13

Aanoo hab Thama

1Tavi tug tub Axaloo muaj ib tug muam zoo nkauj hu ua Thama. Nyob nyob Tavi tug tub Aanoo txawm nyam nwg. 2Vem yog nwg tug muam Thama nuav mas Aanoo txhad lwj lwj sab ua mob kag, tsua qhov kws nwg tsw tau deev dua hluas nraug le mas Aanoo yeej xaav tas ua tsw tau le caag rua nwg. 3Tes Aanoo muaj ib tug phoojywg hu ua Yaunanta, yog Tavi tug tijlaug Sime‑a le tub. Yaunanta yog ib tug ntse. 4Nwg txawm has rua Aanoo tas, “Vaajntxwv tug tub 'e, ua caag koj naj taagkig ua ib tug nam nphob quas xuav ntsej muag ntshaus taag? Tsw qha rua kuv paub le lov?” Aanoo teb nwg tas, “Kuv nyam Thama kws yog kuv tug tijlaug Axaloo tug muam.” 5Yaunanta txawm has rua nwg tas, “Koj moog pw sau koj lub txaaj ua txuj mob, mas thaus koj txwv tuaj saib koj, ca le has rua nwg tas, ‘Thov khaiv kuv tug muam tuaj muab mov rua kuv noj, kuas nwg tuaj ua mov ntawm kuv xubndag sub kuv txhad le pum hab tau noj ntawm nwg txhais teg ntaag.’ ” 6Aanoo txawm pw ua txuj mob. Thaus vaajntxwv tuaj saib, Aanoo txawm has rua vaajntxwv tas, “Thov khaiv kuv tug muam Thama tuaj ua ob peb lub ncuav ntawm kuv xubndag sub kuv txhad le tau noj ntawm nwg txhais teg.”
7Tavi txhad khaiv tuabneeg moog has rua Thama huv tsev tas, “Ca le moog ntawm koj tug nug Aanoo tsev moog ua mov rua nwg noj.” 8Thama txhad moog rua ntawm nwg tug nug Aanoo tsev kws Aanoo pw hov. Nwg kuj muab moov mog lug zuaj ua ncuav ntawm Aanoo xubndag hab muab ci. 9Nwg rhu lub taig ci ncuav lug laub txawb rua ntawm Aanoo xubndag. Tassws Aanoo tsw kaam noj. Aanoo has tas, “Kuas lwm tug tawm moog tsaiv.” Txhua tug txhad tawm moog lawm. 10Aanoo txawm has rua Thama tas, “Ca le coj cov ncuav lug rua huv txaaj sub kuv txhad noj ntawm koj txhais teg.” Thama kuj coj cov ncuav kws nwg ua hov moog rua huv lub txaaj muab rua nwg tug nug Aanoo. 11Tes thaus nwg coj cov ncuav lug ze yuav muab rua Aanoo noj, Aanoo txawm ntsab nkaus nwg ca has tas, “Leej muam, koj ca le lug nrug kuv pw.” 12Nwg teb Aanoo tas, “Leej nug, tsw tau le, tsw xob yuam kuv le. Tej kev zoo le nuav yeej tsw tswm nyog ua huv cov Yixayee. Tsw xob ua tej kev phem kev qas le nuav hlo le. 13Hab kuv los kuv yuav muab txujkev txaaj muag nuav coj moog nraim rua hovtwg? Hab koj los koj yuav ua zoo le tug nam tuabneeg ruag huv cov Yixayee. Vem le nuav thov koj has rua vaajntxwv tsaiv. Vaajntxwv yuav tsw txwv es tsw pub kuv rua koj.” 14Tassws Aanoo tsw noog nwg has le. Aanoo muaj zug heev dua nwg txhad muab nwg yuam tau pw lawm.
15Dhau hov Aanoo txawm ntxub nwg kawg le. Mas txujkev ntxub nuav luj dhau qhov kws thau nwg nyam. Tes Aanoo txawm has rua nwg tas, “Ca le sawv tswv moog.” 16Tassws Thama has rua nwg tas, “Leej nug, tsw xob ua le. Qhov kws koj muab kuv ntab tawm nuav tseed txhum luj dua le kws koj tau ua rua kuv lawd.” Kuas Aanoo tsw noog nwg has le. 17Nwg ca le hu tug hluas kws ua koom rua nwg has tas, “Ca le muab tug puj nuav lawv kuas tawm dhau ntawm kuv lub xubndag moog, es muab qhov rooj kaw muab laag rua.” 18Thama naav lub tsho ntev muaj teg, yaam le vaajntxwv tej ntxhais kws tsw tau deev dua hluas nraug ib txwm naav. Tug tub teg tub taw hov txawm muab Thama lawv tawm moog hab muab qhov rooj laag rua. 19Thama muab tshauv tsuab rua sau nwg taubhau hab muab nwg lub tsho ntev kws nwg naav dua rhe. Nwg muab teg puab taubhau quaj taug kev moog.
20Nwg tug nug Axaloo txawm has rua nwg tas, “Koj tug nug Aanoo nrug koj nyob lawm lov? Leej muam, ua tuabywv. Nwg yog koj le nug. Tsw xob ntxhuv sab rua qhov nuav.” Thama txawm nyob ua sab nduag taag rua huv nwg tug nug Axaloo lub tsev. 21Thaus vaajntxwv Tavi paub txug zaaj nuav huvsw nwg chim heev. 22Tassws Axaloo tsw has ib lus le caag rua Aanoo le txawm yog zoo hab phem, tsua qhov Axaloo ntxub Aanoo kawg vem qhov kws yuam nwg tug muam Thama.

