaqv zoux cuotv nyei, fiev jienv I^saa^laa^en Hungh nyei hungh douh daan. 28Omli guei seix mi'aqv, yaac zangx jienv Saa^maa^lie. Ninh nyei dorn, Aa^hapc, nzipc jienv ninh zoux hungh.

I^saa^laa^en Nyei Hungh, Aa^hapc

29Yiem Aasaax zoux Yu^ndaa nyei hungh faah ziepc betv hnyangx wuov hnyangx, Omli nyei dorn, Aa^hapc, duqv faaux weic zoux I^saa^laa^en Mienh nyei hungh yaac yiem Saa^maa^lie gunv nyic ziepc nyeic hnyangx. 30Ziux Ziouv mangc, Omli nyei dorn, Aa^hapc, zoux waaic sic gauh camv zinh ndaangc wuov deix yietc zungv hungh. 31Aa^hapc baamz zuiz hnangv Ne^mbatc nyei dorn, Ye^lo^mbo^am, baamz nyei zuiz, ninh corc funx benx faix-fiuv sic, aengx longc Sai^ndorn Mienh nyei hungh, Etc Mbaa^an, nyei sieqv, Ye^se^mben, zoux auv yaac jiez gorn fu-sux zaangc ⟨Mbaa^an zienh.⟩ 32Ninh yiem Saa^maa^lie ceix Mbaa^an nyei miuc-biauv yaac weic Mbaa^an ceix norm ziec-dorngh yiem wuov norm biauv. 33Aa^hapc yaac zoux norm ⟨Mbaa^an zienh.⟩ zienh nyeiz nyei fangx yaac zoux waaic sic gauh camv zinh ndaangc wuov deix I^saa^laa^en Mienh nyei hungh, cuoqv Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, qiex jiez haic.
34Yiem Aa^hapc zoux hungh nyei lungh ndiev, Mbetc^en Mienh, Hi^en, aengx siang-ceix jiez Ye^li^ko Zingh. Liepc gorn-ndoqv nyei ziangh hoc, ninh zuqc guangc ninh nyei dorn-hlo, Aa^mbi^lam. Liepc zingh gaengh nyei ziangh hoc, ninh zuqc guangc ninh nyei dorn-faix, Segupc, hnangv Ziouv longc Nun nyei dorn, Yo^su^waa gorngv nyei waac.