13

Am-nôn và Ta-ma

1Hoàng tử Áp-sa-lôm, con vua Đa-vít có một em gái rất đẹp tên là Ta-ma. Am-nôn, anh cùng cha khác mẹ, phải lòng nàng. 2Bị tình yêu dày vò, Am-nôn sinh bệnh. Nhưng vì công chúa Ta-ma là một trinh nữ nên Am-nôn khó lòng tiếp xúc với nàng. 3Am-nôn có một người bạn khôn ngoan xảo quyệt tên là Giô-na-đáp (con Si-mê-i, anh Đa-vít). 4Một hôm Giô-na-đáp hỏi Am-nôn: "Sao hoàng tử không cho tôi biết lý do khiến hoàng tử mỗi ngày một tiều tụy?" Am-nôn tâm sự: "Tôi yêu Ta-ma, em của Áp-sa-lôm." 5Giô-na-đáp bàn kế: "Hoàng tử giả ốm, nằm trên giường, khi vua cha đến thăm, hoàng tử nói: 'Xin cho Ta-ma đến đây nấu nướng, săn sóc miếng ăn cho con'." 6Vậy, Am-nôn theo kế thi hành. Khi vua đến, Am-nôn xin vua cho Ta-ma, em gái mình đến làm bánh cho mình ăn.
7Đa-vít sai người gọi Ta-ma, bảo nàng đến nhà Am-nôn, nấu ăn cho anh. 8Ta-ma đến, lấy bột nhồi, làm bánh đem nướng trước mặt anh mình. Lúc ấy Am-nôn đang nằm trên giường. 9Nhưng khi nàng đem bánh lên; Am-nôn từ chối không ăn, bảo: "Mọi người khác đi ra khỏi đây!" Họ vâng lời, ra khỏi nhà. 10Am-nôn nói với Ta-ma: "Bưng bánh vào phòng, cho anh ăn." Ta-ma vâng lời anh. 11Nhưng khi nàng đem bánh tới, Am-nôn nắm lấy nàng, nói: "Em nằm với anh." 12Nàng phản đối: "Đừng anh, đừng ép tôi. Trong Y-sơ-ra-ên không ai làm chuyện ô-nhục điên rồ như thế. 13Phần tôi, tôi sẽ mang nhục này đi đâu? Còn anh, sẽ bị coi là phường phóng đãng. Vậy, xin thưa với phụ vương, chắc phụ vương sẽ không cấm anh cưới tôi đâu." 14Nhưng Am-nôn không chịu nghe nàng và dùng sức mạnh cưỡng hiếp nàng.
15Rồi bỗng nhiên, Am-nôn đổi yêu ra ghét. Bây giờ Am-nôn ghét nàng hơn yêu nàng khi trước, nên quay sang đuổi nàng: "Đi ra khỏi đây!" 16Ta-ma nói: "Đừng anh, đừng làm một việc xấu hơn việc anh vừa mới làm!" Am-nôn không nghe, 17,18gọi đầy tớ bảo đuổi nàng ra rồi đóng cửa lại. Đầy tớ vâng lời. Lúc ấy nàng mặc một chiếc áo dài có tay cũng như các công chúa trinh trắng khác thường mặc. 19Ta-ma lấy tro bỏ lên đầu, xé rách áo dài đang mặc, hai tay ôm đầu, vừa đi vừa khóc.
20Áp-sa-lôm, anh Ta-ma, hỏi nàng: "Am-nôn hiếp em rồi phải không? Bây giờ em cố lấy lại bình tĩnh đi. Dù sao người ấy cũng là anh của em. Đừng đau lòng quá." Từ đó, Ta-ma sống cô đơn buồn thảm trong nhà Áp-sa-lôm, anh mình.
21Vua Đa-vít nghe được chuyện này, rất tức giận. 22Còn Áp-sa-lôm ghét cay ghét đắng Am-nôn và không nói với anh một lời.
23Hai năm sau, nhân dịp gia đình có cuộc xén lông cừu ở Ba-anh Hát-so, gần Ép-ra-im, Áp-sa-lôm sai mời tất cả các hoàng tử đến dự. 24Ông đến thưa với vua: "Nhân ngày con tổ chức xén lông cừu, xin mời phụ vương và quần thần đến chơi." 25Vua đáp: "Không nên, nếu mọi người kéo tới như thế con sẽ không lo xuể." Dù Áp-sa-lôm năn nỉ, vua chỉ chúc phước cho chứ không nhận lời. 26Áp-sa-lôm lại thưa: "Nếu cha không đi, xin cho anh Am-nôn đi vậy." Vua hỏi: "Tại sao Am-nôn phải đi?" 27Nhưng Áp-sa-lôm năn nỉ mãi cho đến khi vua bằng lòng cho Am-nôn và các hoàng tử đi.
28Áp-sa-lôm dặn các đầy tớ mình: "Khi Am-nôn uống say, ta sẽ ra lệnh và các ngươi cứ giết nó đi. Can đảm lên, đừng sợ ai cả, vì các ngươi chỉ vâng theo lệnh ta."
29Vậy, các đầy tớ Áp-sa-lôm giết Am-nôn theo lệnh chủ. Các hoàng tử khác vội vàng cưỡi lừa chạy trốn. 30Họ chưa về tới, Đa-vít được tin báo "Áp-sa-lôm giết hết các hoàng tử, không sót một người."
31Vua đứng dậy, xé áo mình, rồi phủ phục dưới đất. Quần thần có mặt tại dấy cũng đều xé áo mình. 32,33Lúc ấy, Giô-na-đáp (con Si-mê-i, anh Đa-vít) lên tiếng: "Không phải tất cả các hoàng tử đều bị giết đâu. Chỉ một mình Am-nôn chết mà thôi. Vì Áp-sa-lôm đã chủ tâm xếp đặt việc này từ ngày Ta-ma bị Am-nôn cưỡng hiếp. Vậy xin đừng quá đau lòng vì tưởng rằng các hoàng tử đều chết hết."
34Lúc ấy Áp-sa-lôm bỏ đi trốn. Người lính đứng trên vọng canh nhìn ra, thấy một đám đông từ xa đi tới theo lối ven đồi. 35Giô-na-đáp thưa với Đa-vít: "Các hoàng tử về đấy, đúng như tôi vừa tâu." 36Vừa lúc ấy các hoàng tử chạy vào, khóc lóc. Vua và quần thần cũng khóc.
37Áp-sa-lôm chạy đến Ghê-sua, ở với vua Thanh-mai (con của A-mi-hút). Còn Đa-vít ngày ngày khóc thương con.
38Áp-sa-lôm ở lại Ghê-sua ba năm. Lúc ấy, Đa-vít lại chạnh nhớ Áp-sa-lôm, vì vua đã bắt đầu nguôi ngoai việc Am-nôn mất.