Axaloo pauj taub hab tswv

23Tau ob xyoo tom qaab Axaloo ndav zug txav plaub yaaj ntawm Npa‑aa Haxau kws nyob ze Efa‑i, mas Axaloo hu vaajntxwv cov tub suavdawg moog rua hov ntawd. 24Axaloo moog has rua vaajntxwv tas, “Kuv kws yog koj tug qhev ndav zug txav plaub yaaj mas thov vaajntxwv hab nwg cov tub teg tub taw nrug kuv moog hab.” 25Tassws vaajntxwv has rua Axaloo tas, “Tub, tsw xob ua le hov, peb tsw xob moog huvsw tsaam tes peb ua nraa nyaav rua koj.” Axaloo taij taij vaajntxwv los nwg tsw kaam moog. Vaajntxwv ca le foom koob moov rua nwg xwb. 26Axaloo txhad thov has tas, “Yog koj tsw moog los thov tso kuv tug kwv Aanoo nrug peb moog.” Vaajntxwv has rua nwg tas, “Ua le caag nwg yuav tsum nrug koj moog?” 27Kuas Axaloo taij taij txug thaus vaajntxwv kheev Aanoo hab vaajntxwv cov tub suavdawg nrug nwg moog. 28Mas Axaloo has rua nwg cov tub teg tub taw tas, “Tog saib ntsoov thaus twg Aanoo haus cawv zoo sab heev mas thaus kuv has kuas mej ntaus Aanoo tes mej ca le muab nwg tua kag. Tsw xob ntshai le, yog kuv has kuas mej ua. Ca le ua sab luj sab tuab.” 29Mas Axaloo cov tub teg tub taw kuj ua rua Aanoo lawv le Axaloo has kuas puab ua. Mas vaajntxwv cov tub suavdawg ca le sawv pis tseeg nyag caij nyag tug luj txwv tswv.
30Mas thaus cov tub hov tseed taug kev, Tavi nov xuv tas, “Axaloo tub muab vaajntxwv cov tub tua tuag taag huvsw tsw tshuav ib tug le.” 31Vaajntxwv sawv tseeg muab lub tsho dua rhe pw ndo huv peg teb. Cov tub teg tub taw kws nyob ze Tavi suavdawg kuj muab tsho dua rhe. 32Tassws Tavi tug tijlaug Sime‑a tug tub Yaunanta has tas, “Koj tsw xob xaav tas puab tua koj cov tub taag huvsw lawm, tsuas yog Aanoo tuab leeg tuag xwb. Qhov kws Axaloo has kuas ua le nuav nwg tub npaaj thaus Aanoo yuam nwg tug muam Thama lug lawm. 33Mas vaajntxwv tsw xob tu sab tsw xob ntxhuv sab, tsw xob xaav tas vaajntxwv cov tub tuag taag huvsw lawm, tsuas yog Aanoo tuab leeg tuag xwb.”
34Tes Axaloo txawm tswv lawm. Tug hluas kws faajxwm zuv lub moos tsaa muag saib mas pum tuabneeg coob coob saamswm tuaj taug txujkev Haulana‑i ntawm ib saab roob lug. 35Yaunanta txhad has rua vaajntxwv tas, “Saib maj, vaajntxwv cov tub kuj lug lawm. Yeej muaj tseeb le kws kuv kws yog koj tug qhev has rua koj lawm.” 36Thaus nwg has lug xaus nkaus vaajntxwv cov tub lug txug tsaa suab hlo quaj. Vaajntxwv hab nwg cov tub teg tub taw suavdawg kuj quaj lwj sab kawg.
37Axaloo tswv moog cuag Amihu tug tub Thaamai kws ua vaajntxwv huv Kesu tebchaws. Tavi kuj naj nub quaj nwg tug tub. 38Axaloo kuj tswv moog rua Kesu tebchaws moog nyob huv tau peb xyoos. 39Vaajntxwv ncu dai sab quas dhuas Axaloo. Tavi lub sab kws ncu Aanoo kws tuag lawd mas rov zoo quas zug.