13

Anoos thiab Tamaj

1Daviv tus tub Axaloos muaj ib tug muam tsis tau yuav txiv, nws hu ua Tamaj, thiab nws zoo nkauj heev. Anoos uas yog Daviv ib tug tub nyiam Tamaj heev. 2Anoos nyiam Tamaj heev, ua rau Anoos cia li mob li lawm, rau qhov Tamaj tseem yog ib tug nkauj xwb uas tsis tau tham dua hluas nraug, Anoos paub hais tias nws yuav mus cuag tsis tau Tamaj. 3Tiamsis Anoos muaj ib tug phoojywg yog neeg ntse heev hu ua Yaunadas, nws yog Daviv tus tijlaug Samas tus tub. 4Yaunadas nug Anoos hais tias, “Koj twb yog vajntxwv tus tub ntag, ua li cas kuv pom koj pheej ntsoos ib hnub dhau ib hnub li, yog ua li cas tiag?”
 Anoos teb hais tias, “Kuv nyiam Tamaj uas yog kuv tus kwv nrab Axaloos tus muam heev.”
5Yaunadas hais rau Anoos hais tias, “Koj ua txuj tsab mob thiab mus pw twjywm saum txaj, kom koj txiv los xyuas koj, ces koj hais rau koj txiv hais tias, ‘Thov koj mus hais Tamaj los pub mov rau kuv noj. Kuv xav pom nws los ua zaub ua mov thiab muab zaub mov rau kuv noj.’ ” 6Yog li ntawd, Anoos ua txuj tsab mob thiab mus pw lawm.
 Vajntxwv Daviv thiaj mus xyuas Anoos, thiab Anoos hais rau Daviv hais tias, “Thov koj cia Tamaj los ua ob lub ncuav ci ntawm no rau kuv pom, thiab cia nws muab cov ncuav ntawd rau kuv noj.”
7Yog li ntawd, Daviv thiaj tso neeg mus hu Tamaj hauv lub loog los thiab hais tias: “Koj cia li mus hauv Anoos tsev thiab ua mov rau nws noj.” 8Tamaj thiaj mus rau hauv thiab pom Anoos pw saum txaj. Tamaj thiaj muab ib co hmoov nplej ntse dej zuaj ua ib co ncuav rau Anoos saib ntsoov. Ces Tamaj txawm muab cov ncuav ntawd cub 9thiab nws muab rau Anoos noj, tiamsis Anoos tsis kam noj li. Anoos hais tias, “Ntiab cov neeg ntawd tawm mus,” ces lawv txawm tawm lawm. 10Anoos thiaj hais rau Tamaj hais tias, “Nqa cov ncuav los rau ntawm kuv lub txaj no thiab koj muab rau kuv noj.” Tamaj thiaj nqa ncuav mus rau Anoos. 11Thaum Tamaj cev ncuav rau Anoos, Anoos cia li qawm nkaus Tamaj thiab hais tias, “Koj cia li nrog kuv pw!”
12Tamaj hais tias, “Tsis txhob muab kuv mos ua phem ua qias. Tej no peb cov Yixalayees yeej ibtxwm tsis ua li. 13Kuv yuav coj kuv txojkev txajmuag mus zais rau qhov twg? Thiab koj los yuav txajmuag nyob hauv haivneeg Yixalayees mus li. Koj cia li mus thov vajntxwv, kuv paub hais tias, nws yuav muab kuv rau koj.” 14Tiamsis Anoos tsis mloog Tamaj hais li, Anoos muaj zog dua Tamaj, Anoos thiaj khawm nkaus Tamaj thiab muab nws yuam kiag.
15Ces Anoos cia li ntxub Tamaj heev; Anoos ntxub Tamaj heev dua thaum uas nws pib nyiam Tamaj lawm. Anoos thiaj ntiab Tamaj hais tias, “Koj cia li khiav mus!”
16Tamaj hais tias, “Tsis tau, yog koj cia li ntiab kuv tawm mus zoo li no tseem txhaum loj tshaj qhov uas koj nyuam qhuav ua tas rau kuv no thiab!”
 Tiamsis Anoos tsis mloog Tamaj hais li;
17Anoos hu nws ib tug tubtxib los thiab hais tias, “Cia li cab tus pojniam no tawm mus. Muab nws thawb rau sab nraud thiab liaj qhovrooj rau.” 18Ces tus tubtxib ntawd thiaj muab Tamaj thawb ntiag tawm rau sab nraud thiab liaj kiag qhovrooj rau lawm.
 Tamaj hnav ib daim tiab ntev thiab lub tsho tes ntev, yog tej tiab rau vajntxwv cov ntxhais uas tseem yog nkaujxwb hnav rau tiam ntawd.
19Tamaj tsuab tshauv rau saum nws taubhau, muab nws daim tiab dua, thiab muab nws ob txhais tes npog nws lub ntsej muag tsa suab hlo quaj tawm khiav lawm. 20Thaum Tamaj tus nus Axaloos pom dheev nws, Axaloos nug hais tias, “Anoos mos koj los? Tus muam, tsis txhob muab qhov ntawd los ua rau koj nyuaj siab. Anoos twb yog koj ib tug nus nrab thiab, cia li ua twjywm tsis txhob qhia rau leejtwg paub li.” Yog li ntawd, Tamaj thiaj mus nyob hauv Axaloos tsev, Tamaj nyuaj siab thiab tu siab kawg li.
21Thaum Vajntxwv Daviv hnov tej xwm no ua rau nws chim heev. 22Ces Axaloos ntxub Anoos heev, rau qhov Anoos muab nws tus muam mos, thiab Axaloos tsis nrog Anoos tham li lawm.

