7

Nathas Cev Vajtswv Lus Rau Daviv

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 17.1-15)

1Vajntxwv Daviv nyob ruaj khov hauv nws lub loog, thiab tus TSWV tsomkwm tsis pub yeebncuab ua phem rau nws. 2Vajntxwv hais rau Nathas tus uas cev Vajtswv lus hais tias, “Koj saib, kuv nyob hauv lub tsev uas muab ntoo ciab ua, tiamsis Vajtswv lub Phijxab nyob hauv lub tsevntaub xwb!”
3Nathas teb hais tias, “Koj yuav ua dabtsi koj cia li ua, rau qhov tus TSWV nrog nraim koj.” 4Tiamsis hmo ntawd tus TSWV hais rau Nathas hais tias, 5“Koj cia li coj kuv tej lus no mus hais rau kuv tus tubtxib Daviv hais tias, ‘Koj tsis yog tus yuav ua lub tuamtsev rau kuv. 6Txij thaum kuv tso cov Yixalayees tawm nram tebchaws Iziv los txog niaj hnub no, kuv yeej tsis nyob hauv lub tuamtsev; kuv nyob hauv lub tsevntaub uas muab kwv tshais chaw tas mus li xwb. 7Thaum kuv nrog cov Yixalayees taug kev ntawd, kuv yeej tsis tau nug cov thawjcoj uas kuv tsa ntawd hais tias, vim li cas nej tsis muab ntoo ciab los ua lub tuamtsev rau kuv?’
8“Koj cia li mus hais rau kuv tus tub txib Daviv hais tias, tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais rau nws hais tias, ‘Koj yeej yog tus tub yug yaj uas nyob tom tej tiaj nrag xwb. Kuv coj koj los thiab tsa koj ua tus kav kuv haivneeg Yixalayees. 9Txhua qhov uas koj mus kuv yeej nrog nraim koj, thiab kuv twb ua rau koj tej yeebncuab swb koj tas lawm. Kuv yuav tsa koj ua ib tug thawjcoj uas muaj meejmom tshaj plaws nyob hauv lub ntiajteb no. 10Kuv xaiv ib thaj chaw rau kuv haivneeg Yixalayees nyob, kom lawv thiaj muaj ib thaj chaw nyob ua lawv tug, thiaj yuav tsis muaj leejtwg tuaj tsimtxom lawv; cov neeg siab phem thiaj yuav tsis tsimtxom lawv ntxiv li thaum ub lawm, 11txij thaum lawv los nyob hauv lub tebchaws no, kuv tsa cov thawjcoj los kav kuv haivneeg Yixalayees; kuv yuav pab kom koj dim ntawm koj cov yeebncuab thiab kuv yuav pub kom koj muaj xeebntxwv huamvam coob heev. 12Thaum koj tuag, luag yuav coj koj mus faus nrog koj cov yawgkoob, kuv yuav tsa koj cov tub ib tug los ua vajntxwv hloov koj, thiab nws yuav tuav lub tebchaws nyob ruaj khov. 13Nws yuav ua lub tuamtsev rau kuv, thiab kuv yuav pub nws cajces tau ua vajntxwv mus ibtxhis li. 14Kuv yuav ua nws txiv thiab nws yuav ua kuv tus tub. Thaum nws ua txhaum, kuv yuav rau txim rau nws ib yam li leej txiv rau txim rau nws tus tub. 15Tiamsis kuv yuav tsis tshem kuv txojkev pab tawm ntawm nws ib yam li kuv tshem tawm ntawm Xa-ules, tus uas kuv muab txo kom koj thiaj tau ua vajntxwv. 16Koj yuav muaj xeebntxwv huamvam coob, thiab kuv yuav pub koj lub tebchaws nyob ruaj khov mus ibtxhis. Koj tus nom yuav tsis poob mus ib simneej li.’ ”
17Nathas qhia txhua yam no rau Daviv raws li Vajtswv hais rau Nathas lawm.

Daviv ua Vajtswv Tsaug

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 17.16-27)

18Vajntxwv Daviv mus rau hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, nws zaum tsaws thov Vajtswv hais tias, “Tus TSWV uas kav txhua tsav yam, kuv thiab kuv tsevneeg twb tsis tsimnyog tau tej uas koj ua rau kuv no li. 19Txawm yog kuv tau tej ntawd los tus TSWV uas kav txhua tsav yam, koj tseem pub kuv ntau tshaj tej ntawd thiab; koj tau coglus tseg hais tias koj yuav pub kuv cov xeebntxwv ua vajntxwv mus lawm yav tom ntej. Tus TSWV uas kav txhua tsav yam, koj tseem cia ib tug neeg pom tej no thiab! 20Kuv tsis paub yuav hais li cas rau koj ntxiv lawm. Koj yeej paub hais tias kuv yog koj tus tubtxib. 21Txhua yam tseemceeb uas koj tau qhia rau kuv tas los no twb yog koj ua raws li koj pom zoo thiab koj npaj tseg lawm. 22Tus TSWV uas kav txhua tsav yam, koj yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus! Yeej tsis muaj leejtwg yuav zoo npaum li koj; peb tsuas paub koj tib leeg thiaj yog Vajtswv xwb. 23Tsis muaj ib haivneeg twg uas nyob hauv lub ntiajteb no yuav zoo li haivneeg Yixalayees uas koj tau cawm dim ntawm txojkev ua luag qhev los ua koj haivneeg. Tej txujci loj thiab tseemceeb uas koj ua pab lawv, tau ua rau koj lub koob meej nrov ncha moo lug thoob plaws lub ntiajteb no. Koj raws txhua haivneeg tawm thiab tshem lawv tej mlom ua ntu zus mus ua koj haivneeg ntej, cov neeg uas koj coj nram tebchaws Iziv los yeej yog koj tug. 24Tus TSWV, koj yeej xaiv haivneeg Yixalayees ua koj tug mus ibtxhis, thiab koj yeej yog lawv tus Vajtswv.
25“Tus TSWV uas yog Vajtswv, nimno thov koj cia li ua kom tiav raws li koj tau coglus tseg rau kuv thiab kuv cov xeebntxwv, thiab cia li ua raws li koj hais tias koj yuav ua ntawd ntag. 26Koj lub koob meej thiaj yuav nrov ncha moo lug mus ibtxhis, thiab tej neeg sawvdaws yuav hais tias, ‘Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yog tus Vajtswv uas kav haivneeg Yixalayees.’ Thiab koj yuav tsa kuv cajces ua vajntxwv mus ibtxhis li. 27Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yog haivneeg Yixalayees tus Vajtswv! Kuv muaj cuabkav tsa ncauj thov koj li no, rau qhov koj tau qhia txhua yam rau kuv uas yog koj tus tubtxib, thiab koj tau hais rau kuv hais tias koj yuav tsa kuv cov xeebntxwv ua vajntxwv.
28“Tus TSWV uas kav txhua tsav yam, koj yog Vajtswv tiag; koj yeej ibtxwm ua raws li koj tej lus cog tseg, thiab koj tau coglus zoo kawg nkaus rau kuv. 29Kuv thov koj foom koob hmoov rau kuv cov xeebntxwv kom lawv muab siab npuab koj. Koj yog tus TSWV uas kav txhua tsav yam, koj tau coglus li no mas kuv cov xeebntxwv yuav tau koj tej koob hmoov mus ibtxhis.”