Axaloos ua Pauj

23Tau ob xyoo tom qab no Axaloos muab Axaloos cov yaj los txiav plaub rau ntawm lub nroog Npa-as Haxaules uas nyob ze lub nroog Efalayees, thiab nws caw tagnrho vajntxwv cov tub tuaj koom huv tibsi. 24Axaloos mus cuag Vajntxwv Daviv thiab hais rau vajntxwv hais tias, “Vajntxwv, kuv muab kuv cov yaj los txiav plaub, mas thov caw koj thiab koj cov nomtswv mus koom.”
25Vajntxwv teb hais tias, “Metub, kuv tsis mus, yog peb sawvdaws mus, mas yuav ua haujlwm hnyav rau koj heev.” Axaloos taij heev, tiamsis vajntxwv tsis kam mus li, nws foom hmoov rau Axaloos thiab cia Axaloos rov mus lawm.
26Tiamsis Axaloos hais tias, “Yog koj tsis kam mus li, thov koj tso kuv tus tijlaug Anoos nrog peb mus.”
 Vajntxwv nug hais tias, “Vim li cas koj yuav kom Anoos mus?”
27Tiamsis Axaloos taij heev, thaum kawg Daviv thiaj tso Anoos thiab tagnrho Daviv cov tub nrog Axaloos mus.
 Axaloos npaj tau ib rooj mov loj, phim rau vajntxwv noj xwb,
28Axaloos hais rau nws cov tubtxib hais tias, “Nej saib, thaum twg Anoos haus cawv qaug heev lawm, ces thaum kuv kom nej tua, nej cia li tua nws kom tuag. Tsis txhob ntshai. Kuv yuav ris lub txim no tsis pub raug nej. Cia li ua khov kho thiab ua siab tawv qhawv xwb!” 29Yog li ntawd, cov tubtxib thiaj ua raws li Axaloos hais thiab muab Anoos tua tuag lawm. Ces tagnrho Daviv cov tub uas seem thiaj sawv ceev nrooj mus caij lawv cov nees zag thiab khiav mus lawm.
30Thaum lawv tabtom taug kev rov los tsev, muaj neeg los hais rau Daviv hais tias, “Axaloos muab koj cov tub tua tuag tas, tsis muaj ib tug seem li!” 31Vajntxwv cia li sawv tsees dua rhe nws lub tsho quaj tu siab heev, thiab nws qhau cev hlo quaj da luam rau hauv av. Cov tubtxib uas nrog nws nyob ua ke ntawd los lawv dua lawv tej tsho povtseg nrog nws nyuaj siab ib yam nkaus. 32Tiamsis Daviv tus tijlaug Samas tus tub Yaunadas hais tias, “Vajntxwv, koj tsis txhob xav hais tias lawv tua tagnrho koj cov tub. Anoos tib leeg thiaj raug tua tuag xwb. Koj saib Axaloos yeej muaj lub siab xav ua li no txij thaum uas Anoos muab Axaloos tus muam Tamaj mos los lawm. 33Yog li ntawd, koj tsis txhob ntseeg tej lus fixov uas hais tias koj cov tub tuag tas lawm; tsuas yog Anoos tib leeg thiaj raug tua tuag xwb.”
34Thaum lub sijhawm ntawd Axaloos los kuj khiav lawm thiab.
 Ces tamsim ntawd, tus tub fajxwm txawm pom ib pab neeg taug kev nqis saum roob Haulauna-ees los. Nws thiaj mus tshabxo tej uas nws pom ntawd rau vajntxwv.
35Yaunadas hais rau Daviv hais tias, “Cov ntawd yog koj cov tub rov qab los, raws li puag ta kuv hais rau koj lawm.” 36Ces thaum hais cov lus ntawd xaus, Daviv cov tub los txog ntua; lawv sawvdaws txawm tsa hlo suab quaj, Daviv thiab nws cov nomtswv los kuj quaj tu siab kawg.
37-38Axaloos khiav mus cuag Amihus tus tub Talemais uas ua vajntxwv kav lub nroog Nkesus, thiab mus nyob hauv lub nroog ntawd tau peb xyoos. Daviv quaj Anoos tau ntev loo; 39tiamsis thaum uas nws txojkev nco Anoos dhau lawm, nws nco txog nws tus tub Axaloos uas ncaim nws mus lawm.